Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ข้อหารืออสส.:การเปรียบเทียบไมจำเป็นที่ผู้ต้องหาอยู่ด้วยก็ได้
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ข้อหารืออสส.:การเปรียบเทียบไมจำเป็นที่ผู้ต้องหาอยู่ด้วยก็ได้
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ชมรม พงส.
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8180

ตอบตอบ: 26/01/2016 9:28 am    ชื่อกระทู้: ข้อหารืออสส.:การเปรียบเทียบไมจำเป็นที่ผู้ต้องหาอยู่ด้วยก็ได้ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การเปรียบเทียบไม่จำเป็นที่ผู้ต้องหาอยู่ด้วยก็ได้ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มี พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดเป็นขั้นตอนการพิจารณาเปรียบเทียบไว้โดยเฉพาะ เมื่อผู้ต้องหาลงชื่อรับทราบข้อหา ให้การรับสารภาพและยินยอมชำระค่าปรับตามหลักกฎหมายทั่วไปแล้ว ไม่มีกฎหมายระบุให้ผู้ต้องหาต้องอยู่ ต่อหน้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และมิได้กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งตัวไปพร้อมด้วย ดังนั้นคณะกรรมการเปรียบเทียบสามารถทำการเปรียบเทียบได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ต้องหาอยู่ต่อหน้าแต่อย่างใด ส่วนการนำเงินมาชำระค่าปรับสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นนำเงินมาชำระค่าปรับ และลงลายมือชื่อแทนได้
(ข้อหารืออัยการสูงสุดที่ ๘๐/๒๕๓๘ )

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/01/2016 9:51 am    ชื่อกระทู้: ข้อหารืออสส.:การเปรียบเทียบไมจำเป็นที่ผู้ต้องหาอยู่ด้วยก็ได้ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ต้องเคร่งครัดในเรื่อง วันชำระค่าปรับต้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดในแต่ละคดี ตามกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ

คำวินิจฉัยที่ 109/2541

เรื่อง คดีอาญาเลิกกัน

กฎหมาย ระเบียบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 65 , 70 ป.อ. มาตรา 18 (4)

หน่วยงานที่หารือ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ค่าปรับตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 74 เป็นโทษทางอาญา ตาม ป.อ. มาตรา 18 (4)เมื่อผู้ต้องหาได้เสียค่าปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน หมายความถึง ผู้ต้องหาต้องชำระค่าปรับให้ครบถ้วนตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในกำหนดเวลา 30 วัน คดีจึงจะเลิกกัน เมื่อผู้ต้องหาขอผ่อนชำระค่าปรับเกินกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามกฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางอาญา ซึ่งไม่อาจขยายหรือย่นระยะเวลาได้การไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ดังกล่าวจึงไม่ทำให้คดีเลิกกัน

ข้อเท็จจริงและปัญหา

เทศบาลนครนนทบุรีได้แจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหา รวม 4 คน ในข้อหาร่วมกันก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารต่อมาผู้ต้องหาที่ 1,3 และ 4 ได้แจ้งความประสงค์ต่อพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พนักงานอัยการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า คดีนี้สามารถเปรียบเทียบได้ และเมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีมติให้เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ตามมาตรา 65 และ 70 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 โดยปรับเป็นรายบุคคลในอัตราค่าปรับ 50,000 บาท และปรับรายวัน ๆ ละ 100 บาท นับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด คือ วันที่ 21 ตุลาคม 2536 จนถึงวันที่ได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคำนวณค่าปรับที่ผู้ต้องหาที่ 1 และที่ 3 ต้องชำระเป็นเงินทั้งสิ้น 621,600 บาท ส่วนผู้ต้องหาที่ 4 พนักงานสอบสวนยังไม่สามารถนำตัวไปให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำการเปรียบเทียบได้

จึงยังไม่สามารถคำนวณค่าปรับในส่วนของผู้ต้องหาที่ 4ได้ต่อมาวันที่ 21 มกราคา 2541 ผู้ต้องหาที่ 1 ได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี ขอผ่อนชำระค่าปรับเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาท จนกว่าจะครบตามจำนวนเงินค่าปรับ

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีจึงหารือว่า

1.ในกรณีที่ผู้ต้องหาจะเสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ โดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนจนกว่าจะครบตามจำนวนค่าปรับ จะถือว่าคดีอาญาเลิกกันตาม ป.วิ.อ. หรือไม่

2.หากเทศบาลนครนนทบุรียินยอมให้ผู้ต้องหาผ่อนชำระเงินค่าปรับ โดยผู้ต้องหาได้ขอผ่อนชำระหลังจากที่พ้นกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ จะมีผลต่อรูปคดีอาญาในภายหน้าหรือไม่ อย่างไร

3.ตามกรณีในข้อ 1 และข้อ 2 หากผู้ต้องหาไม่ชำระค่าปรับตามที่ตกลงไว้ เทศบาลนครนนทบุรีสามารถดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญากับผู้ต้องหาได้หรือไม่ อย่างไร

คำวินิจฉัย

ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 74 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 26 บัญญัติความว่า เมื่อผู้ต้องหา ได้เสียค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม ป.วิ.อ.

การที่ผู้ต้องหายื่นความจำนงขอชำระค่าปรับหลังจากพ้นกำหนด สามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบคดีและขอผ่อนชำระเงินค่าปรับด้วย กรณี ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว คดีจึงไม่เลิกกัน สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องย่อมไม่ระงับตามนัยมาตรา 39 (3) แห่ง ป.วิ.อ.เทศบาลนนทบุรีจึงชอบที่จะให้พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีฟ้องผู้ต้องหาตามข้อหาต่อไป
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/01/2016 10:13 am    ชื่อกระทู้: ข้อหารืออสส.:การเปรียบเทียบไมจำเป็นที่ผู้ต้องหาอยู่ด้วยก็ได้ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ระวังผู้ต้องหาเป็นเด็ก เปรียบเทียบในอำนาจของคณะกรรมการไม่ได้นะครับ ต้องสอบสวนดำเนินคดีกับเด็กผู้ต้องหาตามวิเด็ก ตั้งแต่การตรวจสอบการจับใน 24 ชม นับแต่วันเวลาจับ และจะเปรียบเทียบคดีเด็กผู้ต้องหาไม่ได้ ทำสำนวนเต็มรูปส่งอัยการ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/01/2016 10:18 am    ชื่อกระทู้: ข้อหารืออสส.:การเปรียบเทียบไมจำเป็นที่ผู้ต้องหาอยู่ด้วยก็ได้ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตำรวจก็ใช้ในคดี ชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ในคดี ได้รับใบสั่งจราจรว่ากระทำผิด ผู้รับใบสั่งไปเสียค่าปรับทางไปรษณีย์ตามวิธีการที่ ตร. ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ใครไปเสียค่่าปรับก็ได้
กลับไปข้างบน
jonjunggu
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 26/08/2011
ตอบ: 124

ตอบตอบ: 28/04/2020 1:10 pm    ชื่อกระทู้: ข้อหารืออสส.:การเปรียบเทียบไมจำเป็นที่ผู้ต้องหาอยู่ด้วยก็ได้ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การเปรียบเทียบปรับ เป็นการอำนวยความยุติธรรม ไม่ใช่การสอบสวน

เคยมี กฤษฏีกาวินิจฉัยไว้,แม้แต่เจตนารมของกฏหมายก็วางหลักไว้ สอบสวนส่วนหนึ่ง การเปรียบเทียบปรับส่วนหนึ่ง ดังนั้น

1. การเปรียบเทียบปรับเยาวชน ไม่ต้องใช้สหวิชาชีพ เพราะไม่ใช่การสอบสวน

2.การเปรียบเทียบปรับ นครบาลวางหลักอย่างหนึ่ง ภูธรวางหลักอย่างหนึ่ง
นครบาล ต้องโดยสารวัตร
ภูธรโดยพนีักงานสอบสวน

คำถามที่ ตร ถามว่าตั้งด่านก็มีนายตำรวจตั้งอยู่ ทำไมต้องให้ พงส ไปด้วย
เอาข้อนี้ไปตอบ (เขาสับสนระหว่างการสอบสวนสัญญาบัตรสอบสวนได้ แต่เปรียบเทียบปรับไม่ใช่สอบสวนมันต้องทำโดยพนักงานสอบสวน )3.ต้องปรับโดยพนักงานสอบสวน ไม่จำเป็นต้องเป็น พงส ท้องที่เกิดเหตุ

เช่น สภ .. สงสำนวนไปอัยการ อัยการส่งไป สภ.เมือง ให้ปรับให้ ได้มีวางหลักไว้
อธิบายโดยอาจารย์ชัช ไว้ในการบรรยายหลักสูตร ส .4 ทุกหลักสูตร
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8180

ตอบตอบ: 11/07/2020 7:19 pm    ชื่อกระทู้: ข้อหารืออสส.:การเปรียบเทียบไมจำเป็นที่ผู้ต้องหาอยู่ด้วยก็ได้ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อัยการสั่งให้ พงส.สภ.อื่น ที่มิใช่เจ้าของสำนวน เปรียบเทียบได้ (ปัญหาและธงคำตอบสำนักอบรมฯสมัยที่ 57 ในวิชา ปวิอ.ข้อ 2


.jpg
 คำจำกัดความ:
ปัญหาและธงคำตอบสำนักอบรมฯสมัยที่ 57 ในวิชา ปวิอ.ข้อ 2

ดาวน์โหลด
 ชื่อไฟล์:  .jpg
 ขนาดไฟล์:  460.25 กิโลไบต์
 ดาวน์โหลด:  280 ครั้ง

กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ชมรม พงส. ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที