Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จราจร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส.แปดริ้ว-๒๐๐๘
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 30/07/2010
ตอบ: 1023

ตอบตอบ: 19/11/2010 12:47 pm    ชื่อกระทู้: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

งานจราจร...เขาฝากถามมา ...
ลองช่วยๆกันตอบ...ดู...
๑.)บนถนนในเขตเทศบาล...กรณีที่นำรถยนต์กระบะบรรทุกสินค้าแล้วจอดริมถนนในเขตเทศบาล ...ขายสินค้า ... เช่น ...ขายผลไม้ ..... เหล่านี้เป็นต้น ....ถามว่าผิดข้อหาใด ... พรบ.อะไร ....
๒.)คล้ายๆกับข้อ ๑. นำรถยนต์มาจอดแล้วนำป้ายมาวางไว้บนรถยนต์ “ขายถูก โทร ...........” เช่นกันนำมาจอดในเขตเทศบาล บนถนนนี่แหละ ..... ถามว่าผิดข้อหาใด ... พรบ.อะไร ....
๓.) ก็คล้ายๆกับข้อ ๑ และ ๒ .... ประเภทที่จับจองที่ริมถนนหน้าตลาดนัด หรือข้างๆตลาดนัด ในเขตเทศบาล.... นำเก้าอี้มาวางกันไว้เพื่อไม่ให้รถคันอื่นมาจอด ... แล้วเรียกรถ จยย. หรือรถยนต์ ... ให้มาจอด...เพื่อเรียกเก็บค่ารับฝากรถ ..... พูดง่ายคือจับจองที่ริมถนน (ในผิวถนนในเขตเทศบาล) ไว้รับฝากรถ .... แต่เป็นการชั่วคราวเฉพาะวันที่มีตลาดนัด

งานจาจร ... เขาฝากถามมา .... ลองตอบดู ...นะครับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 19/11/2010 3:17 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใด
(๑) ปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ
(๒) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจำหน่ายให้แก่ประชาชนบน
ถนนหรือในสถานสาธารณะ
(๓) ขายหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนถนน
หรือในสถานสาธารณะ
มาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา
๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา
๔๐ หรือมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท


ข้อ ๑. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒มาตรา ๑๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรในทางเดินรถหรืออกไปกลางทางโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือเป็นการกีดขวางการจราจร

มาตรา ๑๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร แต่เจ้าพนักงานจราจรจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุอันจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้น

มาตรา ๑๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดแบก หาม ลาก หรือนำสิ่งของไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร

มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดวาง เท หรือทิ้งเศษแก้ว ตะปู ลวด น้ำมันหล่อลื่น กระป๋องหรือสิ่งอื่นใด หรือกระทำด้วยประการใดๆ บนทางอันอาจทำให้เกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล หรือเป็นการกีดขวางการจราจร

มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ วรรคสอง มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ หรือมาตรา ๑๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ (๑) มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๓๐ หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีกำหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๒.พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินผู้ใด
(๑) วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้ที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองและปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละ
ละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในกระถางต้นไม้หรือที่บริเวณภายนอกของอาคาร
(๒) ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนให้
เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของ
ตน
ถ้าการปล่อยปละละเลยตาม (๒) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้ำหรือซักล้างสิ่งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ่ง
มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น หรือในบริเวณทางน้ำที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้

มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏด้วยประการ
ใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ที่กำแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ต้นไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วน
อื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใด
(๑) ปล่อยสัตว์ นำสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้
(๒) ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป


มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนน หรือสถาน
สาธารณะและทำให้ถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ

มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อมเปลี่ยนแปลง ต่อ
เติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน

มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ
มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำใน
บริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงาน
จราจร


มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใด
(๑) ปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ
(๒) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจำหน่ายให้แก่ประชาชนบน
ถนนหรือในสถานสาธารณะ
(๓) ขายหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนถนน
หรือในสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (๑) หรือ (๒)
ในถนนส่วนบุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระทำได้
ในระหว่างวัน เวลาที่กำหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร

มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้อยู่ในรถยนต์หรือผู้ขับขี่หรือผู้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซื้อ
สินค้าที่ขายหรือจำหน่ายในสถานสาธารณะหรือบนถนนยกเว้นถนนส่วนบุคคล

มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใด
(๑) บ้วนหรือถ่มน้ำลาย เสมหะ บ้วนน้ำหมาก สั่งน้ำมูก เทหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลงบนถนน
หรือบนพื้นรถหรือพื้นเรือโดยสาร
(๒) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ได้จัดไว้

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบน
ถนนหรือในทางน้ำ

มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับ
หนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ละอ่อน
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 08/12/2007
ตอบ: 1023

ตอบตอบ: 19/11/2010 4:09 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สบายสบาย เสริมท่าน พงส.อาชีพอีสานใต้
พรบ.ทางหลวง 2535 ทางหลวงมี 5 ปรเภท คือทางหลวงพิเศษ,แผ่นดิน,ชนบท,ท้องถิ่น,สัมปทาน ดังนั้นถนนในเขตเทศบาลต้องเป็นถนนประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
ม.38,39 ห้ามติดตั้งแขวน วาง กองสิงใด อันเป็นการกีดขวางการจราจรและห้ามปิดกั้นทางหลวง วางวัตถุหรือสิ่งใดบนทางหลวง
โทษ ม.72 จำคุก 3 ปี ปรับ 60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ม.44 ห้ามซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรบนทางหลวง
โทษ ม.73/1 จำคุก 3 เดือน ปรับห้าพันบาท
ก็ถือว่ากระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษบทหนักที่สุด คดีจึงยุติ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 04/05/2014 7:39 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ซึ้ง
กลับไปข้างบน
2557
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 15/07/2014 12:25 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
ซึ้ง
โกรธ แล้วเขาจะมีรถขายกาแฟมาขายเพื่ออะไรค่ะ ถ้าขายบนรถไม่ได้ แต่จริงๆขายบนรถมันสะดวกและสะอาดกว่านะคะ ความเห็นส่วนตัวนะคะ อยากให้ขายของบนรถได้ เพราะสะอาด ตกแต่งสวย น่าขาย ลูกค้าเห็นก็อยากซื้อ กสช ช่วยด้วยจ้า อยากให้ขายแบบนี้ได้ แต่ต้องถูกที่ และไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่การจราจรนะคะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 15/07/2014 5:09 pm    ชื่อกระทู้: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มีรึที่ประชาชนจะไม่เดือดร้อน
ยิ้มเท่ห์ ที่จะหยุดรถรับส่งแทบจะไม่มี...ตามสะบายคับถ้าจะออกกฎหมาย...ท่ให้ขายได้ผมจะได้ไปขายมั่งจะลองดูซิ..เอาให้รถมันติดกันฉิบหาย..ก็ช่างหัวมัน
หัวเราะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 15/07/2014 5:22 pm    ชื่อกระทู้: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

๑.)บนถนนในเขตเทศบาล...กรณีที่นำรถยนต์กระบะบรรทุกสินค้าแล้วจอดริมถนนในเขตเทศบาล ...ขายสินค้า ... เช่น ...ขายผลไม้ ..... เหล่านี้เป็นต้น ....ถามว่าผิดข้อหาใด ... พรบ.อะไร ....

ผิดข้อห้าม ห้ามขายบนทางหลวง พรบ.ทางหลวง ม.44 ห้ามซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรบนทางหลวง โทษ ม.73/1 จำคุก 3 เดือน ปรับห้าพันบาท

๒.)คล้ายๆกับข้อ ๑. นำรถยนต์มาจอดแล้วนำป้ายมาวางไว้บนรถยนต์ “ขายถูก โทร ...........” เช่นกันนำมาจอดในเขตเทศบาล บนถนนนี่แหละ ..... ถามว่าผิดข้อหาใด ... พรบ.อะไร ....

พฤติการณ์ก็คือขายรถ ในเขตทางหลวง ผิดเหมือนข้อ 1


๓.) ก็คล้ายๆกับข้อ ๑ และ ๒ .... ประเภทที่จับจองที่ริมถนนหน้าตลาดนัด หรือข้างๆตลาดนัด ในเขตเทศบาล.... นำเก้าอี้มาวางกันไว้เพื่อไม่ให้รถคันอื่นมาจอด ... แล้วเรียกรถ จยย. หรือรถยนต์ ... ให้มาจอด...เพื่อเรียกเก็บค่ารับฝากรถ ..... พูดง่ายคือจับจองที่ริมถนน (ในผิวถนนในเขตเทศบาล) ไว้รับฝากรถ .... แต่เป็นการชั่วคราวเฉพาะวันหยุด

ตอบ
- สิ่ง ของ ที่วาง กั๊กไว้ ก็ผิด ตั้งวางสิ่งของในเขตทางหลวง
ม.38,39 ห้ามติดตั้งแขวน วาง กองสิงใด อันเป็นการกีดขวางการจราจรและห้ามปิดกั้นทางหลวง วางวัตถุหรือสิ่งใดบนทางหลวง โทษ ม.72 จำคุก 3 ปี ปรับ 60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 15/07/2014 5:25 pm    ชื่อกระทู้: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

วันนี้ ต้องใช้มาตรการ 5 จริง

ยก ล๊อค จับ ขัง ด้วยความสุภาพของเจ้าหน้าที่จราจร
กลับไปข้างบน
เบื่อ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 23/03/2015 12:28 am    ชื่อกระทู้: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คนที่ไม่มีอาชีพค้าขายก็พูดได้ ว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้
ลองคิดดูว่าไม่ให้เค้าค้าขายแล้วเค้าจะทำอาชีพอะไร (รัฐบาลก็ช่วยคิดด้วยก่อนทำอะไร)
จบมาสูงแต่มารังแกประชาชนรากหญ้านี้แหล่ะสันดานคนไทย
คนรวยเท่านั้นที่อยู่ได้ส่วนคนจนชั่งหัวมัน
ถ้าไม่อยากชื้อก็ไม่ต้องชื้อก็ไม่เห็นจะอยากจะมาดูถูกกันทำไหม คนเราก็คนอาชีพใครอาชีพมัน
ทำอาชีพสุจริตก็ดีแล้วถึงว่าคนไทยสมัยนี้โจรขโมยมันเยอะเพราะคนไม่มีที่ทำมาหากิน
ร็ฐบาลสมัยนี้ก็คิดแต่ตัวเอง ทำได้อย่างเดียวที่เห็นชัดคือปรับเงินเดือนข้าราชการ วันๆๆก็ไม่เห็นทำอะไร บริการก็ห่วยแตก รอนานๆๆ ยังจะมาปรับให้อีก
แล้วที่คนจนไม่เห็นจะทำอะไรได้แต่ไร่ที่เค้าเอะอะปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเงินที่ปรับปรุงมาจากประชาชนไม่ใช้เหรอทำไมไม่ถามความสมัครใจของประชาชนก่อน เอาเงินไปใช้เรื่อยเปื่อยเดียวก็ไม่มีเงิน ก็ต้องไปกู้ต่างประเทศเพื่อมาบำเรอพวกข้าราชการไทย ห่วยๆๆ
กลับไปข้างบน
ชินครับ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 21/05/2015 12:05 pm    ชื่อกระทู้: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เหงื่อตก จอดขายของในเลนส์ซ้ายสุดครับเห็นเยอะมาก แถวเขตสายไหม กทม เหลือเลนส์ใช้งานแค่เลนส์เดียว แต่เมื่อเร็วๆนี้มีรถขายข้าวโพดอบเนยจอดขาย แท็กซี่หลับในพุ่งชนเข้าเต็มๆครับ ข้าวโพดเกลี่ยนถนน คนขายลอยละลิ่ว ไปฟื้นที่ รพ. อาการสาหัส (นี่แค่แท็กซี่นะ)
กลับไปข้างบน
ชินครับ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 21/05/2015 12:12 pm    ชื่อกระทู้: Re: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เบื่อ บันทึก:
คนที่ไม่มีอาชีพค้าขายก็พูดได้ ว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้
ลองคิดดูว่าไม่ให้เค้าค้าขายแล้วเค้าจะทำอาชีพอะไร (รัฐบาลก็ช่วยคิดด้วยก่อนทำอะไร)
จบมาสูงแต่มารังแกประชาชนรากหญ้านี้แหล่ะสันดานคนไทย
คนรวยเท่านั้นที่อยู่ได้ส่วนคนจนชั่งหัวมัน
ถ้าไม่อยากชื้อก็ไม่ต้องชื้อก็ไม่เห็นจะอยากจะมาดูถูกกันทำไหม คนเราก็คนอาชีพใครอาชีพมัน
ทำอาชีพสุจริตก็ดีแล้วถึงว่าคนไทยสมัยนี้โจรขโมยมันเยอะเพราะคนไม่มีที่ทำมาหากิน
ร็ฐบาลสมัยนี้ก็คิดแต่ตัวเอง ทำได้อย่างเดียวที่เห็นชัดคือปรับเงินเดือนข้าราชการ วันๆๆก็ไม่เห็นทำอะไร บริการก็ห่วยแตก รอนานๆๆ ยังจะมาปรับให้อีก
แล้วที่คนจนไม่เห็นจะทำอะไรได้แต่ไร่ที่เค้าเอะอะปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเงินที่ปรับปรุงมาจากประชาชนไม่ใช้เหรอทำไมไม่ถามความสมัครใจของประชาชนก่อน เอาเงินไปใช้เรื่อยเปื่อยเดียวก็ไม่มีเงิน ก็ต้องไปกู้ต่างประเทศเพื่อมาบำเรอพวกข้าราชการไทย ห่วยๆๆ

ซึ้ง อย่าพูดว่ารังแกประชาชนเลยครับ ใช้คำว่าประชาชนรังแกประชาชนเองจะดีกว่า คุณจอดขายบนถนน คนอื่นรถติดก็เป็นการรังแกทางอ้อมอยู่แล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่เขาคงไม่เดือนร้อนหรอก เพราะเขาได้เงินจากพวกคุณๆ นั่นแหละ อีกคำนึงถ้าไม่ให้เขาขายจะให้เขาไปทำอะไรกินคำนี้มันเป็นคำแก้ตัวนะครับ ถ้าคิดจะทำมาหากิน มันต้องวางแผนทำให้มันถูกต้องไม่ใช่ทำตามคนอื่นที่เขาทำ(แบบผิดๆมา) ตลาดหรือพื้นที่ๆเขาจัดให้ขายก็มีเยอะแยะ หรือว่าท่านๆไม่อยากจะเสียค่าเช่า เอาค่าเช่ามาเป็นกำไร อะไรอย่างนั่นเหรอครับ
กลับไปข้างบน
kajoe
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 09/06/2015 10:19 am    ชื่อกระทู้: Re: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หัวเราะ หัวเราะ ยิ้มเท่ห์ ร้องไห้ เศร้า ยิ้มเจ้าเล่ห์
กลับไปข้างบน
แม่ค้า
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 22/04/2016 1:33 pm    ชื่อกระทู้: Re: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เพิ่งจะโดนมาคะ ที่เชียงใหม่ ขายของบนรถ ไม่ได้มีสิ่งใดยื่นออกนอกถนนเลย เหมือนจอดรถธรรมดา พอถึงเวลาห้ามจอดก็ย้ายคะ วันนี้ยังไม่ถึงเวลาห้ามจอด ก็มีจราจรคนเดิมที่เคยเขียนใบสั่งให้ มาถ่ายรูป แล้วตะโกนบอกให้เก็บ คือประมาณอยากโชว์พาวเวอร์ เสียงดัง ว่าบนท้องถนนให้จอดแค่รถไม่ได้ให้ขายของ แล้วยังมาบอกให้ไปหาร้านเปิดขาย คือถ้าูมีเงินเปิดร้าน ูก็คงไม่มาหน้าด้านขายให้ ึงด่า ตอนที่โดนใบสั่งก็ไม่โกรธนะคะ เพราะจอดเกินเวลาจริง แต่วันนี้ คุณไม่เคยเห็นใจคนอื่นเขาเลย คนเขาทำมาหากิน ละที่ๆฉันจอดก็มีรถคันอื่นจอดนะคะ แค่ไม่ได้ขายของ ช่วงนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยมี มาเจอแบบนี้อีก เครียดคะ!! ท่านใดมีคำแนะนำบอกด้วยนะคะ
กลับไปข้างบน
คนใช้ถนน
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 14/05/2016 11:42 am    ชื่อกระทู้: Re: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถนน สร้างมาไม่ได้มีไว้ให้ขายของนะครับ. เอาไว้ให้รถวิ่ง. เอาของมาขาย มันเห็นแก่ตัวชัดๆ ค่าเช่าก็ไม่เสีย แถมยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นพันเป็นหมื่นคน. ,
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 23/08/2016 6:06 pm    ชื่อกระทู้: Re: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คือ ไม่ใช่อาชีพ พ่อค้า แม่ค้า ไม่มีคัยรู้หรอกคับ ไหนจะแดด ร้อน คือที่จอดขายข้างทาง แต่ถ้าไม่มีรถจอดข้างทาง ก้อไม่เห็นมีรถคัยมาวิ่งเลนซ้ายสุดเลย ถ้าจอดกลางถนน แล้วบอกว่ารถติดผมก้อไม่ว่า แต่นี่ริมข้างทาง ฝุ่นก้อเยอะ ถ้ามีเงินเช่าที่เปิดแผง คงไม่มีคัยมาจอดหรอกคับ คนทำมาหากินสุจริตชน หาเช้า กินกลางคืน แต่ก่อนผม ทำงาน องค์การ ผมก้อไม่มีนิสัยไปด่าพ่อค้า แม่ค้าเลย คือคนเราเกิดมา มันต่างกันคับ ถ้าจน ก้ออยู่ยาก แต่ถ้ามีเงิน อะไรก้อได้หมด
กลับไปข้างบน
เรียนทามผู้รู้ช่วยตอบครับ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 28/09/2016 3:35 am    ชื่อกระทู้: Re: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กรณี บริเวณหน้าโรงงาน หน้าบ้าน หน้าอาคารพาณิชย์ บนทางเท้า สามารถที่จะจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้หรือไม่ และถ้าผิด ผิดในข้อกฏหมายในส่วนใด มีโทษอย่างไร และหาก ปชช.เห็นการกระทำผิดดังกล่าวแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ให้มาดำเนินการ แล้วไม่ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องแจ้งร้องทุกข์ มีความผิดอย่างไร ขอบคุณครับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 04/10/2016 10:55 pm    ชื่อกระทู้: Re: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เคยเจอกันมั่งมั้ยครับ จอดรถไว้ริมถนนหน้าตึกแถวของตัวเอง แต่มีรถขายไก่ทอด
มาขอให้เจ้าของบ้านย้ายรถเพื่อที่เค้าจะจอดขายไก่แทนที่รถเรา เพราะที่ตรงนี้ทำเลดี (แล้วเราควรตอบเค้ายังงัยดีครับ) เหงื่อตก
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 05/10/2016 10:28 am    ชื่อกระทู้: Re: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
เคยเจอกันมั่งมั้ยครับ จอดรถไว้ริมถนนหน้าตึกแถวของตัวเอง แต่มีรถขายไก่ทอด
มาขอให้เจ้าของบ้านย้ายรถเพื่อที่เค้าจะจอดขายไก่แทนที่รถเรา เพราะที่ตรงนี้ทำเลดี (แล้วเราควรตอบเค้ายังงัยดีครับ) เหงื่อตก


ตอบ มารไป อะ !!!!

หน้าตึกแถว ตู

รึ เห็นว่าเป็นทำเล ดี

ไปขอเทศกิจโน้น เขาอนุญาต

ต้องมาขอ ตู อีก นะ

( ประเด็น นี้ เกะกะ หน้าตึกแถว ตนเอง )

อมยิ้ม อมยิ้ม อมยิ้ม อมยิ้ม

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 06/06/2017 11:59 pm    ชื่อกระทู้: Re: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ส่ายหน้า ขอคำปรึกษาครับ กรณีที่ทางเทศบาลเขาจัดที่ไว้ให้ขายของได้ (คือบริเวณริมถนนหน้าโรงพยาบาล) อย่างนี้ถ้าหากว่ามีพ่อค้า แม่ค้า มาขายเพิ่ม *แต่อยู่นอกเขตพื้นที่ ที่ทางเทศบาลจัดไว้ แบบนี้มีความผิดมั้ยครับ **ถ้าหากมีความผิด จะมีความผิดทั้งหมด หรือ ผิดแค่คนที่ขายนอกพื้นที่ ที่เทศบาลจัดไว้ให้ งง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 07/06/2017 5:25 am    ชื่อกระทู้: Re: จอดรถขายของ...งานจราจรเขาฝากถาม...ลองตอบกันดู ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นานๆจะเห็นกระทู้เก่าๆ...ออกมา...เป็นกระทู้ในยุคเก่าๆนู้...ถูกหยิบโยกขึ้นมาปัดฝุ่น...
ขอออกความเห็นนะครับ ...
ไม่มีกฎหมายมายกเว้นโทษ ...หรือบัญญัติว่าไม่มีความผิด ...
ทั้งรายเก่า..รายใหม่ ... ผิดทั้งคู่
เพียงแต่เขาจัดระเบียบให้ขายได้ตรงนั้นตรงนี้...เป็นการอนุโลมเท่านั้น
พออลุ่มอร่วย...มันก็จะเริ่มไม่มีระเบียบแล้วละ...
เอาถนน...เอาทางเท้า...มาขายของ...มันก็ไม่ถูกละครับ...
สรุปคือผิดทั้งคู่...เพียงแต่ผู้บังคับใช้กฎหมาย...อนุโลม...จัดระเบียบเพื่อให้สังคมพอจะอยู่ร่วมกันได้
อมยิ้ม อมยิ้ม อมยิ้ม
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จราจร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที