Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ข้าราชการจำเป็นต้องปฏิบัติตามมติ ครม.ทุกกรณีหรือไม่
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ข้าราชการจำเป็นต้องปฏิบัติตามมติ ครม.ทุกกรณีหรือไม่
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 13/10/2011 9:48 am    ชื่อกระทู้: ข้าราชการจำเป็นต้องปฏิบัติตามมติ ครม.ทุกกรณีหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จำเป็นหรือไม่ที่ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามมติครม. ในทุกกรณี

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 5) มีความเห็นในการวิฉัยกรณีหนึ่งโดยเห็นว่า

คณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2482 ได้เคยลงมติวางระเบียบในเรื่องการตีความและการให้ความเห็นในทางกฎหมายของคณะ กรรมการกฤษฎีกาไว้ว่า เมื่อกระทรวงทบวงกรมใดมีความสงสัยในปัญหากฎหมายจะเป็นโดยเกี่ยวกับวงหน้าที่ ของกระทรวงทบวงกรมนั้น ๆ โดยเฉพาะก็ดี หรือเกี่ยวข้องกับวงหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรมอื่น ซึ่งไม่เป็นที่ตกลงกันได้ก็ดี และได้ส่งปัญหาในทางกฎหมายนั้น ๆ มาเพื่อขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็น และในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทบวงกรมใดก็ให้ เชิญผู้แทนกระทรวงทบวงกรมนั้น ๆ ร่วมในการพิจารณาด้วย และ เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้ว โดยปกติให้เป็นไปตาม ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ทั้งนี้ เพื่อกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ จักได้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติต่อไป โดยที่ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรียังไม่ได้เพิกถอนหรือแก้ไขมติดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงยังมีผลใช้บังคับอยู่
*************************************************************

เห็นว่า ส่วนราชการจะปฏิบัติตามมติครม.นั้นได้ก็ต่อเมื่อ มติ ครม.นั้นมิได้ขัดกับกฎหมาย หากมติครม.นั้นขัดกฎหมาย ข้าราชการหรือผู้มี่หน้าที่ ก็ไม่จำต้องปฏิบัติตามมติ ครม. ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้ และหากฝืนปฏิบัติไปโดยรู้ว่ามติครม.นั้นไม่ชอบเสียแล้ว ครม.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกมติ ข้าราชการที่ปฏิบัติต้องรับผิดชอบ หากผิดอาญาก็ติดคุกได้

ตัวอย่าง คำพิพากษาคดีหวยบนดิน ศาลได้นำหลักวิชาการทฤษฎีการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายมาเขียนไว้ในคำพิพากษาด้วย

คดีหมายเลขดำที่ อม 1/2551 แดงที่ 10/2552 คตส โดย ปปช เป็นคู่ความแทน ในฐานะโจทก์ ฯ ลงประกาศราชกิจจา เล่ม 127 ตอน 2 ก วันที่ 15 มค 2553 คัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับมติ ครม

ดูที่หน้า 37 / สำหรับครม.ยึดถือเป็นอุทาหรณ์ตัวอย่าง

“ เมื่อพิเคราะห์ถึง หลักการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติออกมาซึ่งมีผลต่อการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานใดของรัฐแล้ว มติครม.นั้นจะต้องอยู่ภายใต้กรอบเจตนารมณ์ของกฎหมายน้นด้วย ซึ่งในที่นี้คือเจตนารมร์ตาม พรบ.สำนักงานสลากกินแบ่งฯ2517 และ ครม.ไม่มีอาจมีมตินอกกรอบเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายได้”

ดูหน้า 45 /สำหรับข้าราชการ โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนพึงระมัดระวังในการปฏิบัติตามมติ ครม.

“ จำเลยที่ 31 เป็นประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และจำเลยที่ 42 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ย่อมต้องมีความเข้าใจถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและบทบาทภารกิจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อหาเงินเข้ารัฐเป็นรายได้แผ่นดิน โดยให้มีการจัดสรรรายรับรายจายตามกรอบที่กฎหมายวางไว้ด้วยความรอบคอบโปร่งใส มิใช่กระทำตามอำเภอใจของผู้บริหารหน่วยงานหรือของรัฐ...........................จำเลยที่ 31 และที่ 42 ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานของรัฐก็น่าจะทัดทานหรือทักท้วงการสั่งการที่มิชอบดังกล่าวเพื่อรักษาผลประโยขน์ของหน่วยงานของรัฐที่ตนดูแลรับผิดชอบหรือเสนอแนะให้มีกากรแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ให้รวมถึงการกออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว เสียก่อน แต่กลับหลีกเลี่ยงการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยวิธีการเทียบเคียงรูปแบบการออกสลากการกุศาลทีส่วนราชการอื่นเคยขอนุมติจากครม.มาแล้ว เพื่อให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถดำเนินการเองได้เพื่อหาเงินมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยไม่ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน
*****************************************************

สรุปสั้น ๆ คดีนี้ ครม.ออกมติโดยขัดต่อกฎหมาย ผู้ปฎิบัติไม่ทักท้วงยังปฏิบัติต่อไปจนเกิดความเสียหาย ผลแห่งคำพิพากษา เอามาให้ศึกษาเฉพาะส่วนเกี่ยวข้อง

ฝ่ายการเมืองที่รับผิดชอบในการออกมติครมที่ไม่ชอบ ผิด 157 จำ 2 ปี ปรับ 2 หมื่น จำรอ
ผู้ปฏิบัติ จำเลย 31 , 42 ผู้ปฏิบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุกเช่นกัน จำรอ คนละ 2 ปี

คดนี้ก็เป็นข้อเตือนใจว่า มติ ครม. นั้น มิใช่กฎหมาย หากมติ ไม่ชอบ ก็ไม่จำต้องปฏิบัติ

อนึ่งในบางกรณีมติ ครม.มีสถานะเป็นกฎหมายได้เหมือนกัน เช่น มติ ครม.ตาม กฎหมายความรับผิดทางละเมิดที่วางหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการชดใช้เงินคืนหลวงฯ เพราะเป็นมติ ครม.ที่มีลักษณะเป็นกฎหมายลูก

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 13/10/2011 9:51 am    ชื่อกระทู้: Re: ข้าราชการจำเป็นต้องปฏิบัติตามมติ ครม.ทุกกรณีหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

" มื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้ว ****โดยปกติ****ให้เป็นไปตาม ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น "

แปลความว่า ถ้าโดยไม่ปกติ เช่น เวลาเปลี่ยน กฎหมายเปลี่ยน ก็พึงพินิจพิเคราะห์ด้วยว่า คำวินิจฉัยยังแสตนดาร์ด ใช่้บัีงคับได้อีกอยู่หรือเปล่า ขัดกฎหมายใหม่ที่ออกมาภายหลังหรือเปล่า
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 13/10/2011 11:33 am    ชื่อกระทู้: Re: ข้าราชการจำเป็นต้องปฏิบัติตามมติ ครม.ทุกกรณีหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ความเห็นกฤษฎีกา ไม่ผูกพันศาล อัยการ ฉันใด กับตำรวจ หรือ ข้าราชการก็ไม่จำต้องมีผลได้ฉันนั้น....แต่จะต้องพิจารณาด้วยว่า หาก มติ ครม.ตาม
ความเห็น กฤษฎีกานั้น ชอบด้วย กม. ชอบด้วย รธน.แล้ว ก็ต้องปฏิบัติตาม แต่หาก ขัด หรือ แย้งกับ รธน.หรือ กม.หรือ ระเบียบใดอีก ก็ไม่ต้องปฎิบัติ ก็เท่านั้นเอง....เวลานี้ น่าจะสังคยนาว่า ความเห็นกฤษฎีกา หรือ มติ ครม.ใดบ้างที่ ก่อน รธน.ปี 40 หรือ 50 ก็ตาม ที่ขัดหรือแย้ง สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานบ้าง กับ กม.แม่บ้าง ก็ใช้บังคับไม่ได้ จึงไม่ต้องปฏิบัติตาม...นี่คือหลักทั่วไป แต่จะมี ขรก.สักเท่าไร ที่กล้าฝืนมติ ครม.แม้จะรู้ว่า ไม่ชอบ หรือ ขัด หรือ แย้งกับ รธน.หรือ กม.แม่ บ้าง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ฐิต
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 11/01/2008
ตอบ: 1593

ตอบตอบ: 13/10/2011 1:44 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

@ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
(ชื่อย่อ คตส.) เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
ในเรื่องที่ได้กระทำการให้รัฐเสียหาย...

อำนาจหน้าที่ของ คตส.เป็นไปตาม ประกาศ คปค.ฉบับที่ 30 ...
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90

@ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ชื่อย่อ คมช.
(Council of National Security - CNS) เป็นคณะบุคคล
ที่แปรสภาพมาจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย...
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4

@ รายชื่อ คตส.
นายนาม ยิ้มแย้ม ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายแก้วสรร อติโพธิ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสัก กอแสงเรือง โฆษกคณะกรรมการตรวจสอบ
นายกล้านรงค์ จันทิก
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
ฯลฯ

@ นายนาม ยิ้มแย้ม...
นายนาม ลงสมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 3
แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549

ต่อมาภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549
ได้รับการทาบทามจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)

ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
แต่แล้วก็ไม่ได้รับการแต่งตั้ง โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์
ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย คปค.ให้เหตุผลว่า

นายนามมีอายุเกิน 70 ปี ซึ่งอาจเป็นข้อโต้แย้งถึงคุณสมบัติ
ในการดำรงตำแหน่ง ปปช. ในภายหลังได้
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%A1

@ นายกล้านรงค์ จันทิก...
เป็นผู้แถลงเปิดคดีแจ้งทรัพย์สินอันเป็นเท็จของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ต่อศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อ 3 เม.ย. 2544
http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19383#117688

@ นายแก้วสรร อติโพธิ์...
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย คปค.ให้เหตุผลว่า
เนื่องจากคุณสมบัติของนายแก้วสรร ว่าไม่ได้เป็นศาสตราจารย์
ซึ่งอาจเป็นข้อโต้แย้งถึงคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง ป.ป.ช.
ในภายหลังได้
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4

@ นายสัก กอแสงเรือง..
เปิดคำพิพากษา สัก กอแสงเรือง อดีต คตส. โกงภาษี ..
http://talk.mthai.com/topic/19250

@ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา...
ในปี พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ตีความการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) ของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา

ว่าพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่มีอายุครบ 65 ปี
ซึ่งนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้เรียกร้องให้คุณหญิงจารุวรรณ ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าว
จนเกิดความขัดแย้งกันภายใน สตง.

กระทั่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ศาลปกครองกลางได้ตัดสิน
ให้การดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของคุณหญิงจารุวรรณ
สิ้นสุดลงเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์แล้ว

ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด
กรณีการกล่าวหา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กับพวก
จัดสัมมนาโครงการ "สตง. ในความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา" เป็นเท็จ

และส่งเรื่องให้อัยการสูงสูดฟ้องต่อศาลฐานเป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157
แห่งประมวลกฎหมายอาญา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%81%E0%B8%B2

@ ส่วนตัวเห็นว่า...

1) การจะยกเคส ตัวอย่าง คำพิพากษาคดีหวยบนดิน
ซึ่ง คตส โดย ปปช เป็นคู่ความแทน ในฐานะโจทก์ ฯ
มาถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในระยะยาว... มีข้อพึงระมัดระวัง
และมีข้อควรสังเกต หลายประการ..

เช่น คตส. คือ บุคคลใดบ้าง... ปูมหลัง แต่ละบุคคลดังกล่าว...
รับการแต่งตั้งโดยใคร .. ทั้งปัจจุบัน ก็มีบางบุคคล มีคดีอาญา....

2) การมองในทุกมิติ เช่น เคสที่อาจถูกมองว่า
ผูกโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง...
ก็มองข้ามไม่ได้.. คือ อาจถูกมองว่า ไม่ใช่เรื่องที่เดินไปแบบปกติ.....
หรืออย่างที่มีบางคนมักพูดกันว่า "มีธงอยู่แล้ว"...

3) มติ ครม. ที่เกิดขึ้นในห้วงบ้านเมืองไม่มีสถานการณ์แปลกแยก
หรือ บ้านเมืองเรียบร้อยดี.. จึงเหมือน "ผ้าขาว ที่ดูสะอาด ดมสะอาด " กว่า..

4) แม้แต่คำตัดสินของคณะตุลาการ.. ก็ยังมีที่สร้างความฉงน..
และอาจจะอยู่ในข้อสังเกต ด้วยเช่นกัน... ดังกรณี..

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติตัดสินให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของไทย ยกฟ้องตามที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ฟ้อง จากคดีจงใจปกปิดทรัพย์สิน
(คดีซุกหุ้น 1) ด้วยมติ 8 ต่อ 7 เสียง
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5

5) ตราบที่ยังมีคนในประเทศ เกิดข้อสังเกต ข้อกังขา..
และไม่อาจตอบคำถามในใจตัวเอง ได้ว่า..
กิจการ หรือ ภารกิจ...ของใคร ๆ ในประเทศนี้ ........
ใช่ปลอดจาก ขุมพลังอำนาจทางการเมือง อย่างแน่แท้ แน่นอน
แล้วล่ะก็...

ตราบนั้น... ผลของแต่ละเคส ที่เกิดขึ้น ในห้วงเวลาที่ชนทั้งหลาย
กังขาว่า น่าจะไม่ปกติ มีข้อเคลือบแคลง... ก็จะส่งผลให้เคลือบแคลง
กังขา ต่อ ๆ ไป ...

ระยะทางพิสูจน์ม้า... กาลเวลาพิสูจน์มนุษย์ คำนี้ไม่เคยล้าสมัย...
ไม่งั้น .. หลายคน ที่เป็นกรรมการ ในคณะบุคคล คณะนั้น คณะโน้น....
จักต้องหา หรือ มีคดีความ เช่น อาญา ถึงโรงศาล ได้อย่างไร...

และเพราะความเป็น "มนุษย์ระดับปุถุชน" ซึ่งยังต้องเป็นทาสกิเลสในใจ
ที่คอยบงการให้ โลภ โกรธ มีโทสะ แค้นเคือง ผูกเวร หลงตน .
ถือเขาแบ่งเรา เป็นต้น นี่เอง... คือ ข้อจำกัดอันสำคัญ...

ที่จะมองข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาด...
ที่สำคัญสุด ๆ จะรู้ได้อย่างไร ยืนยันได้อย่างไร...
ว่าคนนั้น พ้นจาก "อันธพาลปุถุชน" เด็ดขาดแล้ว....

ปุถุชน.. คือ บุคคลประเภทใด...???
http://board.palungjit.com/f45/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%99-192852.html

ปุถุชน 3 เป็นไฉน..???
http://variety.teenee.com/saladharm/19519.html
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 13/10/2011 3:23 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ปัจจุบันมีมติครม.อยู่เรื่องหนึ่งที่ขัดต่อหลัก นิติรัฐ ในเรื่อง การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองโดยศาล ได้แก่ มติ ครม.ที่ขอให้ส่วนราชการห้ามฟ้องคดีปกครอง กรณีที่ คณะกรรมการวินัจข้อมูลข่าวสารพิจารณาอุทธรณ์คำขอข้อมูลข่าวสารแล้ว มีมติให้คัดสำเนาได้

เช่น ผู้เสียหายขอคัดสำเนาคำให้การของตนเองชั้นสอบสวนในขณะที่สำนวนอยู่ในมือ พงสฯ แต่พงสฯไม่คัดให้ ให้แต่เข้ามาดูได้ เข้ามาตรวจสอบได้ เพราะขัดต่อ ปวิอ มาตรา 8 ทวิ ประกอบกับสำนวนถูกกำหนดให้เป็นความลับทางราชการตามระเบียบ สร.ว่าด้วยการรักษาความลับ

ผู้เสียหาย อุทธรณ์ต่อ กวฉฯ กวฉฯมีมติให้คัดได้

คดีประเภทนี้แหละ ครม.มีมติว่า ส่วนราชการ หมายถึง ตร. ห้ามเอามาฟ้องคดีปกครองขอยกเลิกเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เด็ดขาด แล้วเวียนแจ้งส่วนราชการถือปฏิบัติ

คำถามมีว่า....มติ ครม.นี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
คำตอบ.....ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อหลักนิติรัฐ ในเรื่อง การตรวจสอบความชอบของการกระทำทางปกครองโดยศาล แม่นบ่ มติ ครม.มันก็ไม่ใส ไม่ขาว ไม่สะอาด ได้ทุกยุคทุกสมัย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 13/10/2011 3:32 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรื่องเดิม ห้ามฟ้องคดีปกครอง/คกก. วินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร

http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80332
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ฐิต
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 11/01/2008
ตอบ: 1593

ตอบตอบ: 13/10/2011 5:04 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ...
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง ในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง
ได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล
โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร
ที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์
ที่สำคัญของเอกชน

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชน
มีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์
ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
http://kormor.obec.go.th/act/act009.pdf

@ ส่วนนี้ ก็มีข้อสังเกตว่า พรบ.ดังกล่าว ออกในสมัย ครม.
ที่ พลเอก ชวลิต เป็นนายก...

@ ประเด็นกรณี...

..." เรื่องเดิม ห้ามฟ้องคดีปกครอง/คกก. วินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร
http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80332 "....

...เป็นกรณี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ. 2540
ดังกล่าว มีหนังสือลง 2 มิ.ย. 2552 ลงนามโดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
รมต.สำนักนายก/ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร
มีถึง เลขาธิการ ครม.(ยุคสมัยนายกอภิสิทธิ์ฯ)... แจ้งนัยยะ ...ว่า

...คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นองค์กรระดับนโยบายสูงสุด
ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 2540 และเป็นหน่วยที่รับผิดชอบ
กิจกรรมและแผนงานในการส่งเสริมสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ...

...กรณีหน่วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีคำวินิจฉัยให้หน่วยงานฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกวดราคาในโครงการพัฒนาที่ดินของการรถไฟฯ ปี 48 แต่การรถไฟฯ
ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยใน 7 วัน ตาม มติ ครม. 9 มี.ค. 42 และการรถไฟฯ
ยังยื่นฟ้องคณะกรรมการวินิจฉัยฯต่อศาลปกครอง ให้มีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัย
ซึ่ง ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาให้ยกอุทธรณ์ โดยศาลเห็นว่า..
......การรถไฟฯมิใช่ผู้เสียหาย และ คณะกรรมการวินิจฉัยฯได้ใช้อำนาจ
วินิจฉัยตามที่ กม.บัญญัติเป็นการเฉพาะ คำวินิจฉัยฯ เป็นการควบคุมการตรวจ
สอบการใช้ดุลยพินจขั้นต้น ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผลของคำวินิจฉัย ย่อม
เป็นที่สุดและผูกพันหน่วยงานรัฐที่จะต้องปฏิบัติ ฯลฯ

@ ถ้าดูตามกรณีและลิงค์ดังกล่าว..จะเห็นว่า คณะกรรมการวินิจฉัยฯ เขาทำตาม
อำนาจหน้าที่ใน พรบ.2540 แล้วก็ยังมี มติ ครม. 9 มี.ค. 42 ให้ปฏิบัติตาม
คำวินิจฉัยภายใน 7 วัน แต่การรถไฟ นอกจากไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ซึ่งเป็น กม.
และ มติ ครม. ที่สำทับไว้อีกชั้นแล้ว ก็ยังไปฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนคำ
วินิจฉัยเสียอีกด้วย.. เมื่อศาลฯพิพากษาว่า ผลของคำวินิจฉัยย่อมเป็นที่สุด
และผูกพันหน่วยงานรัฐที่จะต้องปฏิบัติ... ซึ่งนายสาทิตย์ ฯ ก็ได้ดำเนินการต่อ
โดยเสนอ ครม.ให้มี มติ มิให้หน่วยงานรัฐฟ้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัย
อีก เพื่อมิให้กระทบเจตนารมณ์ของ กม. และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ก็มองว่า...

...มติ ครม. 9 มี.ค. 42 ตามนัยยะข้างต้น มีลักษณะเดินตาม พรบ. 2540

...กรณีการรถไฟฯ ฟ้องศาลปกครอง นับได้ว่า นำเรื่องเดินไปสู่หลักนิติรัฐ
แต่สุดท้าย ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาดังกล่าว แล้วบุคลากรในสมัย
รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ฯ เสนอ ครม. เพื่อมีมติ มิให้หน่วยงานรัฐ ฟ้องคดีปกครอง
เพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัยอีก.. อ่านดูก็เหมือนได้ความเข้าใจเสมือนว่า มียี่ต๊อก
ไว้เลยว่า ไม่ให้ไปฟ้อง เพราะ คกก. เขาเดินตามนัยยะ พรบ.2540 และ
เดินตาม มติ ครม. ปี 42 ซึ่ง มติ ครม. ปี 52 ที่มีตามกรณีนายสาทิตย์ฯ
เสนอไป ดูจะเป็นการตามน้ำทั้งสิ้น...

...ส่วนกรณีประเด็น... "ผู้เสียหาย อุทธรณ์ต่อ กวฉฯ กวฉฯมีมติให้คัดได้
คดีประเภทนี้แหละ ครม.มีมติว่า ส่วนราชการ หมายถึง ตร.ห้ามเอามาฟ้อง
คดีปกครอง ขอยกเลิกเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เด็ดขาด แล้วเวียนแจ้ง
ส่วนราชการถือปฏิบัติ "...

ก็คงต้องย้อนไปดูว่า...เมื่อมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแล้ว..
หาก ตร.ยังขืนเอาไปฟ้องศาลปกครอง...จะต้องด้วยกรณีเดียวกันกับ การรถไฟฯ
ไปฟ้องศาลปกครอง หรือไม่...? มติ ครม. ที่เดินไปอย่างนี้ ใช่เดินไปตามทาง
เดียวกันกับ พรบ.2540 , มติ ครม.42 รวมทั้งที่นายสาทิตย์ฯ เสนอ ครม.ให้มี
มติ ครม. ปี 52 หรือไม่...? ใช่เป็นกรณีที่เขาเห็นอยู่ว่า ที่สุดแล้ว "ศาลปกครอง
สูงสุด จะมีคำพิพากษามาอย่างไร.. จึงได้มี มติ ครม. ไปเช่นนั้น..หรือไม่..

@ แต่หาก สตช. เห็นว่า การห้ามฟ้องศาลปกครอง เป็นการขัดหลักนิติรัฐ...
สตช. ก็สามารถนำเรื่องฟ้องศาลปกครองดู ก็ได้. ว่า ศาลปกครอง ตัดสินอย่างไร

ถ้าผลถูกใจ ..สตช. ก็ดีไป... แต่หากออกมาแนว ๆ กรณีการรถไฟฯ
สตช. ต้องไม่ลืมว่า ...วินัย ตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ปี 47 ข้อแรกเลย..
ข้าราชการตำรวจ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แบบแผน มติ ครม.

สรุปคือ... ตร. คิด ปล่อยของ ก็ต้องคิดเผื่อ..หลักเซฟตี้เฟิส..
ของจะวิ่งกลับเข้าตัวหรือเปล่า..


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ฐิต เมื่อ 14/10/2011 8:12 am, แก้ไขทั้งหมด 3 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 13/10/2011 8:57 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อ ๑. สังคม/จึงวุ่นวายอยู่ในขณะนี้ เพราะ กลุ่มบุคคลที่ไม่ยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม

ข้อ ๒. เรียนมาก รู้มาก กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ...ฯลฯ กฎหมายสหรัฐ กฎหมายฝรั่งเศส
รู้หมดทุกอย่าง

.............แต่บรรทัดฐานของสังคม หรือจารีตประเพณี/ธรรมปฎิบัติ ....เท่าหางอึ่ง...... หัวเราะ ซึ้ง เจ๋ง เศร้า เหงื่อตก โกรธ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 13/10/2011 9:16 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำพูด:
มาตรา ๘ นับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้ว จำเลยมีสิทธิดังต่อไปนี้


(๑) ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
(๒) แต่งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
(๓) ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
(๔) ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดสำเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้นๆ
(๕) ตรวจดูสำนวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาของศาล และคัดสำเนาหรือขอรับสำเนาที่รับรองว่าถูกต้องโดยเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมนั้น
(๖) ตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตน
ถ้าจำเลยมีทนายความ ทนายความนั้นย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับจำเลยดังกล่าวมาแล้วด้วย
คำพูด:
เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว

ให้ผู้เสียหายมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง(๖) เช่นเดียวกับจำเลยด้วย

นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1E83707A411UJUJIVKGAKMYSQK[FSU

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1E83707A41[DNZKKBXNUUCH1UN1C7S


คำพูด:
"พนักงานสอบสวนอาชีพ"
อาชีพที่ต้องใช้ทั้ง......ศาสตร์.... และ...ศิลป์คำพูด:
แตกต่างจาก

....... อัยการ....ศาล...ทนาย ......
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ฐิต
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 11/01/2008
ตอบ: 1593

ตอบตอบ: 14/10/2011 9:11 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)


@ เว็บสำนักงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ...
http://www.oic.go.th/content/committee.htm

@ ครับ อีกเคส .. ธนาคารออมสิน ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร...
และอำเภอบ้านหมี่ ก็แจ้งว่า ไม่สามารถสำเนาข้อมูลข่าวสารตามที่
(นางเพ็ญศรีฯ)ขอ เนื่องจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อยู่ที่ธนาคารออมสิน...

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย พิจารณาเห็นว่า

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของหมู่ที่ ๑๐
ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ตามที่ธนาคารออมสินสาขาบ้านหมี่ได้จัดส่งให้
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เพื่อประกอบการพิจารณานั้น ...

ข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญประกอบด้วย ฯลฯ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตาม มติ คณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓

และเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของธนาคารออมสินสาขาบ้านหมี่ ซึ่งเป็น รัฐวิสาหกิจ

จึงเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ฯ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
ฯลฯ

การเปิดเผย จึงไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจังหวัดลพบุรี ยังได้มีประกาศจังหวัดลพบุรีเรื่อง
รายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ที่ได้รับการช่วยเหลือ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท เผยแผ่เป็นการทั่วไปให้
ประชาชนทราบ

ซึ่งมีบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ของอำเภอบ้านหมี่
รวมอยู่ด้วย

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จึงเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย

จึงวินิจฉัยให้ ธนาคารออมสินสาขาบ้านหมี่ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามคำขอ ...

@ เป็นอีก มติ ครม. ที่ ธนาคารออมสินสาขาบ้านหมี่
ซึ่ีงเป็น "รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานของรัฐ" ...ถูกคำวินิจฉัยของคณะ กก.ข้อมูลข่าวสาร
วินิจฉัยให้ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร...

ซึ่งหาก ธนาคารออมสินฯ เห็นว่า มติ ครม. ไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง
ขัดหลัก กม. ... ก็อาจนำเรื่องสู่ ศาลปกครอง ได้..

อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯ ก็ต้องทบทวนกรณี มติ ครม. ที่เวียนแจ้ง...
" มิให้ หน่วยงานรัฐ ฟ้องคดีปกครอง เพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ. 2540 ข้างต้นด้วย "...

@ สรุป ... ถ้า ธนาคารออมสิน จะปล่อยของ....
ฟ้องว่า มติ ครม. กรณีดังกล่าว... ไม่ชอบด้วย กม.

ก็ต้อง ดูดีดี... ในฐานะที่เป็น "หน่วยงานของรัฐ"....
ที่ธรรมดา ก็มีเรื่อง "ระเบียบวินัย"....ของหน่วยงานตน วางกรอบไว้

ผู้บริหารส่วนหัวของหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่รอบคอบ มีกรณีถูกวินัย...
อาจส่งผลให้สะดุด ไม่ก้าวหน้าในอาชีพ หน้าที่การงานตน ได้ด้วย....
ตลอดถึงการถูกดำเนินการทางปกครอง เช่น โยกย้าย สับเปลี่ยน ฯลฯ

ข้าราชการ/เจ้าพนักงานของรัฐ ...จำเป็นต้องปฏิบัติตาม มติ ครม.
ทุกกรณีหรือไม่... จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และดูในสายยาว...
ตลอดทั้ง "ยี่ต๊อก เทียบเคียง กับ เคสของตน"...
http://www.oic.go.th/CABOICFORM05/DRAWER01/GENERAL/DATA0005/00005849.PDF
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 14/10/2011 12:34 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ส่วนราชการจะฟ้อง เพิกถอนคำวินิจฉัย ต้องได้ความก่อนว่า ส่วนราชการนั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในคำวินิจฉัยและไม่เห็นกับคำวินิจฉัยนั้น จึงจะเกิดสิทธิฟ้องคดีปกครอง

ฟ้องคดีปกครองตามสิทธิแ้ล้ว จะหาว่าฝ่าฝืนมติครม. และเจ้านายสั่งตั้งกรรมการ ลงโทษทางวินัย ผู้ถูกลงโทษก็มีสิทธิสู้คดียกข้อกฎหมายขึ้นอ้างได้ว่า มติครม.ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะขัดต่อหลักการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองอันเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังอุทธรณ์

มติ ครม.ไม่ใช่กฎหมาย แต่การใช้สิทธิฟ้องคดีปกครองเป็นสิทธิตามกฎหมาย หากถูกลงโทษทางวินัย ก็อุทธรณ์ และใช้ฟ้องคดีปกครองยกเลิกเพิกถอนคำสั่งลงโทษต่อไปได้อีก

ปล่อยของแล้วมันย้อนกลับมา ก็จับมันไว้แล้วเสกปล่อยไปอีกได้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที