Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯของ พงส.(สบ๔)
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯของ พงส.(สบ๔)
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ntt.com
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 24/10/2009
ตอบ: 16

ตอบตอบ: 26/03/2010 9:17 pm    ชื่อกระทู้: เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯของ พงส.(สบ๔) ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ประเด็นที่ขอให้พิจารณามีว่า เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้องข้าราชการและผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๖ ผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน (สบ๔) มีสิทธิได้รับหรือไม่

๑ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบขึ้นมาฉบับหนึ่ง คือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๖ แห่ง ระเบียบนี้ได้กำหนดสรุปความว่า ให้ข้าราชการระดับ ๘ หรือ ๘ ว ที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือผู้บริหาร ได้รับเงินค่าตอบแทนอัตรา ๓,๕๐๐ บาท/เดือน ต่อมา ครม. ได้ประชุมวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๔๗ แล้วมีมติสรุปความว่า ให้ข้าราชการทหารหรือตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ได้รับเงินตอบแทน รายเดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเหมือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ หรือ ๘ ว หลังจากมีมติแล้ว ต่อมากรมบัญชากลางได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ทำการเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าระดับ ๙ ของข้าราชการพลเรือน แต่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น จะต้องเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะงานเป็นการสนับสนุน ประสานงาน กำกับ ดูแล ควบคุม หรือมอบหมายพิเศษ จึงจะมีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวได้ ต่อมา ปีพ.ศ.๒๕๕๐ กระทรวงการคลังได้แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบฯ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามมติ ครม.วันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๔๗ เข้ามาเพิ่มเติมเข้าใน ข้อ ๖ วรรคสอง

๒ พนักงานสอบสวนหลายคน โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน(สบ๔) ได้ให้ความเห็นว่า ข้าราชการตำรวจผู้ดำรงตำแหน่ง พนักงานสอบสวน(สบ๔) มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือผู้บริหาร จำนวนเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท เพราะถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการ พลเรือน ระดับ ๘ หรือ ๘ ว ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๖ วรรคแรก ประกอบกับในประเด็นนี้ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตอบข้อหารือของ ตร. (โดย กง.) ความว่า หากนักวิทยาศาสตร์(สบ๔) เป็นผู้ดำรงเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ หรือ ๘ ว ย่อมมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท ตามนัยระเบียบฯปี พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๖ ฉะนั้น เมื่อพนักงานสอบสวน(สบ๔) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า นักวิทยาศาสตร์(สบ๔) และเทียบเท่า ผกก. ถือว่า พนักงานสอบสวน(สบ๔) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ หรือ ๘ ว ย่อมมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวได้ ซึ่งประเด็นข้อหารือนี้ อ.ก.ตร. กฎหมายของ ก.ตร. ได้มีมติให้ หน่วยงานในสังกัด ตร.ถือปฏิบัติตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง (ข้อสังเกต..อ.ก.ตร.ไม่ได้วินิจฉัยว่า พนักงานสอบสวน(สบ๔) มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนฯตามระเบียบดังกล่าว)

๓ พนักงานสอบสวน(สบ๔) บางคนในบาง ภ.จว. ได้ยื่นคำขอต่อ ผบก.ฯ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๖ ลงมา ขอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติเบิกเงินตอบแทนตามข้อ ๑.๑ โดยอ้างข้อเท็จจริงตามข้อ ๑.๒ และ ในการรับเรื่องและทำความเห็นเสนอ ผบก.พิจารณาลงนามในร่างคำสั่งนั้น เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการกำลังพล (ฝอ.๑) เมื่อออกคำสั่งแล้ว จะส่งคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการการเงิน(ฝอ.๔) เบิกจ่ายเงินให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการทั้งสอง ส่วนมากจะไม่ได้เรียนจบกฎหมายมาโดยตรง การดำเนินการในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยทั่วไป จะใช้แนวทางปฏิบัติ ที่ ตร.และ/หรือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง วางแนวทางปฏิบัติมาให้ จึงไม่มีความชัดเจนในการวินิจฉัยข้อกฎหมายเอง ทำให้สำคัญผิดคิดว่า ผู้ขอเป็นผู้มีสิทธิตามระเบียบดังกล่าว จึงร่างคำสั่งเสนอให้ ผบก.ลงนาม และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ผู้ขอนำไปใช้ จำนวนกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท

๔ พนักงานสอบสวนผู้ได้รับเงินตามข้อ ๑.๓ ได้ส่งคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชาของตนได้อนุมัติให้สิทธิเบิกค่าตอบแทนฯ ไปยังเพื่อนพนักงานสอบสวน(สบ๔ ) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบคำขอใช้สิทธิเบิกค่าตอบแทนเหมือน กับตน ซึ่ง บาง ภ.จว. ได้ความว่า เจ้าหน้าที่กำลังพล ไม่ยอมดำเนินการให้ เพราะไม่แน่ใจว่าผู้ขอเป็นผู้มีสิทธิหรือไม่ ทั้ง ตร.ก็ไม่วางแนวทางปฏิบัติเอาไว้ ทั้งเห็นว่าหากตนเองทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาลงนามไป หากต่อมาผู้มีอำนาจวินิจฉัยว่า ผู้ขอไม่ใช่ผู้มีสิทธิ ตนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง อาจต้องรับผิดได้ จึงเก็บเรื่องไว้ไม่ดำเนินการต่อไป สร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้ขอเป็นอย่างมาก

๕ ตามข้อเท็จจริงใน ๑- ข้อ ๔ ขอให้พนักงานสอบสวนผู้ยื่นคำขอทุกท่าน โปรดนำไปพิจารณาให้ดีว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวหรือไม่ และ ขออย่ามีอคติในการวินิจฉัยข้อกฎหมาย ทั้งนี้ขอให้พิจารณาข้อแตกต่าง ระหว่างระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๖ กับ ระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๐ ให้ดี กล่าวคือ ระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๖ มีอยู่วรรคเดียว คือ ข้าราชการระดับ ๘ หรือ ๘ ว เท่านั้น แต่ระเบียบฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ มีอยู่สามวรรคโดยกำหนดวรรคสองและวรรคสามเพิ่มเติมเข้ามา เหตุที่กำหนดเพิ่มเติมเข้ามานั้น เพราะ ครม.มีมติในคราวประชุม วันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๔๗ โดย ครม.มีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจและทหาร ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งฯ ได้รับค่าตอบแทนฯ รายเดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท เหมือนกับข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ หรือ ๘ ว นั่นแสดงให้เห็นว่า ถ้าเป็นข้าราชการตำรวจหรือทหาร หากเป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะงานสนับสนุน ประสานงาน กำกับ ดูแล ควบคุมฯ (เหมือนงานของพนักงานสอบสวน(สบ๔) ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๔๙/๒๕๔๙) จะมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือระดับ ๙ ขึ้นไป กรณีตามวรรคแรก น่าจะเป็นกรณีที่ใช้กับข้าราชการทั่วไป หากจะใช้กับข้าราชการตำรวจหรือทหาร จะต้องไม่ใช่ ตำแหน่งที่มีลักษณะงานสนับสนุน ประสานงาน กำกับ ดูแล ควบคุม หรืองานมอบหมายพิเศษ ตามวรรคสองแต่อย่างใด


ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Level4ไอบี
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 514

ตอบตอบ: 26/03/2010 11:27 pm    ชื่อกระทู้: Re: เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯของ พงส.(สบ๔) ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ให้ ntt.com อ่านนิยามคำว่า ข้าราชการ ในระเบียบด้วย
เชื่อว่าน่าจะเป็นพวกการเงิน หรือกำลังพล บางคนที่ทั้งชีวิตไม่เคยคิดถึงสิทธิกำลังพลเลย คิดแต่เรื่องเบิกเบี้ยเลี้ยง กับการแต่งตั้งเท่านั้น เห็นคนอื่นได้ดีเป็นไม่ได้ แก้ตัวมา


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Level4ไอบี เมื่อ 28/03/2010 7:29 pm, แก้ไขทั้งหมด 1 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ฟังทั่วทิศคิดรอบด้าน
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 11/11/2009
ตอบ: 106

ตอบตอบ: 27/03/2010 1:44 am    ชื่อกระทู้: Re: เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯของ พงส.(สบ๔) ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คุณ ntt.com ช่วยตอบหน่อยได้ไหมครับว่า นักบิน บ.ตร.(สบ4) หรือ นักวิทยาศาสตร์ (สบ4) พยาบาล (สบ4) ฯลฯ ทำไมเขาถึงเบิก 3,500 ได้มาตั้งนานแล้ว ทำไมเขาจึงตั้งเบิกได้ครับ ไม่ใช่ใช้สิทธิอย่างเดียวกันหรือครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 27/03/2010 7:30 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=3EF24C8271HO52QX6SVV[9GNKPNAVH
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Level4ไอบี
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 514

ตอบตอบ: 28/03/2010 7:40 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สบ4 อีสาน หายไปไหนมาช่วยกันหน่อยดิ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ntt.com
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 24/10/2009
ตอบ: 16

ตอบตอบ: 28/03/2010 9:36 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

โดยหลักการแล้ว หากรัฐจะให้สิทธิผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน (สบ๔) ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯ อัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ผมเห็นด้วย

แต่ประเด็นที่ผมนำมากล่าวอ้างให้วินิจฉัย คือ ประเด็นข้อกฎหมาย ที่ว่า ผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานอบสวน(สบ๔) มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๖ หรือไม่ อย่างไร โดยมีข้อเท็จจริงดังที่ได้กล่าวอ้างข้างต้น ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวหาได้จากทางเว็บไชต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เช่น กรมบัญชีกลาง (ระเบียบกระทรวงการคลังฯพ.ศ.๒๕๔๗ และ พ.ศ.๒๕๕๐ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว.๑๐๒ ลง ๑๓ ก.ย.๒๕๔๗) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(มีติ ครม.วันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๔๗) และ เจ้าหน้าที่กำลังพลหรือกลุ่มงานสอบสวน (คำสั่ง ตร.ที่ ๔๙/๒๕๔๙ ลง ๒๐ ม.ค.๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดหน้าที่การงานของพนักงานสอบสวน(สบ๔) คำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๓/๒๕๕๐ ลง ๒๐ ก.ค.๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งให้ข้าราชการตำรวจและลุกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน ตั้งแต่ ๒๐ ก.ค.๒๕๕๐ เป็นต้นไป คำสั่ง ตร.ที่ ๘๐๑/๒๕๕๐ ลง ๔ ธ.ค.๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งให้ลูกจ้างประจำส่วนราชการ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งแต่ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป คำสั่งตำรวจภูธรภาคที่............./ ๒๕๕๑ เรื่อง มอบหมายอำนาจการสั่งให้ข้าราชการตำรวจและลุกจ้างประจำของส่วนราชการ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน โดยคำสั่งนี้มอบหมายให้ ผบก.ภ.จว. มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๖ ลงมา ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินค่าตอบแทน รายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน และ มติ อ.ก.ตร.กฎหมาย ครั้งที่ ๑๐-๑๑/๒๕๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๒๕๕๒ เรื่อง หารือเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของตำแหน่งพนักงานสอบสวน(สบ๔) )

ผมไม่ได้มีอคติกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะคัดค้านพนักงานสอบสวน(สบ๔)ไม่ให้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว เพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของผู้มีอำนาจ ที่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(กำลังพล+การเงิน) ในชั้น ภ.จว.ฯ วินิจฉัยข้อกฎหมายโดยลำพัง โดยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งไม่เห็นด้วยกับอนุ ก.ตร.กฎหมาย ที่ไม่ให้ความชัดเจน โดยให้ความเห็นชัดแจ้งในประเด็นที่ว่า พนักงานสอบสวน (สบ๔) เป็นผู้มีสิทธิในเงินค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวตามนัยระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๔๗และ พ.ศ.๒๕๕๐หรือไม่ อย่างไร เพียงให้ความเห็นเพียงว่า ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ตอบข้อหารือ ตร.(โดย กง.) ทั้งไม่แนบหนังสือหารือและหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวมาให้พิจารณาด้วย ซึ่งเมื่อกลับไปพิจารณาข้อความที่อนุ ก.ตร.กฎหมาย ยกขึ้นกล่าวอ้างในมติดังกล่าว โดยกล่าวอ้างว่า กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือของ ตร. ความว่า หากผู้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(สบ๔) เป็นผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ หรือ ๘ ว ย่อมมีสิทธิได้รับเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบฯ ดังกล่าว ซึ่งก็ไม่อาจทราบว่า กรมบัญชีกลางได้นำระเบียบ พ.ศ.๒๕๕๐ มาวินิจฉัยด้วยหรือไม่ ทั้ง สกพ.ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ก็ไม่ได้ฟันธงว่า ผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน(สบ๔) มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าว เพียงแต่แจ้งเวียนมติ อ.ก.ตร.กฎหมาย มาให้ทราบเท่านั้น จึงเป็นภาระหนักของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่ได้จบกฎหมายมาโดยตรง จะต้องนำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีอยู่เพียงน้อยนิดและไม่ครบถ้วนมาวินิจฉัย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Level4ไอบี
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 514

ตอบตอบ: 28/03/2010 9:48 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เค้าตอบมาว่าถ้า สบ 4 เทียบเท่า ระดับ 8 ก็ย่อมเป็นผู้มีสิทธิ เรื่องอื่นก็ไม่ต้องไปดูอีก เพียงแต่ตัดสินใจว่า พ.ต.อ. เทียบเท่าระดับ 8 หรือ 8 ว.หรือไม่ ดูจากอะไร เช่นดูจากแท่งเงินเดือน เป็นต้น

การเทียบเคียงระดับตำแหน่งตามพ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
เปรียบเทียบระดับและอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการตำรวจ

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตำรวจ
ระดับ (ซี) อันดับเงินเดือน ชั้นยศ ระดับเงินเดือน
1................ท.1.........พลสำรองพิเศษ.....พ.2
2................ท.2......... ส.ต.ต.-ด.ต.......ป.1-ป.3
3................ท.3.............ร.ต.ต...........ส.1
4................ท.4.............ร.ต.ท...........ส.1
5................ท.5.............ร.ต.อ...........ส.1
6................ท.6.............พ.ต.ต..........ส.2
7................ท.7.............พ.ต.ท..........ส.3
8................ท.8.............พ.ต.อ..........ส.4
9................ท.9.............พ.ต.อ.(พิเศษ).ส.5
10..............ท.10..........พล.ต.ต...........ส.6
..................ท.11.........พล.ต.ท...........ส.7
..................ท.11.........พล.ต.อ...........ส.8
11...............บ.11.........พล.ต.อ...........ส.9

ถ้าจะมีการโต้แย้งก็มีได้ประเด็นเดียวคือ พงส.(สบ4) ไม่ใช่ตำแหน่งเทียบเท่า ระดับ 8 หรือ 8 ว. เท่านั้น ประเด็นอื่นถือว่ายุติ ซึ่ง สนว.ที่เบิกให้กับนักวิทยาศาสตร์เนื่องจากเห็นว่าสบ4 หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผกก.เป็นตำแหน่งเทียบเท่าระดับ 8 หรือ 8 ว.


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Level4ไอบี เมื่อ 28/03/2010 11:00 pm, แก้ไขทั้งหมด 3 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 28/03/2010 10:01 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://copthailand.com/content/view/62/46/
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ntt.com
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 24/10/2009
ตอบ: 16

ตอบตอบ: 28/03/2010 10:03 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมได้อ่านคำนิยามของความหมายคำว่า ข้าราชการ ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๓ โดยเข้าใจดีแล้ว แต่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย ควรจะต้องอ่านกฎหมายทั้งฉบับ ไม่ใชข้อใดข้อหนึ่งแล้วฟันธงเลย หากไม่ชัดเจนก็ต้องไปดูต้นเรื่องความเป็นมาว่าเป็นมาอย่างไร ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ระเบียบฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ มาจากการประชุม ครม.วันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๔๗ และ หลังจากการประชุม ครฒวันดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลังมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๙.๖/ ว.๑๐๒ ลง ๑๓ ก.ย.๒๕๔๗ ถึง ตร. โดยหนังสือดังกล่าวข้อ ๒.๑ แจ้ง ตร. ให้เบิกงินจำนวน ๓,๕๐๐ บาท ให้กับข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ขึ้นไป ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ขอให้ท่านทั้งหลายวินิจฉัยว่า

๑. ข้อ ๖ แห่ง ระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๐ วรรคแรก กับ วรรคสอง แตกต่างกันอย่างไร

๒. ข้อ ๖ วรรคแรกเป็นบททั่วไป วรรคสองและวรรคสาม เป็นบทยกเว้นใช่หรือไม่

๓. ตำแหน่งพนักงานสอบสวน(สบ๔) เป็นตำแหน่งงานที่มีลักษณะงานแบบใด(นำคำสั่ง ตร.ที่ ๔๙/๒๕๔๙ มีวินิจฉัย)

๔. ตามข้อ ๓ ถ้าเห็นว่าเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะงานตามวรรคสองแล้ว วรรคแรกก็ไม่ต้อง นำมาวินจฉัย แต่ถ้าไม่ใช่ตามวรรคสอง จึงนำวรรคแรกมาวินจฉัย และอาจถือความเห็นของกรมบัญชีกลางเป็นแนวทางปฏิบัติได้

๕ เหตุใด ครม.จึงกำหนดวรรคสองขึ้นมาเพิ่มเติมวรรคแรก ให้ท่านทั้งหลายไปอ่าน มติ ครม.วันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๔๗ ประกอบการวินจฉัยด้วย

ด้วยความเคารพ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Level4ไอบี
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 514

ตอบตอบ: 28/03/2010 10:14 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไม่เห็นจะเข้าใจยากเลย วรรคแรก ข้าราชการ ระดับ 8 หรือ 8 ว. หรือเทียบเท่าที่ไม่ได้เงิน.....มีสิทธิได้
ส่วนวรรค 2 เป็นเรื่องของเฉพาะทหารตำรวจเทียบเท่า ระดับ 9 มีสิทธิได้
ส่วนวรรค 3 เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ทหารตำรวจ แต่เป็นระดับ 9 โดยมีเงื่อนไขว่าองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้นๆ เห็นสมควร และต้องเสนอ กงช. ให้ความเห็นชอบ


ไม่เห็นจะเข้าใจยากจนต้องไปเอาระเบียบที่เค้ายกเลิกมาแล้วมาพิจารณาเลย
ถ้าเค้าเขียนว่า ข้าราชการ ก็ไปดูคำนิืยาม ว่าหมายถึงใครบ้าง ซึ่งปี 50 ต่างจากปี 47 คือเพิ่มข้าราชการรัฐสถามาด้่วย ถ้าเค้าเขียนว่าทหารตำรวจ ก็จะหมายถึงเฉพาะทหารตำรวจ
ตำรวจ สบ4 ก็ได้ตามวรรคแรก
ตำรวจ สบ5 (ถ้ามี) ก็ได้ตามวรรค 2 แต่ต้องตีความว่าตำแหน่งมีลักษณะ เป็นงานสนับสนุน
ประเภทประสานงาน กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และงานมอบหมายพิเศษ หรือไม่
แต่เป็นพลเรือนซี 9 ก็ได้ตามวรรค 3 แต่มีเงื่อนไข

ถ้าถามว่าทำไมพลเรือนซี 9 ต้องมีเงื่อนไข แต่ทหารตำรวจเทียบเท่าซี 9 ทำไมไม่ต้องมีเงื่อนไข ก็เพราะว่าปี 50 ทหารตำรวจเป็นใหญ่ไงเป็นรัฐบาลมาจากการปฏิวัติไงชัดหรือยัง(เดาเอา)

ระเบียบเดิมเค้าให้ระดับ 8 หรือ 8 ว หรือเทียบเท่าอยู่แล้ว ระเบียบใหม่เค้าเพิ่มระดับ 9 มาด้วย แต่ก่อนตุลา 50 พงส.(สบ4)ยังไม่มี มีครั้งแรก 1 ต.ค.50


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Level4ไอบี เมื่อ 28/03/2010 11:06 pm, แก้ไขทั้งหมด 5 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 28/03/2010 10:21 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9118

ผมเห็นด้วยกับท่าน Level4ไอบี

สบ 4 ใช้วรรคแรก (หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่เทียบได้กับซี 8 มีสิทธิรับเงินนี้)
ส่วนวรรคสองนั้น ใช้กับตำรวจที่เทียบซีได้เท่ากับซี 9 และมีลักษณะงานตามที่วรรคสองกำหนด จึงมีสิทธิได้รับเงิน

ยก ตย.ง่ายๆ คือ
วรรคแรก ใครจบปริญญาตรี ก็ได้รับเงิน
วรรคสอง ตำรวจทหารคนใดจบปริญญาโทและเป็น นบท.ด้วย ก็ได้รับเงิน

ระเบียบฯ50 แก้ไขบทนิยามคำว่า"ข้าราชการ"ในข้อ 3.ใหม่ ซึ่งรวมตำรวจด้วย ของเดิมก็มีตำรวจอยู่แล้ว เพียงแต่เพิ่มประเภทข้าราชการเข้ามาเท่านั้น ดังนั้นเมื่อวรรคแรกของข้อ 6.(ระเบียบฯ50)ใช้คำว่า"ข้าราชการ" จึงรวมถึงตำรวจด้วยแน่นอน
ส่วนวรรคสอง เขาขยายความว่า สำหรับตำรวจทหารระดับ 9 มีลักษณะงานที่กล่าว จึงมีสิทธิรับเงินได้ ก็เท่านั้นเอง


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เทพธันเดอร์นครปฐม เมื่อ 28/03/2010 11:08 pm, แก้ไขทั้งหมด 1 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Level4ไอบี
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 514

ตอบตอบ: 28/03/2010 11:01 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณพี่เทพฯ

คุณ ntt.com รีบไปทำเบิกให้เค้าซะ เค้าได้กันเกือบทั่วประเทศแล้ว ขนาดพวกลงใต้สามจังหวัดรุ่น 2 แต่งตั้งเมื่อเดือนกันยายน 52 ยังได้แล้วเลย จนเป็นขี้ไปหมดแล้ว ทราบว่ายังมีแต่ บช.น. สตม. บช.ก. และภาค 1 ที่ยังไม่ได้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 28/03/2010 11:11 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หากระเบียบฯ50 ที่เขาจะไม่ให้เงินแก่ สบ4 ข้อ 6.วรรคแรกก็ควรใช้คำว่า "ข้าราชการ(ยกเว้นข้าราชการตำรวจฯ)..." ซิครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ntt.com
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 24/10/2009
ตอบ: 16

ตอบตอบ: 28/03/2010 11:12 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ระเบียบปี ๒๕๔๗ ข้อ ๔ ได้กำหนดความหมายของข้าราชการไว้ โดยรวมถึงข้าราชการตำรวจด้วย เหมือนกับระเบีย ปี ๒๕๕๐

๑. ถ้าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า พนักงานสอบสวน(สบ๔) เป็นข้าราชการตำรวจที่มีตำแหน่งลักษณะงานเป็นการสนุบสนุน ประสานงานฯ จะต้องเข้าตาม ข้อ ๖ วรรคสอง ซึ่งจะต้องเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ขึ้นไป ซึ่งพนักงานสอบสวน(สบ๔) ตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการระดับ ๘ หรือ ๘ ว เท่านั้น จึงไม่น่าจะมีสิทธิ

๒.หากตำแหน่งตามข้อ ๑ ไม่ใช่งานลักษณะดังกล่าว จึงเป็นไปตามบททั่วไปตามวรรคแรก และอาจถือตามความเห็นของกรมบัญชีกลางได้

ด้วยความเคารพ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ntt.com
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 24/10/2009
ตอบ: 16

ตอบตอบ: 28/03/2010 11:28 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หลักเกณฑ์ตามข้อ ๖ วรรคสอง และ วรรคสาม นั้น กระทรวงการคลังได้วางแนวทางเอาไว้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปี เดือน ก.ย.พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว (ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่อ้างถึง)

ต่อมากระทรวงการคลัง จึงแก้ไขเพิ่มเติมใน ปี ๒๕๕๐ โดยกำหนดไว้ใน ข้อ ๖ วรรคสองและวรรคสาม ของระเบียบฯ ปี ๒๕๕๐

ไม่อยากให้ด่วนวินิจฉัยโดยไม่พิเคราะห์ข้อเท็จจริงให้ดี

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Level4ไอบี
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 514

ตอบตอบ: 28/03/2010 11:30 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อ 6 วรรคแรก เค้าให้กับข้าราชการระดับ 8 หรือ 8ว หรือเทียบเท่าทุกคน ซึ่งคำว่าข้าราขการนั้นหมายความรวมทั้งทหารตำรวจด้วย(ตามคำนิยาม) แต่มีเหตุพิเศษคือ "ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ซึ่ง พงส.(สบ4) มีคุณสมบัติเช่นว่านั้น ซึ่งต่าง ผกก.โรงพัก หรือ ผกก.กองกำกับต่างๆ ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนฯ แต่เงินที่พงส.(สบ4)ได้รับอยู่เดือนละ 5,600 บาท นั้น ไม่ใช่เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จึงมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังนี้

ระเบียบดังกล่าวข้อ 6 วรรคแรก มีองค์ประกอบดังนี้ จะได้รับเงิน 3,500 บาท
1.เป็นข้าราชการ (ตามคำนิยามรวมตำรวจด้วย)
2.ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ หรือ ๘ ว หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า (กรมบัญชีกลางตอบว่าถ้า สบ4 เทียบเท่า ระดับ 8 หรือ 8 ว. ก็ย่อมมีสิทธิได้รับ ซึ่ง สนว.เห็นว่า สบ4 เทียบเท่าระดับ 8 หรือ 8 ว จึงได้รับเงินนี้ ที่กรมบัญชีกลางไม่ฟันธงว่า สบ4 เท่ากับระดับ 8 หรือ 8ว เพราะไม่ใช่หน้าที่เค้า และอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ถามไป ซึ่งเราอาจจะใช้วิธีคิดเองบ้าง หรือไม่ก็ถามหน่วยงานที่มีหน้าที่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหน่วยงานใด เพราะส่วนใหญ่การเทียบซีจะเกิดขึ้นตอนที่จะมีการโอนตัวข้าราชการ ซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ซึ่งปกติ พ.ต.อ.โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนก็จะได้ระดับ 8 พ.ต.ท.รองผกก. ก็จะได้ซี 7 ดูจากการโอนไป DSI เป็นต้น)
3.ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ที่ได้รับอยู่ 5,600 บาท ไม่ใช้เงินประจำตำแหน่งฯ)

ทำไมเข้าใจยากจัง ที่บอกว่าวรรค 2 วรรค 3 มีแนวทางมาตั้งแต่ปี 47 เอามาดูหน่อยซิ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 29/03/2010 7:58 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หนังสือ กค 0409.6/ว102 ลง 13 ก.ย.2547 ถึง ผบ.ตร. เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
http://www.immigration.go.th/nov2004/doc/extra_payment.doc

มติ ครม. เมื่อ 27 ก.ค.2547
http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2547-07-27.html#4
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Level4ไอบี
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 514

ตอบตอบ: 29/03/2010 8:39 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พงส.(สบ4)เค้าเบิกตามข้อ 6 วรรคแรก เป็นเรื่องของระดับ 8 หรือ 8 ว.หรือเทียบเท่า ซึ่งมีสิทธิมาตั้งแต่ปี 47 แล้ว แต่ปี 47 ยังไม่มี พงส.(สบ4) ไม่เกี่ยวกับวรรค 2 วรรค 3 ซึ่งเป็นเรื่องของระดับ 9 เลย และมติ ครม.ปี 47 ไม่ได้แยกแยะระหว่างตำรวจทหาร กับข้าราชการอื่น แต่ระเบียบปี 50 มาแยกระหว่างตำรวจทหาร กับข้าราชการอื่นระดับ 9 โดยถ้าเป็นทหารตำรวจระดับ 9 และมีคุณสมบัติจะได้อัตโนมัติ ส่วนข้าราชการอื่นระดับ 9 เค้าให้องค์กรกลางบริหารของแต่ละหน่วยพิจารณาเห็นสมควรแล้วให้เสนอ กงช.เห็นชอบก่อน

นี่เป็นเรื่องของระดับ 8 อย่าเอาไปปนกับระดับ 9
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
คนชายเล
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 13/08/2009
ตอบ: 388

ตอบตอบ: 29/03/2010 10:55 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เมื่ออ่านทำความเข้าใจระเบียบแล้วจะเห็นว่า แต่ละวรรคเป็นการให้ได้รับของแต่ละะส่วน ไม่ใช่เป็นข้อยกเว้นของวรรคใด หากเข้าวรรคใดก็ได้รับตามวรรคนั้น และการที่ ผบก.ฯ ออกคำสั่งได้เพราะได้รับมอบอำนาจตามกฎระเบียบ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ntt.com
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 24/10/2009
ตอบ: 16

ตอบตอบ: 29/03/2010 11:24 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ระเบียบ ข้อ ๖ วรรคสอง
๑.ให้ข้าราชการตำรวจ.............
๒. ซึ่งมีตำแหน่งงาน................
๓.และเป็นตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ขึ้นไป
๔.ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง................

ความเห็นของผม คือ ถ้าเป็นข้าราชการตำรวจตามข้อ ๑ มีตำแหน่งตามข้อ ๒ แล้ว จะต้องมีตำแหน่งที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ขึ้นไป ตามข้อ ๓ กล่าวโดยสรุปคือ ต้องพิจารณาตำแหน่งเป็นสำคัญ

หากจะมีผู้แปลความว่า ข้อ ๖ วรรคสอง ให้สิทธิแก่ข้าราชการตำรวจ ที่มีตำแหน่งนอกเหนือข้าราชการตำรวจที่มีตำแหน่งเทียบเท่าระดับ ๘ ตามข้อ ๖ วรรคแรก

ผมเห็นว่า หากแปลความเช่นว่านั้น ระเบียบน่าจะกำหนดว่า...

๑.ให้ข้าราชการตำรวจ..............
๒.มีตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ขึ้นไป
๓.และเป็นตำแหน่งงานลักษณะ..............
๔.ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง.........

ปล.ผมไม่ได้ให้ความเห็นว่า ข้อ ๖ วรรคแรก ห้ามมิให้ใช้กับข้าราชการตำรวจ แต่ผมเห็นว่า วรรคแรก น่าจะนำมาใช้กับข้าราชการตำรวจ ที่ไม่ใช่ตำแหน่งตามวรรคสองต่างหาก
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที