Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - มาร์คฯ คาใจกับการเสริมแหนบ ทนายวันชัยฯ ตอบไป มาดูกัน
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

มาร์คฯ คาใจกับการเสริมแหนบ ทนายวันชัยฯ ตอบไป มาดูกัน
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ยาเสพติด
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
นักสืบ
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 23/03/2011
ตอบ: 198

ตอบตอบ: 17/02/2017 3:58 am    ชื่อกระทู้: มาร์คฯ คาใจกับการเสริมแหนบ ทนายวันชัยฯ ตอบไป มาดูกัน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

https://www.youtube.com/watch?v=6Jr_PHKqjtk มาร์คฯ คาใจ
https://www.youtube.com/watch?v=E-QT2qOGTQ8 ทนายวันชัยฯ ตอบ

นิยามที่เกี่ยวข้อง https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
ระบบรองรับ หรือ ช่วงล่าง เป็นระบบรองรับน้ำหนักและการควบคุมของรถยนต์ มีหน้าที่รองรับตัวถังรถ เพิ่มความสมดุลให้แก่ตัวรถยนต์ ระบบรองรับจะรับแรงกระแทกและลดแรงสะเทือนให้น้อยลง ทำให้ควบคุมรถได้ดีขึ้น การรองรับน้ำหนักในศัพท์ทางรถยนต์ หมายถึงการใช้สปริงคั่นกลางระหว่างโครงรถ เครื่องยนต์ ชุดส่งกำลัง ล้อ ซึ่งเป็นส่วนที่รับภาระจากการสัมผัสโดยตรงกับพื้นถนน น้ำหนักของอุปกรณ์ดังกล่าวตลอดจนน้ำหนักบรรทุกที่อยู่ด้านบนของสปริงเรียกว่า น้ำหนักเหนือสปริง ส่วนน้ำหนักใต้สปริง ซึ่งได้แก่ ล้อ และ ยาง ชุดเพลาท้ายในรถที่ใช้แบบคานแข็ง และ เบรก จะเป็นน้ำหนักที่สปริงไม่ได้รองรับ เรียกว่า น้ำหนักใต้สปริงของรถยนต์
...
ตัวบทที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๔ รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้าของรถนำรถไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่ารถที่เปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในเวลาใช้ ให้สั่งเจ้าของรถแก้ไขและนำรถไปให้ตรวจสภาพก่อนใช้ การตรวจสภาพดังกล่าวนายทะเบียนจะสั่งให้เจ้าของรถนำรถไปให้ตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกก็ได้ และให้นำมาตรา ๑๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่ารถนั้นปลอดภัยในเวลาใช้ ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบคู่มือจดทะเบียนรถนั้นด้วย
....
ฎีกาที่เกี่ยวข้อง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6087/2556
พนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปางโจทก์
นายมาชิตะ โยชิมาสึ อินทร์เขียวจำเลย

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ม.14 หนึ่ง, 60
จำเลยดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักด้านหน้า (โช้กอัพ) ของรถจักรยานยนต์ ให้ต่ำลงและถอดนอตที่บริเวณโช้กอัพออกข้างละ 1 ตัว ทำให้ระบบรองรับน้ำหนักที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือนและรองรับน้ำหนักขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เมื่อไม่นำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อนและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 60
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 7, 14, 60
จำเลยให้การปฏิเสธ
ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง, 60 ปรับ 800 บาท จำเลยให้การรับข้อเท็จจริงบางส่วนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 600 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30
จำเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง
โจทก์ฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในชั้นฎีการับฟังเป็นยุติว่า วันเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักด้านหน้า (โช้กอัพ) ของรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพพ ลำปาง 382 ให้ต่ำลงประมาณ 1 นิ้วถึง 1 นิ้วครึ่ง
มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า แม้รายการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขพพ ลำปาง 382 ไม่ปรากฏว่าได้มีการระบุระบบรองรับน้ำหนัก (โช้กอัพ) ของรถจักรยานยนต์ไว้ก็ตาม แต่พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 7 (1) บัญญัติว่า "รถที่จะขอจดทะเบียนได้ต้องเป็นรถที่มีส่วนควบและมีเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง" ซึ่งตามกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ.2551 ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (2) และ (1Cool แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 และมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อ 5 กำหนดว่า รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ 3 (7) คือ ระบบรองรับน้ำหนัก ที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือน และรองรับน้ำหนักขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เช่นนี้ รถจักรยานยนต์ที่จะจดทะเบียนได้จึงต้องเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีระบบรองรับน้ำหนัก ที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือน และรองรับน้ำหนักขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยตามที่บัญญัติไว้ในบทบัญญัติและกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย ดังนี้ รายการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 14 จึงมิได้หมายความเฉพาะรายการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงส่วนควบและอุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์ตามกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ.2551 ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 7 (1) ด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัยว่าจะตีความรายการที่จดทะเบียนไว้ตามมาตรา 14 หมายความรวมถึงส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถตามกฎกระทรวง ซึ่งมีระบบรองรับน้ำหนักรวมอยู่ด้วยไม่อาจทำได้นั้น เห็นว่า หากเป็นเช่นนั้นรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนก็คงมีรายการจดทะเบียนเฉพาะประเภทรถ ลักษณะรถ ยี่ห้อรถ แบบ รุ่น สีรถ เลขตัวรถ ยี่ห้อเครื่องยนต์ เลขเครื่องยนต์ เชื้อเพลิง จำนวนสูบ แรงม้า/กิโลวัตต์ น้ำหนักรถ น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา น้ำหนักรวม ที่นั่งตามรายการจดทะเบียนเท่านั้น ซึ่งย่อมไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ต้องการคุ้มครองผู้ใช้รถให้ได้รับความปลอดภัย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าจำเลยดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักด้านหน้า (โช้กอัพ) ของรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพพ ลำปาง 382 ให้ต่ำลงประมาณ 1 นิ้วถึง 1 นิ้วครึ่ง และได้ความจากคำเบิกความของพยานโจทก์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการตรวจรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าทุกรุ่นว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโช้กอัพหน้าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เนื่องจากระยะการยุบตัวของโช้กอัพเหลือน้อยลง ทำให้การซัพแรงกระแทกระหว่างล้อกับแกนโช้กอัพลดน้อยลง หากตกหลุมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับได้ และพยานโจทก์ซึ่งดำรงตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เบิกความและเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า พยานตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของกลางพบว่ามีการโหลดโช้กอัพให้ต่ำลงจากเดิมประมาณ 1 นิ้ว และมีการถอดนอตที่บริเวณโช้กอัพออกข้างละ 1 ตัว ซึ่งอาจเกิดการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกับกรณีมีนอต 2 ตัว ยึดไว้ จึงฟังได้ว่าการกระทำของจำเลยทำให้ระบบรองรับน้ำหนัก ที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือน และรองรับน้ำหนักขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ.2551 อันเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถ เมื่อจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่ได้นำรถจักรยานยนต์ไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อนและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนโดยแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบคู่มือจดทะเบียนรถ จำเลยจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 60 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น
พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
...
ความเห็นส่วนตัว
ผมเห็นว่าการเสริมแหนบเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ตามแนวความเห็นศาลฎีกาข้างต้น แม้จะมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นก็ต้องไปดำเนินการตาม ม.14 วรรคสอง

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 17/02/2017 8:21 am    ชื่อกระทู้: มาร์คฯ คาใจกับการเสริมแหนบ ทนายวันชัยฯ ตอบไป มาดูกัน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เสริมแหนบ ต้องขออนุญาต ก่อน
ทำเองโดยพลการ ผิด

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000101562

ประเด็น

ตำรวจจราจร พบรถเสริมแหนบ เป็นความผิดซึ่งหน้าหรือไม่ จับตาม ปวิอ ได้ไหม
ถ้าจับไม่ได้ ทำยังไง

เห็นว่า ตร จร พบรถเสริมแหนบ เอามาวิ่งในทางโดยไม่ขออนุญาตก่อน
เจ้าของรถจะมีความผิดตามกฎหมาย หากเป็นรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มีความผิดตามมาตรา 14 โดยเอาผิดกับ ผู้ใด( ผู้ขับขี่ที่ดัดแปลง หรือ เจ้าของรถ) ฐานแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนกรณีเป็นรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีความผิดตามมาตรา 78 ฐานแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ขณะตำรวจจราจรพบความผิด การแก้ไขได้ผ่านไปแล้ว จึงไม่ใช่กระทำผิดซึ่งหน้าตาม ปวิอ แต่เมื่อพิณาข้อกฎหมายแล้ว
ผู้ขับขี่ที่นำรถเสริมแหนบผิดกฎหมายมาใช้ในทางอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
ผู้ใช้หรือผู้ขับขี่ที่มิใข่เจ้าของรถจึงฝ่าฝืน มาตรา 6 พรบ จร ที่ห้ามทุกคนนํารถที่มีสภาพอาจเกิดอันตราย หรือ
มาใช้ในทางเดินรถ ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 148 ปรับ ไม่เกิน500 บาท ซึ่งเป็นการเอาผิดกับผู้ใช้หรือผู้ขับขี่อีกด้วย
จึงเป็นการพบความผิดซึ่งหน้าขณะนำรถเสริมแหนบมาใช้ในทาง. ออกใบสั่งหรือว่ากล่าว ผู้ขับขี่ ตามมาตรา 140 ได้

รถที่เสริมแหนบ เป็นสิ่งของหรือวัตถุพยานที่ใช้พิสูจน์ความผิดของเจ้าของรถที่มิใช่ผู้ขับขี่ จึงยึดส่ง พงส
ตาม ปวิอ 85 เพื่อให้ พงส ใช้เป็นพยานหลักฐาน ดำเนินคดีกับเจ้าของรถที่แก้ไขเสริมแหนบโดยฝ่าฝืนกฎหมายอีกต่อไปได้ด้วย
เป็นความผิด ตาม พรบ รถยนต์ ม 14 ประกอบ 60 ปรับไม่เกิน 2000 บาท
ในทางปกครอง นายทะเบียน มีอำนาจสั่งให้แก้ไข ตรวจสภาพได้อีกด้วย ในทางปฎิบัติ เจ้าของรถไปขออนุญาตเสริมแหนบ
นายทะเบียนจะไม่อนุญาตนะครับ

http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/2011/06/V10668064/V10668064.html

เสริมแหนบ บรรทุกได้หนักขึ้น การขนย่อมมีแรงปะทะหนักขึ้นตามหลักกลศาสตร์
เบรคหยุดต้องใช้ระยะทางเพิ่มขึ้น อันตรายมันมี
กลับไปข้างบน
นักสืบ
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 23/03/2011
ตอบ: 198

ตอบตอบ: 17/02/2017 8:50 am    ชื่อกระทู้: มาร์คฯ คาใจกับการเสริมแหนบ ทนายวันชัยฯ ตอบไป มาดูกัน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

https://www.youtube.com/watch?v=0I7RQtitmSs จับแต่เสริมแหนบ ไม่จับเปลี่ยนโชค เปลี่ยนสปริง เปลี่ยนล้อแม็ค เปลี่ยนยาง ถือว่าเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รองรับน้ำหนักหรือไม่ ถ้าไม่จับถือว่าเลือกปฏิบัติหรือไม่
...
โปรดดูนิยาม ระบบรองรับน้ำหนัก
ที่ คุณมาร์คฯ พูดก็มีเหตุผล กรณีเปลี่ยนแปลงสปริง เปลี่ยนแปลงโช็ค
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ขอพูดบ้าง
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 17/02/2017 3:20 pm    ชื่อกระทู้: มาร์คฯ คาใจกับการเสริมแหนบ ทนายวันชัยฯ ตอบไป มาดูกัน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คุณมาร์คผิดกรณีเสริมแหนบโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายที่บัญญัติเอาไว้ ไม่สามารถตำหนิเจ้าหน้าที่ตำรวจได้
การขออนุญาติค่อนข้างวุ่นวายเพราะต้องไปขอ(ซื้อ 4,000)ใบรับรองจากวิศวะกร ที่ไม่ได้มาตรวจสอบอะไรเลย แล้วจึงเอาไปยื่นขนส่ง
เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ การเปลี่ยนสปริง ดัดแปลงสปริง เปลี่ยนโช้ค ซึ่งก็เป็นระบบรองรับน้ำหนักเหมือนกัน ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมไม่มีระบุ
คุณมาร์คแก่บอกว่ากฏหมายมันเก่า ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันระงับการใช้ไว้ชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงกฏหมายให้ทันสมัยก่อนได้หรือไม่
อยากให้ขนส่งดำเนินการประสานไปยังร้านที่รับดัดแปลงแหนบให้มีใบนุญาติในการดัดแปลงตามดุลยพินิจ เพื่อความสะดวกของผู้ที่ต้องการเพิ่มแหนบ

ผมว่ามันเป็นเรื่องของคนไม่มีความรู้กฏหมายแล้วใช้อารมณ์มากกว่าครับ กฏหมายมันเก่าล้าหลังก็จริง แต่มันก็เป็นกฏหมาย จะมานึกตามใจตัวเองได้ยังไง

นี่ขนาดผมเกลียดตำรวจจราจรนะ ผมยังไม่รู้สึกเข้าข้างคุณมาร์คเลย เพราะคลิปของแกมันแนวปาก...ด่าเอามันส์ เอาฮา เอาสะใจ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/02/2017 11:35 am    ชื่อกระทู้: มาร์คฯ คาใจกับการเสริมแหนบ ทนายวันชัยฯ ตอบไป มาดูกัน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หมากซ์ แหนบหัก
ในอนาคต แพ้คดี
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ยาเสพติด ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที