Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สอบตำรวจ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส.อาชีพอิสานใต้
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 24/10/2015
ตอบ: 109

ตอบตอบ: 27/12/2016 7:41 pm    ชื่อกระทู้: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/109/24.PDF

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สาระเบื้องต้น...

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “เด็ก” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าอายุที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๗๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่ยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์”

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพอิสานใต้
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 24/10/2015
ตอบ: 109

ตอบตอบ: 27/12/2016 7:42 pm    ชื่อกระทู้: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ดูกันเอาเอง...ครับ เปรียบเทียบปรับ เป็นดทษหรือไม่

เด็กปรับได้หรือไม่

เด็กกระทำผิดไม่ต้องรับโทษ แต่ให้เรียกมาว่ากล่าวได้....
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/12/2016 10:54 pm    ชื่อกระทู้: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เปรียบเทียบเป็นโทษสิครับ เปรียบเทียบเด็กไม่ได้ เพราะกฎหมายห้ามลงโทษเด็ก
จึงต้องสอบสวนดำเนินคดีเด็กไปตามวิเด็ก
เว้นแต่ความผิดจราจรที่อยู่ในอำนาจเปรียบเทียบ
พงส ว่ากล่าวตักเตือน เด็กได้

แต่เมื่อได้เพิ่มเติม วิเด็ก 2559

ม. 69/1 เด็กทำผิดครั้งแรกเฉพาะคดีในอำนาจเปรียบเทียบทุกคดี
ต่อนี้ไปหลัง 30วัน นับแต่ 26 ธค 59 วันประกาศใช้วิเด็ก 2559 นี้
พงส ว่ากล่าวได้แล้ว ตามเงื่อนไขที่กำหนด
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/12/2016 11:01 pm    ชื่อกระทู้: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตำราไหนที่ว่า การชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบไม่ใข่โทษทางอาญา
ต้องแก้ไขแล้วละครับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 29/12/2016 5:55 am    ชื่อกระทู้: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มาตรา 18 โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้
(1) ประหารชีวิต
(2) จำคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพย์สิน

มาตรา 28 ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อศาล

มาตรา 29 ผู้ใดต้องโทษปรับ และไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือ มิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัย ว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่ง ให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้

*******************************************************

ปรับ

1. โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด

2. โทษปรับ จะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อ ศาล

โทษปรับ กลายพันธ์ุ- พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

“มาตรา ๖๙/๑ ในกรณีเด็กกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด โดยความผิดนั้น
กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจเปรียบเทียบของพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น หากเป็น
การกระทําครั้งแรก ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนกงานน ั ั้นเรียกเด็ก บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กนั้นอาศัยอยู่ด้วย มาว่ากล่าวตักเตือน ถ้าเด็กสํานึกในการกระทํา และบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กนั้นอาศัยอยู่ด้วย สามารถดูแลเด็กได้ ก็ให้งดการสอบสวน และปล่อยตัวไป

ปรับ ...กลายพันธ์ุ จาก จะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อ ศาล

เป็น เรียกเด็ก ที่กระทำผิด แล้ว ยังให้เรียก บิดา มารดา มาว่ากล่าว
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 29/12/2016 6:21 am    ชื่อกระทู้: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

โทษคืออะไร
โทษหาได้มีแต่เฉพาะ ปอ 18 ไม่


เปรียบเทียบเด็กไม่ได้ เพราะเป็นการลงโทษ
เด็กทำผิดลหุโทษจึงเปรียบเทียบไม่ได้
ต้องสอบสวนดำเนินคดี

แต่เมื่อแก้วิเด็ก เพิ่ม 69/1
ให้ว่ากล่าวตักเตือนเด็กที่ทำผิดคดีในอำนาจเปรียบเทียบของ พงส ครั้งแรกได้
ซึ่งการว่ากล่าวมิใข่การลงโทษ

กรณีนี้ทางกฎหมายถือว่า เป็นการยกเว้นโทษสำหรับ
ความผิดครั้งแรกในคดีที่โทษ อยู่ในอำนาจเปรียบเทียบของ พงส
เช่น คดีลกุโทษ ที่เด็กเป็นผู้กระทำ

ตรงกับหลักกฎหมายทางอาญา ว่า

บุคคลต้องรับโทษ ทางอาญาเมื่อกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด
และกำหนดโทษไว้ เว้นแต่จะมีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ

จึงเห็นว่า

กรณีนี้จึงหาใช่เป็นเรื่อง โทษ ปรับ กลายพันธ์เป็นว่ากล่าวไม่
แต่เป็นเรื่อง กฎหมายยกเว้นโทษปรับ คดีที่อยู่ในอำนาจเปรียบเทียบได้ เฉพาะความผืดครั้งแรกต่างหาก
ส่วนความผิดครั้งที่สอง และ อีกต่อๆต่อไป
แม้เด็กทำผิดลหุโทษ ก็ต้องสอบสวน ผู้ต้องหาเด็กไปตามวิเด็ก
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 29/12/2016 7:11 am    ชื่อกระทู้: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ปรับ

1. โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด

2. โทษปรับ จะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อ ศาล

โทษปรับ กลายพันธ์ุ

ข้อกําหนดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง สถานที่ในการชําระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๓ ผู้ขับขี่ เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถซึ่งได้รับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ ที่ประสงค์
จะชําระค่าปรับตามที่ระบุไว้ในใบสั่งนั้นโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น
ให้ชําระค่าปรับ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ธนาคาร
(๒) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)
(๓) หน่วยบริการรับชําระเงิน
(๔) สถานที่อื่นใดที่สามารถเข้าถึงการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ปรับ กลายพันธ์ุ เป็น

1. โทษสำหรับลงแก่ ผู้กระทำความผิด .....กลายเป็นว่า ไม่ใช่ผู้กระทำความผิด ก็ได้ เป็น เจ้าของรถ หรือ เป็น ผู้ครอบครองรถ ก็ได้

2. โทษปรับ จะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อ ศาล

ไม่ได้กำหนดในคำพิพากษา แต่กำหนดในใบสั่ง.....และไม่ได้ ต่อ "ศาล"

แต่เป็นต่อ
(๑) ธนาคาร
(๒) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)
(๓) หน่วยบริการรับชําระเงิน
(๔) สถานที่อื่นใดที่สามารถเข้าถึงการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 29/12/2016 8:20 am    ชื่อกระทู้: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

วงเงินชำระค่าปรับตามข้อกำหนด
มิใช่วงเงินที่กำหนดขึ้นบังคับโทษเอง
แต่อยู่ในวงเงินการระวางโทษปรับตามกฎหมายจราจร

อันเป็นโทษทางอาญาที่บังคับให้ ผู้กระทำผิดต้องชำระเงินตามกฎหมายกำหนด
เพียงแต่กฎหมายจราจร อันเป็นกฎหมายเฉพาะให้เจ้าของรถชำระค่าปรับ
ในอัตราโทษที่ระวางไว้ในกฎหมายได้ เพื่อให้สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องแก่ผู้กระทำผิดให้ต้องรับโทษโดยตรงนั้น
ต้องระงับไป ซึ่งไม่ใช่เรื่องของ โทษปรับ กลายพันธ์ การชำระค่าปรับตามความผิดที่กระทำก็ยังเป็นการลงโทษทางอาญา
อยู่ต่อไป
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 29/12/2016 9:04 am    ชื่อกระทู้: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อกำหนด เป็นเรื่อง บังคับโทษ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด
เพื่อให้มีการลงโทษทางอาญาสำเร็จผล ไม่ใช่การกลายพันธ์
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/12/2016 7:48 pm    ชื่อกระทู้: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มาตรา 18 โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้
(1) ประหารชีวิต
(2) จำคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพย์สิน

มาตรา 28 ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อศาล

มาตรา 29 ผู้ใดต้องโทษปรับ และไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือ มิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัย ว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่ง ให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/12/2016 7:54 pm    ชื่อกระทู้: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มาตรา 18 โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด

มาตรา 28 ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อศาล

เจ้าของรถ....... เป็นผู้กระทำผิดความผิด หรือไม่

ผู้ครอบครองรถ.... เป็นผู้กระทำผิดหรือไม่


ใบสั่ง... เป็น...... คำพิพากษาหรือไม่
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/12/2016 8:48 pm    ชื่อกระทู้: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การชำระเงินเป็นค่าปรับ
เพราะทำผิดกฎหมาย เป็นการลงโทษ
เพราะเป็นการกระทำที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด
และกำหนดโทษไว้. ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน....บาท

ถ้าการชำระค่าปรับไม่ใช่โทษ แล้วความผิดนั้นระงับไปด้วยบทกฎหมายใด
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/12/2016 9:18 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มาตรา 18 โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด

มาตรา 28 ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อศาล

การปรับโดยการเปรียบเทียบของเจ้าพนักงานก็เป็นโทษปรับ ไม่อธิบาย แต่ให้ไปดูคำวินิจกฤษฎีกาที่เท่าไรจำไม่ได้ ในเวปนี้มีลองหาดู
-----------------------
เจ้าของรถ....... เป็นผู้กระทำผิดความผิด หรือไม่ /เป็นผู้กระทำผิดตามใบสั่งแปะ เช่น จอดรถในที่ห้ามจอด ไม่รู้ว่าใครขับ ให้ออกใบสั่งแปะ
ออกให้แก่เจ้าของรถเอาไปเสียค่าปรับตามกฎหมายจราจร

ผู้ครอบครองรถ.... เป็นผู้กระทำผิดหรือไม่/ตอบเหมือนเจ้าของรถ

-----------------------
ใบสั่ง... เป็น...... คำพิพากษาหรือไม่/ไม่ใช่คำพิพากษา แต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่า คุณทำผิดกฎจราจรที่มีโทษปรับ ในอำนาจเปรียบเทียบเทียบของ พงส. ซึ่ง พงส ทั่วราชอาณาจักร คือ ผบตร กำหนดค่าปรับที่พึงชำระไว้ให้แล้วตามข้อกำหนดอันเป็นอนุบัญญัติประกาศในราชกิจจาที่ออกตาม กฎหมายจราจร
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/12/2016 9:26 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำวินิจฉัยกฤษฎีกาว่าอย่างไร มีมติครม 2484 ให้ส่วนราชการถือปฎิบัติตามนั้น
วันนี้เลิกใช้ มตินี้หรือยังก็ไม่รู้
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/12/2016 9:40 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ม 28 ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาค่อศาล

คำพิพากษาของศาล ชี้ว่า จำเลยขับรถประมาทผิดทั้ง ลหุโทษตาม ป อาญา และ พรบ จราจร อันอยู่ในอำนาจเปรียบเทียบของ พงส
เป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท ตาม ปอ90. " เมื่อการกระทำใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด "

พงส. จะ ต้องเปรียบเทียบให้ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้บทหนักลงโทษ บทเดียว
การชำระค่าปรับตามความผิดนั้นจึงจะชอบด้วยกฎหมาย/.

คำพิพากษาของศาลยังชี้ว่า ชำระค่าปรับเป็นโทษ จึงบังคับใช้โดยลงโทษให้ชำระค่าปรับตามบทหนักบทเดียว
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/12/2016 11:02 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ม 28 ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อศาล

มาตรานี้ ว่าด้วยการบังคับโทษปรับตามคำพิพากษาให้ปรับว่า ต้องไปชำระค่าปรับต่อศาล

ศาลมีความหมายสองอย่าง
1. หมายถึงผู้พิพากษา
2. หมายถึง องค์กร เช่น ศาลจังหวัดสุรินทร์

คำพิพากษาลงโทษปรับโดยผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์ ให้ชำระที่ศาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมี จนท กง ของศาลรีบชำระ
และออกใบเสร็จ
มาตรา 28 ใช้กับจำเลยของศาลที่ถูกลงโทษปรับ เป็นกรณีระหว่างจำเลยที่ต้องปฏิบีติกับศาล

ส่วนการชำระค่าปรับตามกระบวนการเปรียบเทียบ โดยการเปรียบเทียบชั้น พงสนั้น
คำพิพากษาของศาลไทยก็ชี้ไว้ว่า เป็นการลงโทษ เช่นกัน. กฤษฎีกาก็ชี้เช่นกัน

ก็มีกฎหมายวางหลักการให้ ชำระค่าปรับต่อพงส หรือ พงจ. ตามกฎหมายเฉพาะต่างๆ
โดย พงส หรือ พงจ. ออกใบเสร็จรับเงินให้เมื่อรับชำระค่าปรับ

บังคับโทษปรับชั้น พงส หรือ จพง ว่า ต้องใน 15 วัน หรือ ตาม พรบ จราจร กำหนด
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/12/2016 11:36 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มาตรา 28 เป็นการลงโทษตาม ป. อาญา ในอำนาจศาล ตามกฎหมายสาระบัญญัติ

มาตรา 38 ป วิอาญา เป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ
ความผิดตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) แห่งมาตราก่อน ถ้าเจ้าพนักงานดั่งกล่าวในมาตรานั้นเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับ. " โทษ" ถึงจำคุกให้มีอำนาจเปรียบเทียบดั่งนี้

(๑) ให้กำหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงชำระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหายยินยอมตามนั้น เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้ภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกินสิบห้าวันแล้ว คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด

ที่กฎหมาย ให้เป็นดุลพินิจของ พงส หากเห็นว่า ผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจำคุกให้มีอำนาจเปรียบเทียบนั้น.

แปลว่า

ถ้า พงส เห็นว่าควรลงโทษปรับอย่างเดียว ไม่ต้องทำสำนวนส่งศาลตัดสินให้จำคุก ก็ให้
ลงโทษปรับได้ ตามกระบวนวิธีเปรียบเทียบ ที่กำหนดขั้นตอนไว้ เปรียบเทียบชอบคดีก็เลิกกัน

บทบัญญัติเหล่านี้ เป็นกฎหมายวิธีสบัญญัตื ที่ให้อำนาจ พงส หรือ พงจ ลงโทษปรับได้

อำนาจทำคำพิพากษาของศาลลงโทษปรับ ในอำนาจตุลาการ ก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่ง
อำนาจเปรียบเทียบ ลงโทษ เพื่อให้ชำระค่าปรับ ในอำนาจฝ่ายบริหารโดย พงสหรือ พงจ ก็อีกฉบับหนึ่ง

แม้ ปวิอาญา จะไม่ได้เขียนตรงๆ ว่า การชำระค่าปรับตามการเปรียบเทียบเป็นการลงโทษ
แต่อย่างไรก็ตาม มันก็สื่อความหมายได้. ทั้งการปรับตามคำพิพากษาของศาลตามกฎหมายสาระบัญญัติ
และการเปรียบเทียบให้ขำระค่าปรับ ตามกฎกมายวิธีสบัญญัตื ว่า. ล้วนแต่เป็นนิติวิธี ในการลงโทษผู้กระทำผิด
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเหมือนกัน. ที่ในทางอาญาต้องมีการลงโทษผู้กระทำผิดให้เข็ดหลาบ
ตามกฎหมายที่ระวางอัตราโทษปรับไว้ตามกฎหมายสาระบัญญัติต่างๆ

การชำระค่าปรับตามคำพิพากษาของศาล และ การชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบของพงส หรือ พงจ ตามปวิอ
ล้วนแต่เป็นการลงโทษหรือลงอาญาแก่ผู้กระทำผิดทั้งสิ้น
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 31/12/2016 8:19 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ปรับ เป็นโทษที่รัฐใช้ลงอาญาแก่ผู้กระทำผิด ด้วยอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ
โดยแบ่งอำนาจอธิปไตยสามฝ่ายเพื่อแบ่งหน้าที่กันทำ แต่ไม่แบ่งแยก อำนาจอธิปไตยยังคงเป็นหนึ่งเดียวใช้ปกครองประเทศ

ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยอาศัยอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ ออกกฎหมาย ป อาญา และ ปวิอาญา เพื่อใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เพื่อ ให้รัฐลงอาญาหรือลงโทษผู้กระทำผิดอาญาได้

ฝ่ายนิติบัญญัติ ออก ป อาญา ให้ "ปรับ" เป็นโทษตาม ปอ 18

แต่ ม 18 นี้ ไม่ได้บัญญัติให้ เป็นอำนาจของฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายบริหารแต่เพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่เพียงฝ่ายเดียว
บอกเพียงว่า โทษที่รัฐปัจจุบันใช้ลงโทษผู้กระทำผิดนั้น มีโทษอะไรบ้างเท่านั้น

แต่บัญญัติเป็นเงื่อนไขต่อมาในอีกหลายมาตราตาม ป อาญา ให้ฝ่ายตุลาการโดยศาล มีอำนาจทำคำพิพากษาลงโทษปรับ
และบังคับโทษโดยให้ชำระ. "ค่าปรับ". เป็นเงินต่อศาลภายในกำหนด หากไม่ชำระให้บังคับกักขังแทนค่าปรับ

ในขณะเดียวกัน ความผิดเล็กน้อย ลหุโทษ รัฐไม่ต้องการให้คดีต้องขึ้นศาลเพื่อลงโทษ
ฝ่ายนิติบัญญัติ จึงออก ปวิอ. ให้อำนาจฝ่ายบริหาร โดย พงส หรือ พงจ มีอำนาจลงโทษปรับ ตาม ปอ 18
ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้กระทำผิดชำระเงิน "ค่าปรับ" เป็นพินัยหลวง
บังคับโทษ ด้วยจำกัดเวลาให้ต้องชำระใน 15 วัน มีผลคดีเลิก
ถ้าไม่ชำระให้ทำสำนวนฟ้องศาลเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

การชำระ "ค่าปรับ" ให้รัฐเป็นพินัยหลวง ไม่ว่าจะในอำนาจตุลาการโดยศาลใช้กระบวนพิจารณาทำคำพิพากษาลงโทษปรับ
หรือ ในอำนาจฝ่ายบริหารโดย พงส หรือ พงจ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ กำหนดค่าปรับที่พึงชำระ

จึงล้วนแต่เป็นการลงโทษ "ปรับ" ตาม ปอ 18
ที่รัฐโดยอำนาจอธิปไตยของรัฐต้องการเช่นนั้น
ฝ่ายนิติบัญญัติจึงทำออกมาเป็นตัวบทกฎหมายดังกล่าว
ให้ฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหารเอาอำนาจลงโทษปรับไปใช้
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 31/12/2016 9:24 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การลงโทษปรับ โดยอำนาจตุลาการของศาล กับ การปรับ ในอำนาจฝ่ายบริหารของ พงส และ พงจ
มีความเหมือนกัน ในคดีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้กระทำผิดยอมวางเงินชำระค่าปรับขี้นสูงต่อรัฐ
มีผลให้จบคดี


ปอ มาตรา 79
ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว ถ้าผู้ที่ต้องหาว่ากระทำความผิด นำค่าปรับในอัตราอย่างสูงสำหรับความผิดนั้นมาชำระก่อนที่ศาลเริ่มต้นสืบพยาน ให้คดีนั้นเป็นอันระงับไป

ปวิอ 37(1)
คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้กระทำผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงสำหรับความผิดนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณา

การเสียค่าปรับในอัตราสูงสุดในชั้น ศาล เป็นอำนาจอธิปไตยฝ่ายอำนาจตุลาการ ก็คือโทษปรับตาม ปอ 18
การเสียค่าปรับในอัตราสูงสุดในขั้น จพง เป็น อำนาจอธิปไตยฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ก็คือโทษปรับตาม ปอ 18 เช่นกัน

ดังนั้น โทษตาม ปอ 18 เฉพาะที่เป็นโทษปรับ จึงบัญญัติไว้เพื่อให้ ศาลฝ่ายตุลาการ กับ พงส หรือ พงจฝ่ายบริหารไว้ใช้ลงโทษผู้กระทำผิด
ตามที่ ป อาญา หรือ ปวิอาญา บัญญัติไว้แล้วแต่กรณี
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 01/01/2017 6:23 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ป อาญา

ม 20 บรรดาความผิดที่กฎหมายกำหนดให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยนั้น ถ้าศาลเห็นสมควรจะลงแต่โทษจำคุกก็ได้
ม 28 ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาค่อศาล
ม 29. ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้
ม 79 ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว ถ้าผู้ที่ต้องหาว่ากระทำความผิด นำค่าปรับในอัตราอย่างสูงสำหรับความผิดนั้นมาชำระก่อนที่ศาลเริ่มต้นสืบพยาน ให้คดีนั้นเป็นอันระงับไป

มาตราเหล่านี้ เป็นอำนาจรัฐ เฉพาะให้ศาล ในอำนาจตุลาการใช้ในการลงโทษจำคุก หรือปรับ หรือ ทั้งจำทั้งปรับตามที่กฎหมายระวางโทษไว้โดยทำเป็นคำพิพากษา มีผลผูกพันจำเลยที่ถูกฟ้องให้ต้องรับผิดทางอาญา

******************************

แต่กฎหมายก็ยังมี ปวิอาญา ให้อำนาจพงส และ จพง ในการลงโทษเฉพาะโทษปรับ ในคดีบางประเภท เช่นลหุโทษ หรือโทษปรับสถานเดียว และบังคับโทษปรับ โดยวิธีการ เปรียบเทียบ เพื่อให้ ผู้ถูกหาว่ากระทำผิด
ชำระ ค่าปรับ ตามที่กฎหมายระวางโทษไว้

ปวิอ 37 คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้กระทำผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงสำหรับความผิดนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณา
(๒) ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดีอื่นที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งมีโทษปรับอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว
(๓) ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานครเมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่นายตำรวจประจำท้องที่ตั้งแต่ตำแหน่งสารวัตรขึ้นไป หรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้ทำการในตำแหน่งนั้นๆ ได้เปรียบเทียบแล้ว
(๔) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่น เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว

ความผิดตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) แห่งมาตราก่อน ถ้าเจ้าพนักงานดั่งกล่าวในมาตรานั้นเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจำคุกให้มีอำนาจเปรียบเทียบดั่งนี้
(๑) ให้กำหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงชำระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหายยินยอมตามนั้น เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้ภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกินสิบห้าวันแล้ว คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ชำระเงินค่าปรับภายในเวลากำหนดในวรรคก่อน ให้ดำเนินคดีต่อไป
(๒) ในคดีมีค่าทดแทน ถ้าผู้เสียหายและผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้เจ้าหน้าที่กะจำนวนตามที่เห็นควรหรือตามที่คู่ความตกลงกัน

ความผิดตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) แห่งมาตราก่อน ถ้าเจ้าพนักงานดั่งกล่าวในมาตรานั้นเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจำคุกให้มีอำนาจเปรียบเทียบดั่งนี้
(๑) ให้กำหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงชำระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหายยินยอมตามนั้น เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้ภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกินสิบห้าวันแล้ว คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ชำระเงินค่าปรับภายในเวลากำหนดในวรรคก่อน ให้ดำเนินคดีต่อไป
(๒) ในคดีมีค่าทดแทน ถ้าผู้เสียหายและผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้เจ้าหน้าที่กะจำนวนตามที่เห็นควรหรือตามที่คู่ความตกลงกัน

มาตรา เหล่านี้ ให้อำนาจ พงส และ จพง หรือ พงจ ตามกฎหมาย พรบ ต่างๆ ใช้อำนาจรัฐ ลงโทษปรับ อันเป็นโทษตาม ป อาญาม 18 กำหนดค่าปรับที่พึงชำระ หรือ ยอมรับชำระค่าปรับอย่างสูงที่ผู้ถูกหาว่าทำผิดยอมวางชำระ.

อำนาจลงโทษปรับของศาลบัญญัติไว้ใน ป อาญา
อำนาจลงโทษปรับ ของ พงส จพง หรือ พงจ บัญญัติไว้ใน ป วิอาญา
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สอบตำรวจ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 5

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที