Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ผู้บังคับกองเกียรติยศ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ผู้บังคับกองเกียรติยศ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
webmaster
เว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์


เข้าร่วมเมื่อ: Aug 17, 2007
ตอบ: 1387

ตอบตอบ: 05/12/2007 11:10 am    ชื่อกระทู้: ผู้บังคับกองเกียรติยศ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อความ : ท่านใดพอจะทราบ หรือมีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องกองเกียรติยศบ้าง ขอระเบียบคร่าวๆด้วย เป็นพนักงานสอบสวนมานาน ห่างเหินจากการฝึก แต่ได้มีคำสั่งให้เป็น ผบ.กองเกียรติยศ เลยไม่ทราบว่าที่ถูกต้องแล้วปฏิบัติอย่างไร โดยเฉพาะท่าทำความเคารพด้วยกระ และการสั่งที่ถูกต้อง วันที่ ๕ ธ.ค.นี้แล้วจะต้องปฏิบัติจริง

จาก : พงส.แห่งที่ราบสูง - 03/12/2007 17:29


ข้อความ : เลือดตำรวจแรงเสียจริง พงส.แห่งที่ราบสูง อย่ามัวแต่เป็น ผบ.เกียรติยศ หละ กลับมาเข้าเวรด้วย อิๆๆๆๆ

จาก : เลือดอีสานมันแฮง - 03/12/2007 19:49


ข้อความ : คุณลองดู ที่ ระเบียบไม่เกี่ยวคดี ลักษณะที่ 17 บทที่ 12 นะคับ สำหรับตำรวจ

จาก : นายพันตำรวจโท - 03/12/2007 21:48


ข้อความ : สำหรับวิธีการจัด ให้เหมือนกับ ของกองทัพบก ทุกประการ เว้นแต่เครื่องแต่งกาย
ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดและการปฏิบัติหน้าที่ของ
กองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๐๑


โดยที่ได้พิจารณาเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจัดและการปฏิบัติหน้าที่ของ กองทหารเกียรติยศเพิ่มเติมรายละเอียดจากข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ถือเป็นหลักปฏิบัติเหมือกันในกองทัพบก ฉะนั้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ”ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดและการปฏิบัติหน้าที่ของกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๐๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การจัดกองทหารเกียรติยศให้จัดตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๔๙๙ และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหมฉบับเดียวกัน ให้จัดสำหรับนายพลต่างประเทศที่ไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหารเป็นทางการอีกด้วย
ข้อ ๔ นายพลต่างประเทศที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในประเทศไทยนั้น ให้จัดกองทหารเกียรติยศเฉพาะในโอกาสดังต่อไปนี้
ก. จัดเมื่อมาตรวจเยี่ยมหน่วยทหารเป็นทางการครั้งแรก นับตั้งแต่มาถึงประเทศไทย
ข. จัดเมื่อมาตรวจเยี่ยมหน่วยทหารเป็นทางการเพื่อลากลับไปต่างประเทศ
ข้อ ๕ กำลังของกองทหารเกียรติยศตามข้อบังคับฯ โดยปกติให้จัดดังนี้
ก. หนึ่งกองร้อยจัด ๓ หมวด
ข. กึ่งกองร้อยจัด ๒ หมวด
ค. หนึ่งหมวดจัด ๒ หมู่
ง. หนึ่งหมู่จัด ๑๐ คน
ข้อ ๖ กำลังของกองเกียรติยศที่จัดสำหรับนายพลต่างประเทศให้จัดตามชั้นยศดังนี้
ก. จอมพล พลเอก พลโท จัด ๑ กองร้อย (๓ หมวด) มีแตรเดี่ยวและแตรวง (ถ้ามี)
ข. พลตรี พลจัตวา จัด ๑ กองร้อย (๒ หมวด) มีแตรเดี่ยวและแตรวง (ถ้ามี)
ข้อ ๗ สถานที่จัดกองทหารเกียรติยศสำหรับนายพลต่างประเทศนั้นโดยปกติให้จัดภายในค่ายหรือบริเวณกรมกองของหน่วยนั้น ๆ
ข้อ ๘ การจัดกองทหารเกียรติยศแต่ละครั้งให้จัดทั้งในตอนมาถึงและในตอนจะจากไป
ข้อ ๙ การปฏิบัติในกรณีที่ผู้รับเกียรติยศ มีโอกาสตรวจแถวของกองทหารเกียรติยศ ถ้าไม่มีหมายกำหนดการให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
ก. ให้ผู้มีอาวุโสสูงสุดที่เป็นผู้ต้องรับทำหน้าที่ผู้นำตรวจแถว นำผู้รับเกียรติยศเข้ายืน ณ ที่รับการเคารพและตนเองเข้ายืน ณ ที่รับการเคารพด้วย แต่ยืนอยู่ทางซ้ายและเยื้องไปข้างหลังผู้รับเกียรติยศเล็กน้อย เมื่อผู้รับเข้ายืน ณ ที่รับการเคารพเรียบร้อยแล้ว ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศจึงบอกแถวแสดงความเคารพ เมื่อบรรเลงเพลงเคารพจบแล้ว จึงเข้าไปรายงาน ในการรายงานนี้แม้ผู้รับเกียรติยศจะเป็นชาวต่างประเทศก็ให้รายงานเป็นภาษาไทย
ข. วิธีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนั้น คือ เมื่อผู้บังคับกองทหารเกียรติยศรายงานเสร็จแล้ว ผู้นำตรวจแถวเชิญผู้รับเกียรติยศตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในชั้นต้น ผู้นำตรวจแถวเดินทางด้านซ้าย ของผู้รับเกียรติยศ แต่ต่อไปเมื่อผู้รับเกียรติยศเดินตรวจแถว ผู้นำตรวจแถวจะต้องเปลี่ยนที่ไปเดินทางขวาของผู้รับเกียรติยศ เพื่อให้ผู้รับเกียรติยศ ได้เดินชิดกับแถวทหารตลอดเวลา ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศเดินทางหลังผู้รับเกียรติยศ เริ่มตรวจตั้งแต่ต้นแถวจนปลายแถว โดยไม่ต้องอ้อมหรือเดินผ่านหน้าแถวที่ ๒
ค. เมื่อกองทหารเกียรติยศเลิกแสดงความเคารพแล้ว ผู้รับเกียรติยศอาจ เข้ามาขอสัมผัสมือกับผู้บังคับกองทหารเกียรติยศเพื่อแสดงความชอบใจก็ได้ ถ้าเช่นนั้นก่อนที่จะสัมผัสมือให้ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศส่งกระบี่ ซึ่งอยู่ในท่าบ่าอาวุธให้มือซ้ายก่อนแล้ว จึงสัมผัสมือกับผู้รับเกียรติยศ
ง. การแนะนำให้ผู้รับเกียรติยศรู้จักกับผู้ที่ไปรอรับจะกระทำในโอกาสแรกที่มาถึง ก่อนพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศหรือจะกระทำเมื่อเสร็จพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้ว หรือในโอกาสอื่นใดอีกก็กระทำได้แล้วแต่โอกาสและความสมควรในครั้งคราวนั้น
จ. การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศในตอนที่ผู้รับเกียรติยศจะจากไป ตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบนี้ เมื่อเสร็จการรับตรวจแถวแล้ว ให้กองทหารเกียรติยศรอแสดงความเคารพในขณะที่ผู้รับเกียรติยศก้าวขึ้นพาหนะหรือขณะที่พาหนะของผู้รับเกียรติยศ กำลังจะเคลื่อนที่จากไป แล้วแต่ความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง การแสดงความเคารพครั้งสุดท้ายนี้ไม่ต้องบรรเลงเพลงเคารพ
ข้อ ๑๐ การปฏิบัติในกรณีที่ผู้รับเกียรติยศไม่มีโอกาสตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนั้นถ้าไม่มี หมายกำหนดการ ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นแล้ว โดยปกติให้บอกแสดงความเคารพ ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อผู้รับเกียรติยศมาถึง ครั้งที่ ๒ เมื่อผู้รับเกียรติยศกำลังเคลื่อนที่จากไป การแสดงความเคารพครั้งที่ ๒ นี้ ให้บรรเลงเพลงเคารพด้วย
ข้อ ๑๑ กองทหารเกียรติยศจะนำแถวกลับได้เมื่อเสร็จพิธี หรือผู้รับเกียรติยศได้ออกจากบริเวณที่ตั้งกองทหารเกียรติยศนั้นไปแล้ว


จาก : นายพันตำรวจโท - 03/12/2007 21:55


ข้อความ : ขอบคุณท่านนายพันตำรวจโท เป็นอย่างมากที่ให้ข้อมูล และจะได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามที่แนะนำต่อไป ขอให้เป็นนายพันตำรวจเอกเร็วๆนะ เอาใจช่วย

จาก : พงส.แห่งที่ราบสูง - 04/12/2007 10:28


ข้อความ : เอาใจช่วยครับ ไม่ต้องตื่นเต้น ถ้าออกมาดี วันหลังจะถูกใช้บริการเรื่อยๆ

จาก : แต้มยัน - 04/12/2007 15:11

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที