Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - "ทัศนคติ" คืออะไร รู้ความหมายมันซะ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

"ทัศนคติ" คืออะไร รู้ความหมายมันซะ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ลูกแม่ปิง
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 20/06/2011
ตอบ: 509

ตอบตอบ: 07/09/2011 12:48 am    ชื่อกระทู้: "ทัศนคติ" คืออะไร รู้ความหมายมันซะ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทัศนคติ (Attitude)
ทัศนคติ เป็นแนวความคิดที่มีความสำคัญมากแนวหนึ่งทาง จิตวิทยาสังคม และ การสื่อสาร และมีการใช้ คำนี้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับการนิยามคำว่า ทัศนคติ นั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ดังนี้

โรเจอร์ (Roger , 1978 : 208 – 209 อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร , 2533 : 122) ได้กล่าวถึง ทัศนคติ ว่า เป็นดัชนีชี้ว่า บุคคลนั้น คิดและรู้สึกอย่างไร กับคนรอบข้าง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐานมาจาก ความเชื่อที่อาจส่งผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได้ ทัศนคติ จึงเป็นเพียง ความพร้อม ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็น มิติของ การประเมิน เพื่อแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่ง ๆ ซึ่งถือเป็น การสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลต่อ พฤติกรรม ต่อไป

โรเสนเบิร์ก และฮอฟแลนด์ (Rosenberg and Hovland , 1960 : 1) ได้ให้ความหมายของ ทัศนคติ ไว้ว่า ทัศนคติ โดยปกติสามารถ นิยาม ว่า เป็นการจูงใจต่อแนวโน้มใน การตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น

เคลเลอร์ (Howard H. Kendler , 1963 : 572) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพร้อม ของบุคคล ที่จะ แสดงพฤติกรรม ออกมา ในทางสนับสนุน หรือ ต่อต้านบุคคล สถาบัน สถานการณ์ หรือ แนวความคิด

คาร์เตอร์ วี. กูด (Carter V. Good , 1959 : 4Cool ให้คำจำกัดไว้ว่า ทัศนคติ คือ ความพร้อม ที่จะ แสดงออก ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ที่เป็น การสนับสนุน หรือ ต่อต้านสถานการณ์ บางอย่าง บุคคล หรือสิ่งใด ๆ

นิวคอมบ์ (Newcomb , 1854 : 128) ให้คำจำกัดความไว้ว่า ทัศนคติ ซึ่งมีอยู่ในเฉพาะคนนั้น ขึ้นกับ สิ่งแวดล้อม อาจ แสดงออก ในพฤติกรรม ซึ่งเป็นไปได้ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะชอบหรือพึงพอใจ ซึ่งทำให้ผู้อื่นเกิด ความรักใคร่ อยากใกล้ชิดสิ่งนั้น ๆ หรืออีก ลักษณะหนึ่ง แสดงออก ในรูปความไม่พอใจ เกลียดชัง ไม่อยากใกล้สิ่งนั้น

นอร์แมน แอล มุน (Norman L. Munn , 1971 : 71) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึก และ ความคิดเห็น ที่บุคคล มีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทางที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทำให้ บุคคลพร้อม ที่จะ แสดงปฏิกิริยา ตอบสนอง ด้วย พฤติกรรม อย่างเดียวกันตลอด

จี เมอร์ฟี , แอล เมอร์ฟี และ ที นิวคอมบ์ (G. Murphy , L. Murphy and T. Newcomb , 1973 : 887) ให้ความหมายของคำว่า ทัศนคติ หมายถึง ความชอบ หรือไม่ชอบ พึงใจ หรือไม่พึงใจที่บุคคลแสดงออกมาต่อสิ่งต่าง ๆ

เดโช สวนานนท์ (2512 : 2Cool กล่าวถึง ทัศนคติ ว่าเป็นบุคลิกภาพที่สร้างขึ้นได้ เปลี่ยนแปลงได้และเป็น แรงจูงใจ ที่กำหนด พฤติกรรม ของบุคคล ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531 : 2) กล่าวถึง ทัศนคติ ที่เชื่อมโยงไปถึง พฤติกรรมของบุคคล ว่า ทัศนคติ หมายถึง
1. ความสลับซับซ้อนของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการที่จะ สร้างความพร้อม ที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามประสบการณ์ของบุคคลนั้น ที่ได้รับมา
2. ความโน้มเอียง ที่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดีหรือ ต่อต้าน สิ่งแวดล้อม ที่จะมาถึงทางหนึ่งทางใด
3. ในด้าน พฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัว หรือความพร้อมที่จะตอบสนอง

จากคำจำกัดความต่าง ๆเหล่านี้ จะเห็นได้ว่ามีประเด็นร่วมที่สำคัญดังนี้คือ
1. ความรู้สึกภายใน
2. ความพร้อม หรือ แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่ง

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทัศนคติ เป็นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู้สึก และความเชื่อ หรือการรู้ของบุคคล กับแนวโน้มที่จะมี พฤติกรรมโต้ตอบ ในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมายของ ทัศนคติ นั้น
โดยสรุป ทัศนคติ ในงานที่นี้เป็นเรื่องขอ งจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคล ที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับ รายการกรองสถานการณ์ ที่ได้รับมา ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติ มีผลให้มีการแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเห็นได้ว่า ทัศนคติ ประกอบด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้น ออกมาโดยทางพฤติกรรม

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ลูกแม่ปิง
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 20/06/2011
ตอบ: 509

ตอบตอบ: 07/09/2011 12:51 am    ชื่อกระทู้: อีกบทนิยาม ของทัศนคติ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทัศนคติ หมายถึง อะไร?

“ ทัศนคติเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิต”

“คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้” หลายๆ ท่านคงจะเคยได้ยินคำกล่าวนี้มาก่อน จริงๆก็เป็นเช่นนั้น แต่การที่จะเลือกเป็นอะไรนั้น ถ้าไม่เปลี่ยนทัศนคติ บอกได้เลยว่า ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะทัศนคติเป็นเข็มทิศที่จะชี้นำว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหน ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว แล้ว ทัศนคติ หมายถึง อะไร? มีผลต่อชีวิตคนเราอย่างไร? เรามาเรียนรู้ ความหมายของทัศนคติ กันก่อน

ทัศนคติ (attitude) หากแปลตรงตามความหมาย คำว่า ทัศน, ทรรศนะ(น.) หมายถึง ความเห็น, การดู การเห็น , สิ่งที่เห็น ส่วนคำว่า คติ (น.) หมายถึง ข้อคิด , ข้อเตือนใจ ,ความเป็นไป ดังนั้น คำว่า “ ทัศนคติ ” จึงหมายถึงแนวความคิดเห็น มุมมอง ความรู้สึก ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะดี หรือไม่ดี อาจจะลบ หรือบวก ทั้งๆที่ความรู้สึก มุมมองความคิดเห็นนั้น อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น ถ้าเรายืนอยู่กลางทุ่งนา ในยามเย็น เราจะมองเห็น พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน นั่นคือ ความรู้สึก จากการมองเห็น แต่ใน ความเป็นจริง พระอาทิตย์ไม่ได้ตกลงไปในดิน ตามที่เรามองเห็น คนหลายๆคนมองเรื่องเดียวกันอาจจะคิดเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับแนวความคิดเห็นของแต่ละคน

ทัศนคติ แนวความคิดเห็นนี้ มีผลต่อชีวิตคนเราอย่างมากมาย ทั้งนี้ ทัศนคติ เกิดจาก การอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ , การศึกษา และประสบการณ์ที่ผ่านมา การมี ทัศนคติที่ดี ที่ถูกต้อง เป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินชีวิต ชีวิตที่มีความสุข สดชื่น สมหวัง ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากการปลูกฟัง ทัศนคติที่ดี ทั้งสิ้น รวมถึงในการทำงาน ก็ต้องมี ทัศนคติในการทำงาน ทัศนคติที่ดี กับไม่ดีเป็นอย่างไร ทัศนคติอันตราย เป็นอย่างไร ครั้งหน้าจะอธิบายให้ฟังต่อสวัสดีครับ....
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ลูกแม่ปิง
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 20/06/2011
ตอบ: 509

ตอบตอบ: 07/09/2011 12:55 am    ชื่อกระทู้: ลุงพันธุ์แท้ เม้นท์เรื่องนี้ด้วยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ลุงพันธุ์แท้ เม้นท์เรื่องนี้ด้วยครับ ที่มีคำสุภาษิตว่า " ก้านบัวบ่งลึกตื้นชลธาร .....??
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พ.ง.ส.พันธุ์แท้
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/06/2011
ตอบ: 1236

ตอบตอบ: 07/09/2011 6:28 am    ชื่อกระทู้: Re: ลุงพันธุ์แท้ เม้นท์เรื่องนี้ด้วยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

@ ก้านบัวบอกลึกตื้น ชลธาร
มารยาทส่อสันดาน ชาติเชื้อ
โฉดฉลาดเพราะคำขาน ควรทราบ
หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ บอกร้ายแสลงดินฯ....
@ความยาวของก้านบัวสามารถบอกความลึกตื้นของแหล่งน้ำที่มันอยู่ได้ มารยาทบอกให้ทราบถึงความเป็นไปของชาติตระกูลคำพูดของคนสามารถแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้น ฉลาด เขลา ชั่ว หรือเลว เหมือนกับที่หญ้าเหี่ยวแห้งบอก
ถึงความไม่สมบูรณ์ของดิน ตามตรงกับสำนวนสำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล
..ฉันไม่ใช่..ขี้มูก.อย่า"สั่ง"ดู๋หลาย.แต่.ถ้าเป็นทานในลานบุญเวปฯสอบสวน599.OK. หัวเราะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
oldinvestigator
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 03/10/2010
ตอบ: 587

ตอบตอบ: 07/09/2011 12:24 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำว่า " ทัศนคติ " เป็นคำที่บัญญัติขึ้นมาใช้ใหม่จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่จริง ๆ แล้วคนไทยเราน่าจะมีคำนี้ใช้ก่อนนี่้แล้ว ถ้าไม่ตรงที่เดียวก็น่าจะใกล้เคียง นั่นคือคำว่า " ทิฏฐิ " ซึ่งแปลว่า ความเห็น เช่นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรม สำหรับความเห็นหรือทัศนคติของคนในยุคโบราณหรือสมัยก่อน ก็จะเป็นการถกเถียงแสดงความเห็นหรือทัศนคติเกี่ยวกับโลก เกี่ยวกับชีวิต ความดี ความชั่ว เป็นเร่ื่องทางนามธรรมหรือปรัชญา เป็นต้น

แต่ในปัจจุบันนี้ คนส่วนใหญ่ก็จะถกเถียงโต้แย้งแสดงทัศนคติหรือความเห็นกันในเรื่อง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วนเวียยนกันอยู่แค่นี้ สนทนาพูดคุยกันอยู่แต่เรื่องจะสนองตอบความอยาก ความต้องการทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของตนอย่างไรดี ทำอย่างไรจึงจะได้เสพได้บริโภคให้มันหน่ำใจแก่กิเลส ตัณหาของตน อยู่แค่นี้ ๆ ๆ

เรื่องอะไรที่มันใหญ่ ๆ ยาก ๆ ใช้สติปัญญา สูง ๆ หน่อย ก็ไม่อยากพูด ไม่อยากสนทนา ไม่อยากแสดงทัศนคติของตนสักเท่าไร เช่นไม่เคยถามเลยว่า คนเราหรือสรรพสิ่งในโลกนี้มันเกิดมาทำไม มันเกิดมาได้ออย่างไร ความเกิดมีจริง ความตายม่ีจริงหรือปล่าว อย่างนี้เป็นต้น เพราะพุดเรื่องเหล่านี่้ บอกว่าไม่อิ่มท้อง ต้องทำมาหากิน การกินมีได้ทั้งคนและสัตว์แหละ

หรือหากมีการแสดงทัศนคติของตนออกมาต่อกัน ก็ไม่เคารพทัศนคติของกันและกัน หากใครมีทัศนคติที่แตกต่างจากตน ก็ถือว่า เป็นทัศนคติหรือความเห็นไม่ถูกกต้อง ประกาศเป็นศัตรูแบ่งสีแบ่งฝ่าย นี่เขาเรียกว่า พวกมีทัศนคติที่คับแคบ ประชาธิปไตยก็ต้องเป็นปะชาธิปไตยของพวกตรู จึงจะถูกต้องที่สุดดีที่สุด กินได้ (เน้นแต่เรื่องกิน) ส่วนประชาธิปไตยของพวกเองไม่ถูกต้อง ไม่เคารพสิทธิเสรีภาพ ไม่ภราดรภาพ เสร็จแล้วก็เป็นศัตรูกัน สรุปคือม้นบ้า พอ ๆ กัน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
โก๋หลวง
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/07/2011
ตอบ: 211

ตอบตอบ: 07/09/2011 2:08 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ฝรั่งเขามุ่งอธิบาย...เรื่องทางโลก...คติอีกความหมาย...ในทางธรรม...แปลว่า...ที่ไป..สุคติ...ทุคติ...รวมความหมายทื่อๆ...คือการเห็นในที่ที่ไป..แปลความทางโลก...คือความคิดเห็นที่มี...ต่อสิ่งต่างๆ...เรื่องราวต่างๆ...แต่ในทางธรรม...พระพุทธองค์...ว่าคือทิฏฐิ...คือความเห็น..ซึ่งเป็นหัวใจ...ที่สำคัญสุด...เป็นก้าวย่างแรก...ของทางเดิน...ที่จะล่วงพ้นความทุกข์...ที่ต้องเลือก...หากเลือกถูก...เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ...หากผิด..ก็คือมิจฉาทิฏฐิ...เป็นความถูกผิด...ของพระพุทธองค์...หากความเห็นชอบ...ความดำริที่ตามมา...ก็มีโอกาสชอบ...วาจา...การกระทำ...การงานอาชีพ..ก็จะอยู่ในเส้นทางที่ชอบ...หากความเห็น..ผิด..ก็เหมือนติดกระดุมเม็ดแรก..ผิด..ในที่นี้เห็นว่า..คำสอน...ของพระพุทธองค์...ชอบแล้ว..จึงเชื่อ..และปฏิบัติตาม..และยึดมั่น...เป็นสรณอันสูงสุด.. อมยิ้ม อมยิ้ม อมยิ้ม รักในรัตนอันประเสริฐ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พนักงานสอบสวนเก๋าพอ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/03/2011
ตอบ: 1797

ตอบตอบ: 07/09/2011 8:44 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ซึ้ง ขอบคุณ ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ คร๊าบบบ..
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
aungaung
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 17/06/2012 2:55 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที