Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ให้ดูเล่นๆ "เรื่องที่เสนอครม.1กพ.54"
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ให้ดูเล่นๆ "เรื่องที่เสนอครม.1กพ.54"
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
Audi45
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 18/08/2009
ตอบ: 305

ตอบตอบ: 04/02/2011 1:57 pm    ชื่อกระทู้: ให้ดูเล่นๆ "เรื่องที่เสนอครม.1กพ.54" ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มีทั้งหมด 70 เรื่อง สำคัญที่สุ้ดคือเรื่องที่ 69 หัวเราะ หัวเราะ

บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

ลำดับ เจ้าของเรื่อง เรื่อง
๑ กก. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (นายสมประสงค์ โขมพัตร)
๒ มท. การมอบหมายให้รักษาราชการแทน (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ และนายถาวร เสนเนียม)
๓ นร.(สลน.) ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์)
๔ กค. รายงานความคืบหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง (รายโครงการ) ประจำสัปดาห์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
๕ คค. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวันยาว ตำบลขลุง และตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ....
๖ คค. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสมอแข ตำบลอรัญญิก และตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ....
๗ ศธ. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ....
๘ มท. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....
๙ สว.คค. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ....
๑๐ สผ.รง. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ....
๑๑ กต. ขอปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
๑๒ กก. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (นางจินดา สังข์ศรีอินทร์)
๑๓ กษ. แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
๑๔ คค. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต
๑๕ ทส. ผลการลงนามในตราสารเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก [Instrument for Strengthening the Acid Deposition Monitoring Network in East Asia (EANET)] และการประชุมระดับรัฐบาลครั้งที่ ๑๒ ของเครือข่าย EANET
๑๖ ทส. รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ ๓ (3rd APEC Oceans - Related Ministerial Meeting, AOMM 3)
๑๗ รง.สศ. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๘ วธ. สศ. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมศาสนาและคุณธรรมแห่งชาติ
๑๙ รอง นรม. (นายไตรรงค์ฯ) ประธาน กอช. ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
๒๐ นร.(สลน.) รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
๒๑ กค. รายงานผลการกู้เงิน Short term facility สำหรับรัฐวิสาหกิจ วงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๒๒ กค. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก
๒๓ ศย. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ และวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๒๔ วธ. การแต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง)
๒๕ ศธ. ขอปรับองค์ประกอบคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน ๒๔ คน)
๒๖ กษ. ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ และตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ....
๒๗ มท. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนสุขาภิบาล ๑ และถนนพัฒนาการ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน
๒๘ นร.(สปน.) แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ เพิ่มเติม(จำนวน ๖ ราย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา ฯลฯ)
๒๙ คค. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร และนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร)
๓๐ ยธ. (สำนักงาน ปปง.) รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๑ กค. รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘)
๓๒ กต. การขอยกระดับสถานกงสุลประจำนครเซาเปาโล และเลื่อนสถานะกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำนครเซาเปาโล (นางทรรศนีย์ วันเดอร์ลีย์ วานิค เดอ ซูซา)
๓๓ ทส. ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการครั้งที่ ๑๒ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม+๓ ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓๔ สธ. ขออนุมัติก่อสร้างอาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยเงินบำรุงของศูนย์มะเร็ง ลพบุรี
๓๕ รมว.สธ. ประธานฯ หลักประกันสุขภาพฯ ผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)
๓๖ ตช. การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การตำรวจสากล ครั้งที่ ๗๙
๓๗ กก. รายงานผลการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๘ มท. รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) ภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖
๓๙ นร.(สปน.)กกถ. รายงานประจำปี ๒๕๕๒ (คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๔๐ สกว. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยแทนกรรมการเดิมที่เสียชีวิต (นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์)
๔๑ ตช. การแต่งตั้งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) (จำนวน ๑๑ ราย ๑. พลตำรวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ ฯลฯ)
๔๒ กต. ผลการเยือนสหราชอาณาจักรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
๔๓ อก. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ....
๔๔ อส. แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีนายอายุทธ์ จิรชัยประวิตร หรือยุทธ์ ชัยประวิตร อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๐๑/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๒๐๔๗/๒๕๕๒
๔๕ นร.(สปน.) แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๖ ยธ. รายงานการจัดซื้อไข่ไก่ตามมาตรการรองรับผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
๔๗ ปคค. รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับลดค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลและการศึกษาปริมาณการสูบน้ำบาดาลในระดับที่ยอมรับได้ว่าปลอดภัย (Safe Yield) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในภาคอุตสาหกรรมไทย
๔๘ ปคค. รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กรอบวงเงินในการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
๔๙ กษ. การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยศัตรูพืชระบาด (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) ปี ๒๕๕๓
๕๐ กต. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) (จำนวน ๕ ราย ๑. นายรัฐกิจ มานะทัต ฯลฯ)
๕๑ คค. รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ออสเตรเลีย
๕๒ อก. ขออนุมัติใช้ประโยชน์ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และขอกันเขตพื้นที่ออกจากพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อการทำเหมืองหินอุตสาหกรรม
๕๓ ทก. การแก้ไขสัญญาสัมปทานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๔ ประธานฯ อำนวยการจัดงานกาชาดฯ ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบำรุงสภากาชาดไทย
๕๕ กค. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๙) พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๖ กค. ร่างความตกลงเพื่อการจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office : AMRO)
๕๗ รอง นรม. (นายไตรรงค์ฯ) ประธานฯ มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เพิ่มเติม
๕๘ นร.(สศช.) ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....
๕๙ ยธ. รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
๖๐ ศธ. ขออนุมัติปรับรูปแบบโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓
๖๑ นร.(สศช.) ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
๖๒ นร.(สศช.) ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
๖๓ ศอ.บต. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
๖๔ นร.(สงป.) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ....
๖๕ นร.(สงป.) การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ....
๖๖ สผ. ขออนุมัติงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
๖๗ ทส. ขอความเห็นชอบต่อการจัดทำปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๙ (The Ninth Session of the United Nations Forum on Forests: UNFF9)
๖๘ รัฐ-นร. (นายสาทิตย์ฯ) ประธาน คชอ. ข้อเสนอในการแก้ไขฟื้นฟูภายหลังอุทกภัย
๖๙ ตช. รายงานผลการหารือและขอรับความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนวงเงินงบประมาณสำหรับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน
๗๐ กค. ขอความเห็นชอบแนวทางดำเนินการในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีของ ธ.ก.ส.

ที่มา http://www.cabinet.thaigov.go.th/cc_main21.htm

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ยางกน.
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 04/02/2011
ตอบ: 1

ตอบตอบ: 04/02/2011 3:13 pm    ชื่อกระทู้: เรื่องเงินตำแหน่ง ตร ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

โกรธ ตำแน่งธุรการน่าจะให้มีเงินประจำตำแหน่ง สาย ป,สส,มีเงินตำแหน่ง 3,000 บาท แต่สาย ส,ธร. กลับไม่มีเงินตำแหน่งจักบาทเลย ให้เขาตำแหน่งละ 2,500 ก็ยังดี ช่วย บอก ผบ.ตร.ด้วยคิดถึงสาย ส,กับสาย ธร.การมีตำแหน่ง แต่ไม่มีใครอยากลงตำแหน่งนี้ ขอให้มีเงินตำแหน่งด้วย จะทำอะไรก้ให้เสมอกันหน่อย ทำงานเหมือนกันทุกอย่าง รับเสด็จ เฝ้ารับเสด็จก็เหมือนกัน อาย พอไปอยู่หน้าที่ไหนก็ทำได้เหมือนกัน อยากให้ผู้ใหญ่มองถึงจุดนี้ด้วย ครับ สงสารบ้าง มีท้องเหมือนกัน มีลูกเหมือนกัน แล้วทำไหม ทำหน้าที่ธุรการไม่เห็นมีสายธุรการ ทุกคน แต่นี้สายป.สายสส.มาทำงานธุรการ มีเงินประจำตำแหน่งกันทั้งนั้น อยากให้ผู้ใหญ่ดูแลด้วยครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จ๊อด
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 15/07/2010
ตอบ: 299

ตอบตอบ: 04/02/2011 3:30 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หัวเราะ ที่ ภ.จว.ผมเขาแก้ไขอย่างนี้ แต่งตั้งไปบรรจุในตำแหน่งสายงาน ป. ใน สภ. แล้วเรียกมาช่วยราชการ ฝ่าย อก.ส่วนเงินสามพันเขายังเบิกได้อยู่ หัวเราะ แถมยังให่เบี้ยเลี้ยงอีกคนละสิบวัน ไม่รู้ว่ามันถูกต้องเหรือเปล่าเขาทำมานานแล้ว โกรธ สอบถามผู้รู้ด้วยว่ามันถูกต้องถูกระเบียบหรือไม่ งง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 04/02/2011 5:20 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตำแหน่ง ป.แต่ไปช่วยธุรการอื่นที่ไม่ใช่งานธุรการป้องกันปราม ไม่มีสิทธิได้รับครับ ต้องถูกตัดไป ใครเบิก มีเรื่องถูกเช็คบิลได้ง่าย ผิดทั้ง สว.การเงินหน่วย และ ผกก.หน่วยเดิมที่ตั้งเบิกให้กับเขา ผบก.ก็ผิดด้วย หากรู้เห็นเป็นใจ....เพราะ หาก ป.ไปช่วยงานธุรการ อื่นที่ไม่ใช่เนื้องาน ป.ก็ต้องถูกตัด ถือว่าขาดคุณสมบัตร ขนาดไปราชการเกิน 7 วัน ยังต้องถูกตัดออกรายวัน ตั้งแต่วันที่ 8 เป็นต้นไปเลย เรื่องนี้เสี่ยงกันมาก อย่าหลงว่าบริหารงานการเงินเก่ง ระเบิดเวลาทั้งนั้น ไม่เว้นแม้กระทั่ง งานสอบสวน ไปช่วย สนง.ภาค ต่างๆ ถือว่าขาดจากตำแหน่งเดิม ต้องถูกตัดเช่นกัน เว้นแต่จะออกคำสั่งห้อยไว้เกาะกับงานสอบสวนเฉพาะกิจของภาค เรื่อง โจรกรรมรถยนต์ ยาเสพติดก็ว่า แต่ต้องมีผลงานสอบสวนให้ปรากฎด้วย ลงชื่อร่วมด้วยกับคณะทำงานด้วยน๊ะครับ....ไม่ใช่เ้่ข้าใจเพียงคำว่า "ทั้งนี้ โดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิมนั้น ใช้ ปย.อะไรไม่ได้ เมื่อมีการร้องเรียน เพราะฟังดูโก้ๆ แต่ ก็คือขาดจากหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับเงินตำแหน่งนั่นแหละ...ตำแหน่งธุึรการ ที่ได้รับเงินตำแหน่ง ต.ป.ป.มีตำแหน่งเดียวคือ ธุรการป้องกันปราบปราม ส่วน สอบสวน มีเฉพาะ ผู้เสมียนคดีที่ทำหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องหาไปศาลเท่านั้นที่ได้เงิน ต.ส.ส.....ลองดูครับ เตือนๆ กันไว้เท่านั้น ผิดใจกัน ร้องเรียนกันเมื่อไร แก้ยาก ต้องส่งคดีให้ ป.ป.ท.ทำแน่นอน ลำบากทุกฝ่าย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 04/02/2011 5:41 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ที่ประชุม ครม.เมื่อ ๑ กพ.๕๔
เรื่อง รายงานผลการหารือและขอรับความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนวงเงินงบประมาณสำหรับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอดังนี้
1. รับทราบมติที่ประชุมในการพิจารณาเรื่องขอรับการสนับสนุนวงเงินงบประมาณสำหรับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน
2. อนุมัติให้ ตช. แก้ไขระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2553 ให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดยใช้งบประมาณในส่วนของงบบุคลากรจากอัตราว่างที่มีเงินของ ตช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3. ให้ ตช. ไปดำเนินการแก้ไขระเบียบ ก.ตร. ฯ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และขอรับความเห็นชอบไปยังกระทรวงการคลัง (กค.) เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป

สาระสำคัญของเรื่อง

1. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งมอบหมายให้ ตช. รับไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง (กค.) สำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนวงเงินงบประมาณสำหรับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
2. ตช. ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 ณ กค. ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
2.1 เหตุผลและความจำเป็นในการขอแก้ไขระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2553 เพื่อให้พนักงานสอบสวนได้รับเงินเพิ่มฯ ตามอัตราใหม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตช. จึงได้มีการออกแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2554 เพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงส่งผลให้พนักงานสอบสวนต้องพัฒนารูปแบบของการทำสำนวนการสอบสวนเพื่อให้สามารถขยายผลไปยังตัวการสำคัญ ประกอบกับคดีด้านยาเสพติดเป็นคดีที่มีความร้ายแรงและกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่มักเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลทำให้สำนวนคดีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น พนักงานสอบสวนจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหนื่อยยาก ตรากตรำ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานสอบสวน อันจะเป็นการรักษาบุคลากรให้ดำรงอยู่ในสายงาน สอบสวน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบ ก.ตร. ฯ ให้มีผลย้อนหลังไปวันที่ 1 ธันวาคม 2553
2.2 หากแก้ไขระเบียบ ก.ตร. ฯ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตช. จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนจำนวนประมาณ 397.77 ล้านบาท และ ตช. ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีงบประมาณเหลือจ่ายในงบบุคลากรจากอัตราว่าง ซึ่งสามารถนำมาใช้รองรับการดำเนินการดังกล่าวได้
2.3 ในการแก้ไขระเบียบ ก.ตร. ฯ ให้มีผลย้อนหลังไปวันที่ 1 ธันวาคม 2553 สามารถกระทำได้หรือไม่ และจะมีขั้นตอนในการดำเนินการเช่นใดนั้น ผู้แทนจาก สคก. มีความเห็นว่าสามารถกระทำได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่ ตช. จะดำเนินการแก้ไขระเบียบ ก.ตร. ฯ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยต้องขอรับความเห็นชอบไปยัง กค. เพื่อให้ระเบียบ ก.ตร. ฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
thomus
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 18/07/2007
ตอบ: 69

ตอบตอบ: 05/02/2011 7:49 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แล้วเกิดรัฐบาลยุบสภาก่อนหละครับ ผลจะเป็นไงบ้าง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จ๊อด
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 15/07/2010
ตอบ: 299

ตอบตอบ: 05/02/2011 1:27 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เออ... สบายสบาย ก็ยุบตามรัฐบานไง..... หัวเราะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
pooltana
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 12/09/2009
ตอบ: 132

ตอบตอบ: 06/02/2011 2:28 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เงินตำแหน่ง จ่อมาแล้ว ตั้งเรื่องมาแล้ว หนังสือต้องเดินต่อไป เงินก็จะค่อยไหลตามมา พวกไม่ได้ชอบอิจฉา แล้ว รอง ผกก สส ก็จะไม่ได้ด้วยนะจะบอกให้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ภูปอ
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/07/2010
ตอบ: 220

ตอบตอบ: 09/02/2011 5:05 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

รถถังจะเคลื่อนพลก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ เวร....จริงๆประเทศไทย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที