Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - อีก ๑ ปี ที่ให้ พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง รับผิดชอบ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

อีก ๑ ปี ที่ให้ พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง รับผิดชอบ
ไปที่หน้า ก่อนนี้  1, 2, 3  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ชมรม พงส.
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 18/06/2011 8:24 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คัด คห.กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๖/๒๕๕๓ บางส่วนมาให้อ่านกันจะๆ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) จึงเห็นว่า นายกรัฐมนตรีสามารถอาศัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ ออกกฎกระทรวงเพื่อวางระเบียบการงานตามหน้าที่ให้การดำเนินคดีอาญาเป็นไปโดยเรียบร้อยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตนได้ สำหรับอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการวางระเบียบนั้น เมื่อมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ได้บัญญัติให้อำนาจในการวางระเบียบหรือทำคำสั่งเฉพาะเรื่องให้ข้าราชการตำรวจหรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นไว้อย่างชัดเจน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงสามารถวางระเบียบในเรื่องดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีมิได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯเพื่อออกกฎกระทรวงในเรื่องนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สามารถอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑(๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ เพื่อวางระเบียบหรือทำคำสั่งในเรื่องดังกล่าวได้ ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงเพื่อวางกรอบการปฏิบัติหน้าที่ไว้แล้ว การที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะวางระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดในเรื่องเดียวกันนี้ก็จะต้องอยู่ภายในกรอบตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีได้ออกไว้ด้วย

ประเด็นที่สอง เห็นว่า เมื่อได้ให้ความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจวางระเบียบเกี่ยวกับการสอบสวนในส่วนของตำรวจโดยเฉพาะได้ ดังนั้น กรณีที่มีเนื้อหาใดในข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงหรือระเบียบที่จะออกขึ้นใหม่ เนื้อหานั้นก็ย่อมสิ้นผลใช้บังคับลงตามหลักกฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่า แต่เนื้อหาส่วนใดที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ระเบียบ หรือคำสั่งที่จะออกใหม่ย่อมยังคงใช้บังคับได้ต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นการกำหนดระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างพนักงานฝ่ายปกครองและพนักงานสอบสวน ดังนั้น ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะออกกฎกระทรวงหรือวางระเบียบใดเกี่ยวกับการสอบสวนในส่วนของตำรวจที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของพนักงานสอบสวนฝ่าย
ปกครอง สมควรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการที่ต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนสามารถดำเนินการไปได้โดยสอดคล้องกัน

(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 18/06/2011 8:54 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ก็ชัดเจนว่า มท 1 จะออกระเบียบเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ ต้องทำเป็น กฎกระทรวง หาใช่ทำเป็นข้อบังคับไม่และที่สำคัญต้องนำไปลงประกาศราชกิจจาด้วย

ฉะนั้น ข้อบังคับ มท 23 ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา จึงทำผิดกฎหมายโดยฝ่าฝืนไม่ยอมทำเป็นกฎกระทรวง แต่ ไปทำเป็นข้อบังคับ ซ้ำยังไม่ได้นำไปลงประกาศอีกจนทุกวันนี้ และไม่อาจอ้าง ปวิอ 16 มาการันตีให้มันชอบด้วยกฎหมาย

ข้อแตกต่างระหว่างทำเป็นกฎกระทรวง กับทำเป็นข้อบังคับ

กฎกระทรวง เจ้ากระทรวงต้องยกร่างและนำเสนอให้ ครม.เห็นชอบก่อน จึงจะไปลงประกาศได้ ระหว่างเข้า ครม จะมีการถกเถียงกันในความถูก ความชอบ เพราะ ครม.บางท่านอาจแย้ง แก้ไข บางข้อบางตอนได้

ข้อบังคับ มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของเจ้ากระทรวง ออกมาในฐานะเป็นผู้ปกครองในทางบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้การบริหารงานในปกครองเรียบร้อย จึงทำกันทีกระทรวง ฝ่ายกฎหมายเห็นชอบเจ้ากระทรวงก็ลงนามสั่งใช้ ไม่ต้องไปเข้าครม.

การออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการงานในหน้าที่สอบสวน เป็นกิจกรรมด้านกระบวนการยุติธรรม หาใช่การบริหารราชการแผ่นดินในทางปกครองไม่

สรุป ข้อบังคับมท 23 ยกเลิกไปโดยผลของ ปวิอ มาตรา 5

ผมอยากฟังความเห็นฝ่ายที่คัดค้านความเห็นของผมว่ามีหรือไม่ จะค้านว่าอย่างไร ขอซักซัอมข้อเห็นค้านไว้ก่อนเพื่อที่จะได้มีโอกาสไปใช้จริงเพื่อตีข้อบังคับมท ให้ตกไปในระดับชาติ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บักหำน้อย
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 22/04/2008
ตอบ: 344

ตอบตอบ: 18/06/2011 9:45 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถ้าคิดในหลักด้านการบริหาร ต่างฝ่ายต่างร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นผลดีครับ
ฝ่ายปราบปราม ตั้งด่าน หรือออกตรวจออกจับร่วมกับฝ่ายปกครอง ผมว่าดีมากๆ
ฝ่ายปกครองเค้ามีหูมีตาเยอะ การปราบการพนัน ยาเสพติด หรือพวกอาวุธปืนอะไรนี่ น่าจะโอเค

ถ้าอำเภอไหน เค้าประสานงานกันดี เข้ากันได้ดี ทั้งสวป. ทั้งปลัด ผมว่ามันก็น่าจะดีขึ้น
แต่ถ้าอำเภอไหนสองฝ่ายไม่กินเส้นกัน ก็คงจะลำบาก รับรอง (หมุ่นอุ้ยปุ้ย..)

นึกถึงตอนเวลาจับเด็กมาเนาะ.....ปลัดอำเภอต้องวิ่งไปตรวจสอบการจับ ต้องไปสอบเด็ก มันส์พะยะค่ะ...
ไหนจะไปฝากขัง ผัดฟ้อง สารพัดคดี ปลัดอำเภอกับร้อยเวรคงมีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้น จากการไปนั่งรอฝากขัง

ถ้ามองในมุมบวก ผมว่ามันเป็นผลดีนะครับ........เราจะได้มีเพื่อนฝ่ายปกครองมากขึ้น จากที่ไม่ค่อยรู้จักกันเลย
จากนั้นก็ขยายผลไปจนถึง ได้รู้จักสาวๆในฝ่ายปกครอง....อิอิ.........

อีก 1 ปีก็รู้ หมู่หรือจ่า.....กลัวแต่จะออกระเบียบเพิ่มเติมว่า
ทุกคดีที่กล่าวมาแล้ว ยกเว้นคดีไหนที่มีผู้ต้องหาเด็ก...ให้นำส่งพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจ นั่นแหละ...
เดี๋ยวก็ได้อ้วกแตกกันมั่งหละ...เพราะงานฝ่ายเค้าเองปกติก็ไม่มีเวลามาทำแบบเราอยู่แล้ว...
ปลัดอำเภอ หรือนายอำเภอเอง คิดหรือครับว่าเค้าอยากได้งานพวกนี้มาทำ ผมว่าเค้าโดนยัดเยียดมากกว่า

อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดละครับ.........ปล่อยไปตามกฎวัฏฏสงสารดีกว่า.....เส้นทางยังอีกยาวไกล
กว่าจะหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารนี้ได้........
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
oldinvestigator
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 03/10/2010
ตอบ: 587

ตอบตอบ: 18/06/2011 9:46 am    ชื่อกระทู้: Re: ต้องอาศัย ป.วิ ประกอบด้วยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมว่า ไม่เฉพาะฝ่ายปกครองเท่านั้นที่จะให้มีอำนาจสอบสวนตามกฎหมาย ผมว่า พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีเป็นร้อย ๆ พัน ๆ ฉบับนั้น ควรแบ่งอำนาจไม่ว่า จะจับกุม สอบสวน ให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ที่รัฐมนตรีของพวกเขารักษาการตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ รับไปดำเนินการทั้งหมด เพราะพวกเขาน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน่้าที่หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ดีที่สุด แบ่งเบางภาระของตำรวจ แบ่งเบาภาระการถููกโจมตี

สำหรับตำรวจก็มีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเดียวก็พอ เพราะในเมื่อตัวตำรวจเอง โดยเฉพาะพวกผู้ใหญ่ ไม่มีปํญญาพอที่จะรักษาอำนาจที่เขาเคยให้กับตำวจตามกฎหมายต่าง ๆ ไว้ได้ ก็ต้องปล่อยไป

เมื่อนายใหญ่ หรือพวกที่จะเป็นใหญ่ เขาไม่รู้สึกเดือดร้อน พวกเราจะไปสนใจทำไม กฎหมายบางฉบับจะอยู่หรือไปจากเรา เราก็ไม่ได้มีผลประโยชน์กับมันอะไร สักเท่าไร

ขอให้เมื่อรับไปแล้ว ผู้รับไปก็ช่วยทำงานพิทักษ์รับใช้ประชาชน และสังคมให้่เกิดความสงบสันติ ยิ่งขึ้นไปกว่าอยู่กับตำรวจก็แล้วกัน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.แปดริ้ว-๒๐๐๘
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 30/07/2010
ตอบ: 1023

ตอบตอบ: 18/06/2011 11:25 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อมยิ้ม อมยิ้ม อมยิ้ม
เอาไปเถอะ ... อย่าไปหวง ... จะเอาอีกไหม ... ปัจจุบันก็หัวเป็นเกรียวตัวเป็นน๊อตอยู่แล้ว...เอาๆไปเหอะ...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
sp2511
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 27/01/2011
ตอบ: 77

ตอบตอบ: 18/06/2011 11:31 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ให้มีอานาจสอบสวนได้ ไม่แน่ใจว่าจะเอาไปทำหรือเปล่า แต่ถ้าเอาไปจริงผมน่าจะเอาไปมากกว่านี้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
คมสุราษฏร์
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 10/05/2011
ตอบ: 238

ตอบตอบ: 18/06/2011 11:47 am    ชื่อกระทู้: Re: ต้องอาศัย ป.วิ ประกอบด้วยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พนักงานสอบสวนตำรวจอย่าคิดมาก เราทำส่วนที่เหลือ และทำให้ดีก็พอแล้ว อย่าหวงอำนาจ ทุกคนรักประเทศไทยหมือนกันนะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
โนปิตะคุง
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 28/10/2010
ตอบ: 392

ตอบตอบ: 18/06/2011 12:23 pm    ชื่อกระทู้: เท่าที่ฟังไม่มีใครหวงนะ แต่ไม่อยากถูกหลอกนะ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เท่าที่ฟังความเห็นมานั้น ทุกความเห็นต้องการให้เอาไปทั้งนั้น แต่ที่เออ่ยกันยาวๆ นั้นก็เพราะว่าไม่ได้เอาอยางจริงจัง เป็นการเอาไปแต่อำนาจเท่านั้น แต่การปฏิบัติยังอยู่กับ พงสฯ ที่เป็น ตร.มากกว่า ซึ่งหากเอาไปทั้งหมด ผมว่า พงสฯ ๙๙.๙๙ % หรือไม่ ก็ ๑๐๐ % เห็นด้วยอยางแน่นอน นอกจากผู้ใหญ่ใน ตร.นั้นแหละไม่ให้
.....ตามกณกระทรวง วรรคท้ายที่ว่า "ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะออกกฎกระทรวงหรือวางระเบียบใดเกี่ยวกับการสอบสวนในส่วนของตำรวจที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของพนักงานสอบสวนฝ่าย
ปกครอง สมควรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการที่ต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนสามารถดำเนินการไปได้โดยสอดคล้องกัน " หมายความว่า ตร.หรรือนายกฯ ผู้คุม ตร.จะออกกฎ ระเบียบที่เกี่ยวพันธ์อำนาจการสอบสวนฝ่ายปกครอง จะต้องหารือฝ่ายปกครองก่อน
........แต่ มท.ซึ่งเป็นฝ่ายปกครองออกกฎ ระเบียบมาคุม ตร.ไม่เห็นต้องหารือ ตร.เลย หรือหารือแล้ว แต่ ตร.ที่ไปคุยด้วยนั้น ไม่ใช่ พงสฯ
........ ตร.น่าจะออกระเบียบใหม่ว่าการเจรจาออกกฎ ระเบียบใดที่เกี่ยวกับการสอบสวนนั้น ให่ ชมรม พงสฯ เป็นผู้เข้าร่วม หากไม่มีชมรม พงสฯ ร่วมหารือ ไม่สามารถบังคุบกับ พงสฯ ได้
.....น่าจะดีนะ......
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 18/06/2011 1:19 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน แฟนคลับสอบสวน ๕๙๙ & แฟนคลับ ต.พ.ส.ทุกท่าน

ข้อ ๑. ค่อยคิด อย่างมีสติ .......เขาเอาไปนานแล้วแต่ยังไม่เต็มรูปแบบ เพียง ๑๐ พ.ร.บ.เท่านั้น
ปรากฏตาม - * ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520

http://203.113.86.149/web_pages/m03070000/internal/criminal/lawandrule/regulations6.pdf

ฉบับแรกพิจารณาให้ถ้วนถี่ -

๑.๑ ข้อ 1 คดีอาญาที่ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้ คดีอาญาในความผิดตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองทำการสอบสวนได้
........ สรุปได้ว่าเขาจะสอบสวนก็ได้....ไม่เอาไปสอบสวนก็ได้......แต่ก็ไม่พ้น....พนักงานสอบสวนเวร/พนักงานสอบสวนกรรม ....

๑.๒ ข้อ 2 การสอบสวนคดีอาญาในความผิดหลายบท ความผิดอาญาซึ่งผู้กระทำผิดกรรมเดียว แต่เป็นความผิดหลายบท ถ้าบทใดหรือหลายบท ในกรรมนั้น เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นนอกจากความผิดตามกฎหมายในข้อ 1 ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจทำการสอบสวน

........ ถอดสแควรูท .... ง่าย ๆ / สอบสวนก็ได้...ไม่สอบสวนก็ได้/.......ยิ่งถ้า....มีความผิดฐานอื่นด้วย/ไม่ต้องไปคำนึงถึง.............เขาเมินหน้าหนี เป็นหน้าของพวก..... พนักงานสอบสวนเวร/พนักงานสอบสวนกรรม

๑.๓ ....นอกจากนั้น/ ก็ยังบังคับอยู่ด้วย ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2523 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2525 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2538

......... ถ้าเป็นคดีสำคัญ/น่าสนใจ อุกฉกรรจ์......ผู้ว่าจะเข้ามาควบคุมการสอบสวน/...เอง

http://203.113.86.149/web_pages/m03070000/internal/criminal/lawandrule/regulations5.pdf

ข้อ ๒. มาพิจารณา กฎกระทรวง เป็นกฎหมายฉบับที่ ๒ ที่ฝ่ายปกครองเอาอำนาจการสอบสวนไป

กฎกระทรวง
กำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๔ .........อีกจำนวน ๑๙ ฉบับ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/050/20.PDF

๒.๑ ก็ขอให้คิด อย่างมีสติ อีกเช่นเคย

๒.๑.๑ " ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป ".........(ลง รจ. ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓.....อุ้ยมิใช่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ )

๒.๑.๒ ้ ข้อ ๒ ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้

๒.๑.๓ " ข้อ ๓ ในกรณีที่การกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายในข้อ ๒ เป็นการกระทำกรรมเดียว
ที่เป็นความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย ถ้าความผิดอาญาตามกฎหมายในข้อ ๒ เป็นความผิดที่มีโทษหนักที่สุดให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองทำการสอบสวนการกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นนั้นด้วย

๒.๑.๔ พิจารณาตัวใหม่/ ้ ข้อ ๒ ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้
(๑) กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
(๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(๓) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร
(๔) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๕) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) กฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๗) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
(๘) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๙) กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
(๑๐) กฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที
(๑๑) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๑๒) กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๑๓) กฎหมายว่าด้วยยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
(๑๔) กฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
(๑๕) กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๖) กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๗) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
(๑๘) กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๑๙) กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด

เทียบกับตัวเก่า(ที่เขาเอาไป)

1. กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร /ซ้ำ
2. กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน/ซ้ำ
3. กฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่/ ซ้ำ
4. กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย / ซ้ำ
5. กฎหมายว่าด้วยโรงเรือนและที่ดิน /ซ้ำ
6. กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ /ซ้ำ
7. กฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง
8. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน/ซ้ำ
9. กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข/ซ้ำ
10. กฎหมายว่าด้วยประถมศึกษา/ซ้ำ

.............. ช่วยกันดู/ซ้ำหลาย กฎหมาย/......

ข้อ ๓. ให้พิจารณาที่ " ข้อ ๓ ในกรณีที่การกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายในข้อ ๒ เป็นการกระทำกรรมเดียวที่เป็นความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย ถ้าความผิดอาญาตามกฎหมายในข้อ ๒ เป็นความผิดที่มีโทษหนักที่สุดให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองทำการสอบสวนการกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นนั้นด้วย

แล้วไปเทียบกับ ฉบับเก่า.........ที่ว่า

" ข้อ 2 การสอบสวนคดีอาญาในความผิดหลายบท ความผิดอาญาซึ่งผู้กระทำผิดกรรมเดียว แต่เป็นความผิดหลายบท ถ้าบทใดหรือหลายบท ในกรรมนั้น เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นนอกจากความผิดตามกฎหมายในข้อ 1 ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจทำการสอบสวน "

....... อีกครั้ง/ " ข้อ 2 การสอบสวนคดีอาญาในความผิดหลายบท ความผิดอาญาซึ่งผู้กระทำผิดกรรมเดียว แต่เป็นความผิดหลายบท ถ้าบทใดหรือหลายบท ในกรรมนั้น เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นนอกจากความผิดตามกฎหมายในข้อ 1 ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจทำการสอบสวน "


สรุป/...สาระที่สำคัญ
๑. ฉบับเก่า/ .... ข้อ 1. คดีอาญาที่ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้...จะมาก็ได้ไม่มาก็ได้/จะเอาได้ไม่เอาก็ได้
ฉบับใหม่/.. "ข้อ ๒ ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้.........ท่านสอบได้.....แต่ท่านไม่สอบก็ได้../กฎหมายไม่ได้บอกว่า ต้อง.....ต้อง....ต้อง

๒. ฉบับใหม่.....ไม่มีบทบัญญัติที่จะไปยกเลิก ฉบับเก่า/ บทบัญญัติ ฉบับเก่า.......จึงยังคงมีผลบังคับใช้อยู่เช่นกัน...........ไม่ต่างกับ.........ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมฯ ที่ยังครอบง้ำ....สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓. ฉบับใหม่/กฎหมาย ซ้ำกับ ฉบับเดิม ...........

(๔) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๗) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
(๘) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๙) กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
(๑๐) กฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที
(๑๑) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๑๒) กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๑๗) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
(๑๘) กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

........สรุปเอาไปอีก แค่ ๑๑ ฉบับ .........เขาใช้คำว่า....ได้ .....ดูอีกครั้ง

ฉบับเก่า/ .... ข้อ 1. คดีอาญาที่ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้..

ฉบับใหม่/.. "ข้อ ๒ ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้

............. สรุปชัดเจน................เรียนถึง ผบ.ตร. (ผ่าน Staff อำนวยการ)

เร่งรีบ....ร่างหนังสือ ให้ ....ท่าน ผบ.ตร.....ลงนาม...สั่งการ.....กรณีดังนี้

๑........ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรของชาติ และป่าไม้
๒........ความผิด ดังนี้

(๑) กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
(๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(๓) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร
(๔) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๕) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) กฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๗) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
(๘) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๙) กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
(๑๐) กฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที
(๑๑) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๑๒) กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๑๓) กฎหมายว่าด้วยยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
(๑๔) กฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
(๑๕) กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๖) กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๗) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
(๑๘) กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๑๙) กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด

นายอำเภอ หรือ ผู้ว่า/จะเข้าควบคุมการสอบสวนหรือไม่.....ถ้าไม่มา พนักงานสอบสวนเวร/ พนักงานสอบสวนกรรมจะสอบสวนด้วยตนเองต่อไป

..........เพื่อโปรดทราบ ............/แค่นี้....พอแล้ว

..........ถ้า ตร.ไม่สั่งมา..........พนักงานสอบสวนเวร/พนักงานสอบสวนกรรม...ก็ดำเนินการไปเองได้

ถามท่านว่าจะส่ง ปลัดมาร่วมสอบสวนหรือจะรับสำนวนไปเอง.......

..................... ห้องควบคุม.....ไม่ต้องกลัว...เขาฝากตำรวจแน่นอน ................

เป็นหน้าที่ของ พนักงานสอบสวน เวร พนักงานสอบสวน กรรม อีก..........

ดูให้ดี.......

ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยระเบียบการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520
.......ยังไม่ยกเลิก/
ข้อ 7 การควบคุมผู้ต้องหา
ในกรณีที่จำเป็นจะต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้ในระหว่างสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมอบตัวผู้ต้องหาฝากควบคุมไว้ ณ สถานีตำรวจแห่งท้องที่นั้นและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบทำการควบคุมไว้


ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมอบตัวผู้ต้องหาฝากควบคุมไว้ ณ สถานีตำรวจแห่งท้องที่นั้นและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบทำการควบคุมไว้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๑อิสานเหนือ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 30/04/2011
ตอบ: 28

ตอบตอบ: 18/06/2011 2:25 pm    ชื่อกระทู้: Re: ต้องอาศัย ป.วิ ประกอบด้วยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เจอคดีเด็ก ก็หนาว ละท่าน โดยเฉพาะสถานบริการ งั้นก็แสดงว่า ความผิดเหล่านี้ มีการแจ้งความร้องทุกข์ ๒ ที่ ในวันเดียวกัน ใครจะสอบสวนเนี่ย เกี่ยงกันหรือเปล่า ด้วยหน้าที่ ก็ต้องสอบสวนก่อนนั้นละหน้อ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 18/06/2011 2:40 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน แฟนคลับสอบสวน ๕๙๙ ทุกท่าน & แฟน ต.พ.ส. คลับทุกท่าน

ข้อ ๑. ข้อสังเกตุ กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔

- ไม่มีบทบัญญัติใดที่ไปยกเลิก ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520 /จึงยังบังคับใช้ได้(เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกัน)

- ตามที่ปรากฏ ข้้อ ๒ ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้ใช้ คำว่า "ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้" คือเข้าทำการสอบสวนได้
ไม่ได้บัญญัติหรือ ระบุไว้ชัดแจ้งว่า "ต้องเข้าทำการสอบสวนด้วยคนเอง" หรือ " ต้อง "
รวมความว่า....."ได้" /แต่จะมาหรือไม่มาก็ได้/ไม่ใช่/-ต้อง

- ฉบับเดิม รวม ๑๐ ฉบับ ตาม ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520 ซ้ำกันเสีย ๙ ฉบับ อีก ๑ ฉบับที่ ไม่ซ้ำคือ กฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง สรุปได้ว่า

ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้ ใช้ คำว่า "ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้"

" ้ข้อ ๒ ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้
(๑) กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
(๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(๓) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร
(๔) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๕) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) กฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๗) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
(๘) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๙) กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
(๑๐) กฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที
(๑๑) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๑๒) กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๑๓) กฎหมายว่าด้วยยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
(๑๔) กฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
(๑๕) กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๖) กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๗) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
(๑๘) กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๑๙) กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน เว้นแต่ความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๒ ทวิ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และ
มาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจเป็นผู้สอบสวน "

........... และ ...กฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง รวม ๒๐ ฉบับ

ข้อ ๒. คงฝากกราบเรียนไปถึง ผบ.ตร./ (ผ่าน Staff ฝ่ายอำนวยการฯ)
กรณีดังกล่าว เห็นควรที่จะ....มีหนังสือสั่งการมาให้ชัดเจน วางแนวทางการปฏิบัติ
มิใช่ยังต้อง.....อิงหนังสือของ มหาดไทยอยู่ คือ คดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่น ๆ


ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0207/ว 981 กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200
26 กรกฎาคม 2532
เรื่อง การควบคุมการสอบสวนคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่น ๆ
เรียน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมตำรวจ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2A0FD36D9A[9IOTNR8M3WXIWI5V[NS

ข้อ ๓. ร่าง..... หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/
กรณีมีการร้องทุกข์/กล่าวโทษ/กล่าวหา/จับกุม คดีดังต่อไปนี้
๑. คดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่น ๆ
๒. ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้
(๑) กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
(๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(๓) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร
(๔) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๕) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) กฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๗) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
(๘) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๙) กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
(๑๐) กฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที
(๑๑) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๑๒) กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๑๓) กฎหมายว่าด้วยยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
(๑๔) กฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
(๑๕) กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๖) กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๗) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
(๑๘) กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๑๙) กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน เว้นแต่ความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๒ ทวิ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และ
มาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจเป็นผู้สอบสวน "
........... และ ...
(๒๐) กฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง

.....ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ/รายงานหัวหน้างานสอบสวน และ หัวหน้าพนักงานสอบสวนทราบ เพื่อรายงาน ........ ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ/
เพื่อเข้าร่วมสอบสวน หรือควบคุมการสอบสวน หรือไม่มาเลย ให้ทราบ เฉย ๆๆๆๆ

.....เมื่อรายงานแล้วให้สอบสวนต่อไป ....หากไม่ได้รับแจ้งว่าจะมาหรือไม่มา จะเอาไปหรือไม่เอาไป
.....ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนไปตาม ป.วิ อาญา ...ต่อไป

.......................เมื่อรายงาน/ไปยัง ผู้ว่า/นายอำเภอ/ฝ่ายปกครองแล้ว
ให้รายงานให้ ตร. /ภ.จว./ บก.น./ SMS . EMS. E-mail E-Corp.....E-Rain E- เจี๊ยบ
E-จ๊าบ

................... หรือยังไม่จำเป็น....ไม่เร่งด่วน....อีกนานกว่าจะถึง ปี ............

................... ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ .......
รวมแล้วระยะเวลา ๗ ปี ๔ เดือน และ ๔ วัน / ยังตั้งหน้าตั้งตารอกันได้......ต่อไป .....
(พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ลง รจ. ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ )

....เอาไว้ใกล้ ๆ ๆ ๆ ฝ่ายปกครอง/รายงานถึง มหาดไทย สวิงต่อไปยังนายก
ว่าพนักงานสอบสวน....ละเว้นไม่ดำเนินการตาม

๑. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520

๒ กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0207/ว 981 กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200
26 กรกฎาคม 2532
เรื่อง การควบคุมการสอบสวนคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่น ๆ
เรียน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมตำรวจ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

๔. การไม่รายงานเหตุ ตามคำสั่ง ๙๖๐/๒๕๓๗ ลง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ คดีที่ฝ่ายปกครองเข้าควบคุมการสอบสวน

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2A0FD37515KIRF51M6ALFACGEW42LM

............ถึงเวลานั้น.....ก็...เชือด...พนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.....ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง...ดู .......
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 18/06/2011 9:21 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน แฟนคลับสอบสวน ๕๙๙ ทุกท่าน/...

ข้อ ๑. ด้วยความเคารพ ขอความเห็นท่านอื่นบ้าง...มิใช่ความเห็นของ"อิสานใต้" จะถูกต้องทั้งหมด
.........

ข้อ ๒. ข้อสังเกตุ กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ไม่มีบทบัญญัติใดที่ไปยกเลิก ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520 /จึงยังบังคับใช้ได้(เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกัน)

- ตามที่ปรากฏ ข้้อ ๒ ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้ใช้ คำว่า "ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้" คือเข้าทำการสอบสวนได้
ไม่ได้บัญญัติหรือ ระบุไว้ชัดแจ้งว่า "ต้องเข้าทำการสอบสวนด้วยคนเอง" หรือ " ต้อง " รวมความว่า....."ได้" /แต่จะมาหรือไม่มาก็ได้/ไม่ใช่/-ต้อง

- ฉบับเดิม รวม ๑๐ ฉบับ ตาม ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520 ซ้ำกันเสีย ๙ ฉบับ อีก ๑ ฉบับที่ ไม่ซ้ำคือ ........... กฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง สรุปได้ว่า
ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้ ใช้ คำว่า
"ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้"

" ้ข้อ ๒ ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้
(๑) กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
(๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(๓) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร
(๔) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๕) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) กฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๗) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
(๘) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๙) กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
(๑๐) กฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที
(๑๑) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๑๒) กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๑๓) กฎหมายว่าด้วยยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
(๑๔) กฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
(๑๕) กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๖) กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๗) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
(๑๘) กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๑๙) กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน เว้นแต่ความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๒ ทวิ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และ
มาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจเป็นผู้สอบสวน "

........... และ ...กฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง รวม ๒๐ ฉบับ

ข้อ ๓. ..........มิใช่ก้าวร้าว/ประพฤติตนไม่สมควร/แต่เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติคงอยู่....

ฝากกราบเรียนไปถึง ผบ.ตร./ (ผ่าน Staff ฝ่ายอำนวยการฯ)

กรณีดังกล่าว เห็นควรที่จะ....มีหนังสือสั่งการมาให้ชัดเจน วางแนวทางการปฏิบัติ
มิใช่ยังต้อง.....อิงหนังสือของ มหาดไทยอยู่ คือ

๓.๑ คดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่น ๆ
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0207/ว 981 กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200
26 กรกฎาคม 2532
เรื่อง การควบคุมการสอบสวนคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่น ๆ
เรียน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมตำรวจ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2A0FD36D9A[9IOTNR8M3WXIWI5V[NS

๓.๒ ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้
(๑) กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
(๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(๓) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร
(๔) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๕) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) กฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๗) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
(๘) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๙) กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
(๑๐) กฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที
(๑๑) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๑๒) กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๑๓) กฎหมายว่าด้วยยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
(๑๔) กฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
(๑๕) กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๖) กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๗) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
(๑๘) กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๑๙) กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน เว้นแต่ความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๒ ทวิ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และ
มาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจเป็นผู้สอบสวน "
........... และ ...
(๒๐) กฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง

.....ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ/รายงานหัวหน้างานสอบสวน และ หัวหน้าพนักงานสอบสวนทราบ เพื่อรายงาน ........ ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ/
เพื่อเข้าร่วมสอบสวน หรือควบคุมการสอบสวน หรือไม่มาเลย ให้ทราบ เฉย ๆๆๆๆ

.....เมื่อรายงานแล้วให้สอบสวนต่อไป ....หากไม่ได้รับแจ้งว่าจะมาหรือไม่มา จะเอาไปหรือไม่เอาไป
.....ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนไปตาม ป.วิ อาญา ...ต่อไป

.......................เมื่อรายงาน/ไปยัง ผู้ว่า/นายอำเภอ/ฝ่ายปกครองแล้ว

ให้รายงานให้ ตร. /ภ.จว./ บก.น./ SMS . EMS. E-mail E-Corp.....E-Rain E- เจี๊ยบ
E-จ๊าบ

................... หรือว่า ยังไม่จำเป็น....ไม่เร่งด่วน....อีกนานกว่าจะถึง ปี ............

................... ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ .......
รวมแล้วระยะเวลา ๗ ปี ๔ เดือน และ ๔ วัน / ยังตั้งหน้าตั้งตารอกันได้......ต่อไป .....
(พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ลง รจ. ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ )

....เอาไว้ใกล้ ๆ ๆ ๆ ฝ่ายปกครอง/รายงานถึง มหาดไทย สวิงต่อไปยังนายก
ว่าพนักงานสอบสวน....ละเว้นไม่ดำเนินการตาม

๑. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520

๒ กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0207/ว 981 กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200
26 กรกฎาคม 2532
เรื่อง การควบคุมการสอบสวนคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่น ๆ
เรียน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมตำรวจ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

๔. การไม่รายงานเหตุ ตามคำสั่ง ๙๖๐/๒๕๓๗ ลง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ คดีที่ฝ่ายปกครองเข้าควบคุมการสอบสวน

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2A0FD37515KIRF51M6ALFACGEW42LM

............ถึงเวลานั้น.....ก็...เชือด...พนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.....ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง...ดู .......


สรุป/...สาระที่สำคัญ
๑. ฉบับเก่า/ .... ข้อ 1. คดีอาญาที่ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้...จะมาก็ได้ไม่มาก็ได้/จะเอาได้ไม่เอาก็ได้
ฉบับใหม่/.. "ข้อ ๒ ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้.........ท่านสอบได้.....แต่ท่านไม่สอบก็ได้../กฎหมายไม่ได้บอกว่า ต้อง.....ต้อง....ต้อง

๒. ฉบับใหม่.....ไม่มีบทบัญญัติที่จะไปยกเลิก ฉบับเก่า/ บทบัญญัติ ฉบับเก่า.......จึงยังคงมีผลบังคับใช้อยู่เช่นกัน...........ไม่ต่างกับ.........ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมฯ ที่ยังครอบง้ำ....สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


............. สรุปชัดเจน................เรียนถึง ผบ.ตร. (ผ่าน Staff อำนวยการ)

เร่งรีบ....ร่างหนังสือ ให้ ....ท่าน ผบ.ตร.....ลงนาม...สั่งการ.....กรณีดังนี้

๑........ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรของชาติ และป่าไม้
๒........ความผิด ดังนี้

(๑) กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
(๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(๓) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร
(๔) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๕) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) กฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๗) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
(๘) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๙) กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
(๑๐) กฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที
(๑๑) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๑๒) กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๑๓) กฎหมายว่าด้วยยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
(๑๔) กฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
(๑๕) กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๖) กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๗) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
(๑๘) กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๑๙) กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด


๓. ให้พนักงานสอบสนรายงานไปยัง นายอำเภอ หรือ ผู้ว่า/จะเข้าควบคุมการสอบสวนหรือไม่.....ถ้าไม่มา พนักงานสอบสวนเวร/ พนักงานสอบสวนกรรม/ จะสอบสวนด้วยตนเองต่อไป

..........เพื่อโปรดทราบ ............/แค่นี้....พอแล้ว

..........ถ้า ตร.ไม่สั่งมา..........พนักงานสอบสวนเวร/พนักงานสอบสวนกรรม...ก็ดำเนินการไปเองได้
ถามท่านว่าจะส่ง ปลัดมาร่วมสอบสวนหรือจะรับสำนวนไปเอง.......

๔. ..................... ห้องควบคุม.....ไม่ต้องกลัว...เขาฝากตำรวจแน่นอน ................
เป็นหน้าที่ของ พนักงานสอบสวน เวร พนักงานสอบสวน กรรม อีก.......... ดูให้ดี.......

ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยระเบียบการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520 .......ยังไม่ยกเลิก/
" ข้อ 7 การควบคุมผู้ต้องหา
ในกรณีที่จำเป็นจะต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้ในระหว่างสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมอบตัวผู้ต้องหาฝากควบคุมไว้ ณ สถานีตำรวจแห่งท้องที่นั้นและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบทำการควบคุมไว้
ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมอบตัวผู้ต้องหาฝากควบคุมไว้ ณ สถานีตำรวจแห่งท้องที่นั้นและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบทำการควบคุมไว้ "กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 18/06/2011 10:37 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อบังคับมหาดไทยทั้งหลายที่เกี่ยวกับการวางระเบียบการงานตามหน้าที่ให้การดำเนินคดีอาญาเป็นไปโดยเรียบร้อย ที่ออกโดยอาศัยอำนาจ มท.๑ ล้วนแต่เป็นข้อบังคับที่ไม่ชอบด้วย ปวิอ มาตรา ๕ เพราะเขาให้ทำเป็นกฎกระทรวงแล้วนำไปประกาศในราชกิจจา แต่กลับมาทำเป็นข้อบังคับแล้วก็ไม่ได้ลงประกาศราชกิจจาอีก เพราะประชาชนมีส่วนได้เสียในข้อบังคับเหล่านี้ ไม่ว่าจะในฐานะผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา

ดังนั้น การเข้าใช้อำนาจสอบสวนในคดีบางประเภทล่าสุด จึงต้องทำเป็นกฎกระทรวง และ ประกาศใช้ในราชกิจจา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ในทางกฎหมายโดยสมบูรณ์

ข้อบังคับ มท.๒๓ หรือ ข้อบังคับ ๒๐ ฯลฯ ทำผิดกติกา ตราขึ้นใช้โดยไม่ชอบด้วยวิธีการ และ ไม่ได้ลงประกาศ จึงต้องตกไป ข้อ ๗ ที่ให้ควบคุมผู้ต้องหาไว้ที่โรงพักจึงใช้ไม่ได้แล้วโดยผลของกฎหมาย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 19/06/2011 6:08 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พี่น้องสังเกตเห็นอะไรบ้างไหม
มท.๑ สามารถออกกฎกระทรวงได้ด้วยตนเอง แต่เหตุไฉนดึงเอา สร.๑ มาลงนามด้วย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Level4ไอบี
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 514

ตอบตอบ: 20/06/2011 12:02 am    ชื่อกระทู้: Re: ต้องอาศัย ป.วิ ประกอบด้วยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรื่อง ระเบียบการดำเนินคดีอาญา ฯ ที่ไม่ออกซะทีก็เพราะว่า เมื่อมีการร่างใหม่แล้ว ส่งไปให้อัยการมีความเห็นปรากฎว่าอัยการตีความว่าหัวหน้าสถานีไม่ใช่พนักงานสอบสวน เนื่องจาก พ.ร.บ.ตำรวจฯ กำหนดตำแหน่งพนักงานสอบสวนไว้ต่างหากแล้ว หัวหน้าสถานีจึงไม่ใช่ตำแหน่งพนักงานสอบสวน จึงเป็นพนักงานสอบสวนผู้่รับผิดชอบ ตามมาตรา 18 ไม่ได้ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนไม่ได้ ตร.จึงไม่กล้าทำต่อเลยม้วนใส่ลิ้นชัก แล้วทนใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยต่อไป เพื่อให้หัวหน้าสถานีได้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน เอวังด้วยประการชะนี้ ใครพอจะทราบเรื่องนี้อย่างละเอียดช่วยขยายความด้วย ผมเคยได้ยินเรื่องนี้ในที่ประชุมที่ตร. ประมาณ 4-5 ปี มาแล้ว แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจซักถาม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Level4ไอบี
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 514

ตอบตอบ: 20/06/2011 12:18 am    ชื่อกระทู้: Re: ต้องอาศัย ป.วิ ประกอบด้วยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมเห็นว่าที่ต้องให้ นายกลงนามด้วยเนื่องจากกฎกระทรวงนี้ไม่ได้ใช้่บังคับเฉพาะฝ่ายปกครอง แต่ผูกพันตำรวจ และหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจสอบสวนด้วย จึงต้องให้นากยกลงนามด้วย ประกอบกับอำนาจสอบสวนเป็นไปตา่ม ป.วิอาญา ซึ่งผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.ให้ใช้ ป.วิอาญา มาตรา 5 ก็คือ นายกฯ รมต.มหาดไทย รมต.ยุติธรรม ประธานศาลฎีักา ซึ่งประธานศาลฎีกามีอำนาออกข้อบังคับ ส่วนคนอื่น สามารถออกกฎกระทรางในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเอง แต่่กฎกระทรวงนี้เกี่ยวพันหลายหน่วย นายกจึงต้องลงนามด้วยเพื่อให้มีผลผูกพันนอกกระทรวงมหาดไทย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 20/06/2011 9:17 am    ชื่อกระทู้: Re: ต้องอาศัย ป.วิ ประกอบด้วยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทันทีที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ข้อบังคับ มท 23 หรือ หนังสือสั่งการมท.ที่ให้ฝ่ายปกครองเข้าควบคุมการสอบสวนไม่ว่าจะเป็นคดีป่าไม้ หรือ คดีวิสามัญที่ตำรวจตกเป็นผู้ต้องหา ฐานฆ่าผู้อื่น ที่ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนับแต่ พรบ.ให้ใช้ ปวิอ .ม.5 ประกาศใช้ในปี 48 ก็จะสิ้นผลบังคับโดยอ้างข้อกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ ชนิดที่ใครก็ต้องยอมรับ

การออกกฎกระทรวงในนาม สร.1 จะกลายเป็นมาตรฐานชี้เห็นให้ว่า การที่่ฝ่ายปกครองจะสอบสวนเรื่องใด หรือวางระเบียบหน้าที่การงานใดในการสอบสวนให้เรียบร้อยต้องตราเป็นกฎกระทรวงและนำไปประกาศใช้เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาได้รับทราบว่า คดีอะไรใครสอบสวน ใครเป็นห้วหน้าพนักงานสอบสวน ต้องยื่นปล่อยชั่่วคราว ประกันของกลาง เปลี่ยนตัว พงสฯ กับใคร

มีทางเดียวที่จะฟื้นข้อบังคับ มท ปี 23 ก็คือ ตราเป็นกฎกระทรวง แต่กฎกระทรวงจะวางอำนาจหน้าที่จะไปล้ำเกินกรอบของกฎหมาย ด้วยการวางหลักให้ฝ่ายปกครองเข้าคุมตำรวจหรือให้ตำรวจเข้าคุมฝ่ายปกครองทำไม่ได้ ถ้ายังให้คุมกันได้อีกไม่ว่าใครคุมใคร กฎกระทรวงนั้นเนื้อหาเกี่ยวกับงานในกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่เรื่องทางปกครอง ย่อมถูกยกเลิก เพิกถอนได้โดยศาลยุติธรรม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 20/06/2011 9:23 am    ชื่อกระทู้: Re: ต้องอาศัย ป.วิ ประกอบด้วยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ก็ให้กระอักกระอ่วนใจ...สำหรับเรื่อง มท.ใช้อำนาจคุมการสอบสวนฝ่าย ตร.คือ ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ...เป็นผลมาจากยุคเก่าที่เราเคยอันเดอร์ มท.จน ประเทือง กีรติบุตร และ ประมาณ อดิเรกสาร มียศ นายพล ฝ่าย ตร.นั่นไง..มาถึงยุคปัจจุบัน กม. ระเบียบ ก็ยังลักยังลั่นกันอยู่ต่อไป กฤษฎีกา เขาก็ต้องตีความไปในทำนอง ไม่ขัด ไม่มี กม.ใดยกเลิก ก็ต้องอันเดอร์ต่อไป ก็ว่าเขาไม่ได้...เห็นด้วยกับแนวคิด พงส์๒๕๕๓ ที่ค่อนข้างเป็นวิชาการและนามธรรมมากๆ บางคนอาจตามไม่ทัน ไม่เว้นแม้เราในบางเรื่อง ก็จะแย้งท่านอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
phot
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 05/01/2009
ตอบ: 6

ตอบตอบ: 21/06/2011 7:17 pm    ชื่อกระทู้: Re: ต้องอาศัย ป.วิ ประกอบด้วยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กฎกระทรวงใช้คำว่า ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้ แปลความได้ว่า พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจยังมีอำนาจสอบสวนอยู่ ตาม ป.วิอาญา และหากจับส่ง ให้ส่งตำรวจทำต่อไปหรือปล่าว ดูแล้วเหมือนเพียงจะเข้ามาคุมตำรวจอย่างคดีทรัพยากรป่าไม้เท่านั้น ผมว่าเขาคงไม่ทำเองหรอกคับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 22/06/2011 7:20 am    ชื่อกระทู้: Re: ต้องอาศัย ป.วิ ประกอบด้วยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สบ ๔ อิสาน บันทึกว่า

"กฤษฎีกา เขาก็ต้องตีความไปในทำนอง ไม่ขัด ไม่มี กม.ใดยกเลิก ก็ต้องอันเดอร์ต่อไป ก็ว่าเขาไม่ได้"

ท่านก็อ่านกฎหมายรู้ ดูกฎหมายเป็น เว้นแต่จะมีบางครั้งที่ดูเพี้ยน ๆ ไปบ้าง เช่น มองเรื่องว่ากล่าวคดีจร เป็นโทษทางอาญา ก็ไม่ว่ากัน งานเยอะ มันก็เบลอ ก็มึนบ้าง ผมเองน่ะก็เป็นบ่อย ๆ หุ หุ

แต่เรื่องข้อบังคับ มท ๒๓ ที่มันไม่ชอบแล้วท่านจะยังมาบอกว่า" ก็ต้องอันเดอร์ต่อไป ก็ว่าเขาไม่ได้อยู่อีกหรือนี่ "

แสดงว่า ใน ภ๔ ของท่าน ที่ท่านเป็นที่ปรึกษาเนติอยู่ด้วย คณะท่านเห็นว่าควรยอมต่อไปให้ฝ่ายปกครองเข้ามาเทคโอเวอร์คดีป่าไม้ ยอมให้เทคโอเวอร์คดีวิสามัญที่ตำรวจเป็นผู้ต้องหาฆ่าโดยอ้างหน้าที่อยู่กระนั้นหรือ

ผมมาสะกิดให้ท่านได้คิดว่า กฎ หรือคำสั่งทางปกครองแม้มันจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็อาจจะปฎิบัติต่อไปได้จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือเพิกถอน แต่ถ้าเป็นกฎหรือคำสั่งในกระบวนการยุติธรรม หากมันไม่ชอบด้วยกฎหมายผลของมันมีสถานเดียวคือบังคับใช้ไม่ได้ทันที ( ยุติกันแล้วโดยตอบข้อหารือกฎษฎีกาปี ๔๕ ว่า ข้อบังคับ มท.๒๓ เป็นกฎในกระบวนการยุติธรรมที่ออกตาม ปวิอ ไม่ใช่กฎทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานตำรวจ)

มีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า กฎในกระบวนการยุติธรรมเมื่อขัดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องยกเลิกทันทีไม่ต้องรอคำสั่งเลิก

ตัวอย่าง : เดิมข้อบังคับ มท.๒๓บอกว่า ตำรวจจะออกหมายจับต้องไปขออนุมัติรับความเห็นชอบจากฝ่ายปกครองก่อน จึงจะออกได้ ท่านคงจำได้เพราะท่านทันยุคนี้อยู่แล้ว เพราะท่านได้เรียน และใช้มันตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ นั่นแล้ว แต่พอยุค รธน.พ.ศ.๒๕๔๐ เฉพาะเรื่องหมายจับของศาล มาตรา ๒๓๗ ให้บังคับใช้แต่ ๑๑ ตค ๔๕ ว่าหมายจับให้ออกโดยศาล ดังนั้นข้อบังคับมท.๒๓ ที่ให้อนุมัติจับจากฝ่ายปกครองก็สิ้นผลทันทีเลย ไม่ต้องมารอคำสั่งยกเลิกด้วย เพราะ มันขัดกฎหมายและเป็นกฎหมาย ระดับ รธน.ด้วย หลัง ๑๑ ตค ๔๕ ท่านจะออกหมายต้องไปยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณาแล้วออกหมายให้ โดยที่ข้อบังคับ มท.ไม่มีใครสิ่งเลิกเลย

ต่อมาในปี ๔๘ มีพรบ.ให้ใช้วิอาญา มาตรา ๕ แก้ไขใช้บังคับใหม่ว่า สร.๑ มท ๑ มีอำนาจออกกฎกระทรวงวางระเบียบการงานในหน้าที่แล้วประกาศใช้ในราชกิจจา จึงจะมีผลบังคับใช้

ย้อนไปดูข้อบังคับ มท มันขัดกฎหมายในสองประเด็นหลักคือ ไม่ชอบด้วยวิธีการตรา เขาให้ทำเป็นกฎกระทรวงก็ไม่ทำ แต่มาทำเป็นข้อบังคับ เขาให้ลงประกาศใช้ ให้ประชาชนรับรู้รับทราบในฐานะที่ต้องเกี่ยวดองมาเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาจะได้ใช้บริการได้ถูกที่ถูกคน ก็ไม่ทำ ซ้ำเนื้อหายังโอเวอร์ ปวิอ ๑๘ ไปอีกด้วย

กฎหมายลูกในกระบวนการยุติธรรมไม่ถูกต้องตามกฎหมายแม่ มันใช้ไม่ได้เลยถูกต้องไหม สิ้นผลทันทีถูกต้องไหม สิ้นผลชนิดที่ไม่ต้องคำสั่งยกเลิกเพิกถอนเสียด้วยถูกต้องไหม แล้วยังใช้กันอยู่ทำไม และมันก็ขัดทั้งฉบับเลยไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งเหมือนเมื่อก่อน

ท่านตามผมทันหรือยังล่ะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ชมรม พงส. ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า ก่อนนี้  1, 2, 3  ถัดไป
หน้า 2 จากทั้งหมด 3

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที