Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ธรรมะ คือหน้าที่ ของท่านพุทธทาส ภิกขุ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ธรรมะ คือหน้าที่ ของท่านพุทธทาส ภิกขุ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เนติบัณฑิต
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ไก่น้อย
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 04/03/2010
ตอบ: 219

ตอบตอบ: 09/11/2011 7:30 pm    ชื่อกระทู้: ธรรมะ คือหน้าที่ ของท่านพุทธทาส ภิกขุ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้าฯ น้อย นำคำสอนของท่านพุทธทาส ภิกขุ มาให้เหล่าเทพ มือสอบสวนฟังขอรับ
กระผม

Link


ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ที่ปรึกษาชมรม
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 29/10/2010
ตอบ: 511

ตอบตอบ: 09/11/2011 9:21 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

โปรดทราบ ท่านใดเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ แล้วได้รับภัยจากน้ำท่วมในครั้งนี้ ได้ไปติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ
เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติกำหนดทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกอันเป็นเงินสวัสดิการอันเนื่องมาจากผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในข้อ ๓ ความว่า “เมื่อสมาชิกท่านใดประสบภัยพิบัติเป็นเหตุมให้ที่อยู่อาศัยเกิดความเสียหายเนืองจากอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย ก็สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ โดยแสดงหลักฐานและบันทึกชี้แจงข้อมูลให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่เหตุที่เกิดขึ้นนั้น”
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ฐิต
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 11/01/2008
ตอบ: 1593

ตอบตอบ: 09/11/2011 11:05 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

@ ธรรม/วินัย

วินัย คือ ข้อกฎ กติกา ข้อบังคับ ระเบียบธรรมเนียม
อยู่หมู่มากด้วยกัน ก็ต้องมีกฎกติกาข้อบังคับ อันนั้นเรียกว่า "วินัย"....

วินัย มีข้อบังคับจำกัดไว้ ถ้าไม่ทำตามก็ปรับอาบัติ
แต่แท้ที่จริงนั้น พระธรรม เกิดก่อน พระวินัย

สมัยพุทธกาล(ช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนม์ชีพอยู่)
ไม่ได้บัญญัติสิกขาบทวินัย ท่านก็สำเร็จมรรคผลนิพพาน

เมื่อพุทธศาสนาเจริญขึ้นมา มีภิกษุพุทธสาวกมากเข้า
ก็มีผู้ปฏิบัติมีผู้มาบวชมากเข้า ต่างคนก็ต่างพ่อต่างแม่ต่างวงศ์ตระกูล
มาบวชในแห่งเดียวกัน คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามนิสัยใจคอตน

ปฏิบัติผิด ๆ พลาด ๆ เพราะเหตุนั้น พระพุทธองค์
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท(วินัย)

พระมหากัสสป ทูลถามพระพุทธเจ้า ว่า เมื่อศาสนาอุบัติขึ้นมาครั้งแรก
พระบวชมา ก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานมาก แต่เมื่อพระองค์ทรงบัญญัติ
สิกขาบทวินัยมากขึ้น ผู้ที่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานน้อยไป
นี่เป็นเพราะเหตุใด?

พระพุทธองค์ตรัสเทศนาตอบว่า “สัตถุ ศาสนา พาหิรศาสนา”

สัตถุ ศาสนา คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่จริง
ที่เป็นหลักฐานอันนั้นเรียกว่า สัตถุ ศาสนา .....................

พาหิรศานา คือ ศาสนาแปลกปลอม เมื่อพาหิรศาสนามากเข้า
ผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานก็น้อยลง ในตอนท้ายท่านพูดว่า
พระวินัยเป็นหลักฐานของพระพุทธศาสนา ถ้าหากพระวินัยไม่มีเสียแล้ว
เสื่อมหมดศาสนานี้.........

ท่านยังกล่าวถึงเรื่องความเสื่อมของศาสนาไว้ว่า
ศาสนาเสื่อมตั้งแต่เบื้องปลายมา คือ มรรคผลนิพพาน
เสื่อมลงไปตลอดถึง อนาคามี สกิทาคามี พระโสดาบันเสื่อมไป
มีกัลยาณชน และในที่สุดก็จะมีแต่ปุถุชน
http://www.thewayofdhamma.org/page3_1_2/4.html

@ พระไตรปิฎก มาจากภาษาบาลี คือ ติปิฏก
คำสอนสามหมวด ได้แก่...

* พระวินัยปิฎก หรือ พระวินัย
ได้แก่ ประมวลระเบียบข้อบังคับของบรรพชิต
ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำหรับ ภิกษุ และ ภิกษุณี

* พระสุตตันตปิฎก หรือ พระสูตร
ได้แก่ ประมวลพระพุทธพจน์ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยังที่ต่างๆ
ให้เหมาะกับบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ มีเรื่องราวประกอบ

* พระอภิธรรมปิฎก หรือ พระอภิธรรม
ได้แก่ ประมวลคำสอนที่เป็นหลักวิชาการล้วนๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคล
หรือเหตุการณ์ ไม่มีเรื่องราวประกอบ

พระไตรปิฎก มีเนื้อหารวมทั้งสิ้น 84,000 ธรรมขันธ์
ฉบับพิมพ์ภาษาไทยนิยมจัดแยกเป็น 45 เล่ม
เพื่อหมายถึงระยะเวลา 45 พรรษาแห่ง พุทธกิจ
(กิจของพระพุทธเจ้า นับแต่ตรัสรู้ จวบจนพระองค์ปรินิพพาน)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81

@ พุทธดำรัส ตรัสก่อนจะปรินิพพาน..
..."ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัย ใด ที่เราได้แสดงแล้ว และบัญญัติแล้ว
แก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัย นั้น จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย
โดยกาล(นับจากเวลา)ที่เราล่วงลับไป".......
(สุตตันตปิฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร ข้อ 141)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81#cite_note-.E0.B9.82.E0.B8.A2.E0.B9.82.E0.B8.A7-1

@ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร (พระสังฆราช พระองค์ปัจจุบัน)...

ทรงจำแนก ปุถุชน ไว้ 3 ประเภท...
อันธพาลปุถุชน ปุถุชนสามัญ กัลยาณปุถุชน...??????
http://variety.teenee.com/saladharm/19519.html

@ ปุถุชน ตามนิยามความหมาย โดยละเอียด ทางพุทธศาสนา..???
http://www.dhammahome.com/front/webboard/show.php?id=6646&PHPSESSID=acc256ec55c9ced92c37d07a1179a758

@ คติ หรือ ทางไป นับแต่สิ้นชีวิตในสภาวะของ ปุถุ...???

..." ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชน หมายถึง ผู้ที่มีจิตเต็มเปี่ยมไปด้วยกิเลส
ตัณหาอุปาทานอกุศลกรรม เมื่อมีทุกขเวทนาทางกาย ย่อมเศร้าโศก
ลำบากใจ คร่ำครวญ พิไรรำพัน มีความทุกข์ทั้งกายทั้งใจ"...

... " ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย อริยชน เมื่อมีทุกข์เวทนาทางกาย
ก็รู้ว่ามีทุกข์ เวทนาทางกายส่วนเดียว เจ็บกายอย่างเดียว แต่ไม่เศร้า
คร่ำครวญ ลำบากใจ เสวยทุกขเวทนาทางกายอย่างเดียว
แต่จิตไม่ทุกข์ จิตมีอารมณ์เฉยเป็นอุเบกขา
ญาณเป็นอารมณ์วิปสสนา คือ ความรู้ ความฉลาด ตามความจริง "...

..."ปุถุชน หลังตาย มีที่ไปแน่นอน ถ้าจิตคิดดีคิดทางบุญกุศลก็ไปเกิดที่ดี
จิตปุถุชนเป็นทุกข์เศร้าหมอง ก่อนตายจิตก็ไปเสวยทุกข์ต่อทาง นรก เปรต
อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น ตามบาปกรรมที่ทำไว้

..."อริยชน จิตท่านมีที่ไปแน่นอน คือทางที่เป็นสุข มีสวรรค์ พรหม
นิพพาน ตามบุญบารมีของจิตสะอาดมากสะอาดน้อยของท่านเป็นขั้น
มี ๘ ขั้น ได้แก่ ๑ พระโสดาบันปัตติมรรค ๒ พระโสดาบันปัตติผล
๓ พระสกิทาคามีมรรค ๔ พระสกิทาคามีผล ๕ พระอนาคามีมรรค
๖ พระอนาคามีผล ๗ พระอรหัตตมรรค ๘ พระอรหัตตผล ".......

คฤหัสถ์บรรลุ พระอรหัตผล:
ทำไม? ต้องบวช ถ้าไม่บวช ทำไม? ต้องตาย..!!!

http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=401&articlegroup_id=101


... เจ๋ง ...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เนติบัณฑิต ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที